Altres danys

Altres danys

1. Decaïment d’iniciatives normatives

 

 • 1.1 Decaïment d’iniciatives legislatives en tràmit al Parlament
 • 1.2 Decaïment d’iniciatives legislatives en tràmit a Govern
 • 1.3 Iniciatives reglamentàries decaigudes

 

1.1 Decaïment d’iniciatives legislatives en tràmit al Parlament

(com a conseqüència de la dissolució del Parlament per part del Govern espanyol)

 

 NOMBRE

 INICIATIVA

 FONT

71

Totes les iniciatives vigents i no finalitzades en la XI Legislatura RD 946/2017, de 27 d’octubre

Projectes de llei decaiguts (9)

1

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Publicades les esmenes a l’articulat (28.03.17). Tràmit següent que hagués correspost: elaboració de l’informe de la Ponència.
www.parlament.cat

Base de dades SIAP

(Sistema d’Informació de l’Activitat Parlamentària)

2

Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública

Publicat el nomenament de la Ponència (2.05.17). Tràmit següent que hagués correspost: tinguda de les compareixences.

200-00009/11

Base de dades SIAP

3

Projecte de llei de modificació de la Llei 5/1986, del 17 d’abril, de creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat

Tramitació per lectura única.

Tràmit següent que hagués correspost: debat i votació.

200-00012/11

Base de dades SIAP

4

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

Publicat el dictamen de la Comissió i l’informe de la Ponència (14.09.17). Tràmit següent que hagués correspost: debat final.

200-00014/11

Base de dades SIAP

5

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger

Publicades les esmenes subsegüents al dictamen del CGE (7.09.17). Tràmit següent que hagués correspost: debat final en el Ple.

200-00017/11

Base de dades SIAP

6

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Publicades les esmenes a l’articulat (03.08.2017). Tràmit següent que hagués correspost: elaboració de l’informe de la Ponència.

200-00023/11

Base de dades SIAP

7

Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris

Publicades les esmenes a la totalitat (13.10.17). Tràmit següent que hagués correspost: debat de totalitat.

200-00025/11

Base de dades SIAP

8

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Publicades les esmenes a la totalitat (26.10.17). Tràmit següent que hagués correspost: debat de totalitat.

200-00026/11

 

Base de dades SIAP

9

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya

Presentada la iniciativa i sol·licitud de tramitació pel procediment de lectura única (26.10.17)

200-00027/11

Base de dades SIAP

   Proposicions de llei decaigudes (56)

10

Proposició de llei sobre l’audiovisual www.parlament.cat

Base de dades SIAP

(Sistema d’Informació de l’Activitat Parlamentària)

11

Proposició de llei sobre la regulació de la situació administrativa especial de segona activitat del Cos de Mossos d’Esquadra, dels cossos de policies locals i del Cos de Bombers de la Generalitat www.parlament.cat

Base de dades SIAP

12

Proposició de llei d’espais agraris www.parlament.cat

Base de dades SIAP

13

Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat www.parlament.cat

Base de dades SIAP

14

Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions www.parlament.cat

Base de dades SIAP

15

Proposició de llei d’estabilitat pressupostària www.parlament.cat

Base de dades SIAP

16

Proposició de llei de derogació de les multes lingüístiques en l’àmbit del consum www.parlament.cat

Base de dades SIAP

17

Proposició de llei de l’eliminació dels mòduls prefabricats als centres educatius públics de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

18

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès www.parlament.cat

Base de dades SIAP

19

Proposició de llei contra l’abús bancari www.parlament.cat

Base de dades SIAP

20

Proposició de llei de creació i finançament del Sistema d’Escoles Bressol de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

21

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès www.parlament.cat

Base de dades SIAP

22

Proposició de llei de reforma de la Llei del Consell de Garanties Estatutàries www.parlament.cat

Base de dades SIAP

23

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès www.parlament.cat

Base de dades SIAP

24

Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció www.parlament.cat

Base de dades SIAP

25

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i al de les policies locals www.parlament.cat

Base de dades SIAP

26

Proposició de llei de foment del desenvolupament rural sostenible en la programació i l’execució del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 finançat per la Unió Europea www.parlament.cat

Base de dades SIAP

27

Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès www.parlament.cat

Base de dades SIAP

28

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les dones víctimes de la violència de gènere www.parlament.cat

Base de dades SIAP

29

Proposició de llei de coordinació de la farmàcia assistencial per al millorament del sistema de salut www.parlament.cat

Base de dades SIAP

30

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

 

www.parlament.cat

Base de dades SIAP

31

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer d’habitatges socials i assequibles www.parlament.cat

Base de dades SIAP

32

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

33

Proposició de llei de mesures urgents per al millorament de la qualitat en la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris www.parlament.cat

Base de dades SIAP

34

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de dependència www.parlament.cat

Base de dades SIAP

35

Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació www.parlament.cat

Base de dades SIAP

36

Proposició de llei d’accés als llibres de text per mitjà d’un sistema de préstec www.parlament.cat

Base de dades SIAP

37

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer d’habitatges socials i assequibles www.parlament.cat

Base de dades SIAP

38

Proposició de llei de mesures urgents per a la prevenció i tractament de les situacions de maltractament de menors en l’àmbit educatiu www.parlament.cat

Base de dades SIAP

39

Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les persones físiques a Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

40

Proposició de llei de mesures urgents de protecció dels més desafavorits amb relació a l’accés als subministraments bàsics www.parlament.cat

Base de dades SIAP

41

Proposició de llei de modificació de la legislació de Catalunya en matèria audiovisual www.parlament.cat

Base de dades SIAP

42

Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès www.parlament.cat

Base de dades SIAP

43

Proposició de llei electoral de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

44

Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en l’atenció sanitària www.parlament.cat

Base de dades SIAP (

45

Proposició de llei de mesures urgents de racionalització del temps dedicat per l’alumnat a activitats acadèmiques fora de l’horari lectiu www.parlament.cat

Base de dades SIAP

46

Proposició de llei de reforma de l’impost de successions i donacions www.parlament.cat

Base de dades SIAP

47

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea www.parlament.cat

Base de dades SIAP

48

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys www.parlament.cat

Base de dades SIAP

49

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari www.parlament.cat

Base de dades SIAP

50

Proposició de llei de matèria audiovisual www.parlament.cat

Base de dades SIAP

51

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

52

Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

53

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació www.parlament.cat

Base de dades SIAP

54

Proposició de llei de l’Administració tributària catalana www.parlament.cat

Base de dades SIAP

55

Proposició de llei de règim jurídic català www.parlament.cat

Base de dades SIAP

56

Proposició de llei integral de protecció social catalana www.parlament.cat

Base de dades SIAP

57

Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

58

Proposició de llei de reforma horària www.parlament.cat

Base de dades SIAP

59

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, per a l’eliminació dels concerts de les escoles que separen per sexes www.parlament.cat

Base de dades SIAP

60

Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc www.parlament.cat

Base de dades SIAP

61

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, pel que fa a l’eliminació dels concerts dels centres docents que separen per sexe www.parlament.cat

Base de dades SIAP

62

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, pel que fa als criteris de tancament de centres www.parlament.cat

Base de dades SIAP

63

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, per a garantir la laïcitat www.parlament.cat

Base de dades SIAP

64

Proposició de llei de creació d’un marc normatiu estable sobre el servei de menjador escolar www.parlament.cat

Base de dades SIAP

65

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa www.parlament.cat

Base de dades SIAP

   

Proposicions de llei d’iniciativa legislativa popular

66

Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 www.parlament.cat

Base de dades SIAP

(Sistema d’Informació de l’Activitat Parlamentària)

67

Proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

68

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre www.parlament.cat

Base de dades SIAP

69

Proposició de llei sobre la conciliació de la vida laboral i la familiar i la lluita contra la violència de gènere i l’assetjament laboral en les administracions públiques de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

70

Proposició de llei electoral de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

71

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge www.parlament.cat

Base de dades SIAP

 

1.2 Decaïment d’iniciatives legislatives en tràmit a Govern

Nombre

1.2 DECAÏMENT D’INICIATIVES LEGISLATIVES EN TRÀMIT A GOVERN

Font

Observacions

 

1

Avantprojecte de llei de modificació del text refós de la llei de caixes d’estalvi de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, d’11 de març. Fonts internes. Webs i intranets gencat Previst per al Govern de 26.10.2017.

2

Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya. Fonts internes. Webs i intranets gencat Setembre-octubre 2017.

3

Avantprojecte de llei d’ordenació del litoral. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern de 17.10.2017.

4

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de caça. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern 4.7.2017.

5

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells. Fonts internes. Webs i intranets gencat Previst per al Govern de 26.10.2017.

6

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei per a la d’adaptació de la societat catalana a l’envelliment. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern 25.7.2017.

7

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les activitats econòmiques. Fonts internes. Webs i intranets gencat Previst per al Govern de 26.10.2017.

8

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 12.9.2017.

9

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 18.7.2017.

10

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei sobre serveis funeraris. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 18.7.2017.

11

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei del patrimoni de la Generalitat. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 18.7.2017

12

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 20.6.2017.

13

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 9.5.2017.

14

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells. Fonts pròpies A més del perjudici objectiu que causa la paralització de l’acció de govern en general aquest avantprojecte preveia que els ingressos derivats de l’impost ses destinessin a la dotació del Fons Climàtic. La creació de l’impost responia als objectius de la Decisió 1386/2013/UE el Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, relativa al Programa General d’Acció de la Unió en matèria de Medi Ambient fins al 2020 “Viure bé, respectant els límits del nostre planeta”

15

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les activitats econòmiques. Fonts pròpies L’objectiu bàsic de la iniciativa és la implantació d’un nou tribut mediambiental que, comporti l’assumpció per part dels agents econòmics dels costos mediambientals que provoquen en el desenvolupament de la seva activitat econòmica. La creació de l’impost respon als objectius de la Decisió 1386/2013/UE el Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, relativa al Programa General d’Acció de la Unió en matèria de Medi Ambient fins al 2020 “Viure bé, respectant els límits del nostre planeta”

16

Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya. Fonts pròpies L’avantprojecte havia de donar un marc jurídic actual i ajustat a les cambres oficials de comerç , indústria, i navegació; així com facilitar la col·laboració amb les diferents administracions

 

1.3 Iniciatives reglamentàries decaigudes

Nombre INICIATIVA REGLAMENTÀRIA Font Observacions
 

1

Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya. Fonts internes. Web gencat
2 Projecte de decret sobre el Parc Natural del Montseny i sobre els espais del PEIN el Montseny i Cingles de Bertí. Fonts internes. Web gencat
3 Projecte de decret pel qual es regulen les condicions i les normes d’organització per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part de les infermeres i els infermers. Fonts internes. Web gencat
4 Projecte de decret pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’administració de finques. Fonts internes. Web gencat
5 Projecte de decret del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals. Fonts internes. Web gencat
6 Projecte de decret pel qual es modifiquen les delimitacions del Parc Naturals de l’Alt Pirineu i de l’espai del PEIN Alt Pirineu, previstes en el Decret 194/2008, d’1 d’agost, de declaració del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Fonts internes. Web gencat
7 Projecte de decret pel qual es regula la Comissió de Delimitació Territorial. Fonts internes. Web gencat La CJA va emetre el dictamen corresponent (28.9.17)
8 Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant. Fonts internes. Web gencat
9 Projecte de decret pel qual es regula la recollida, el transport, el condicionament, la comercialització i el consum de caça silvestre. Fonts internes. Web gencat
10 Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final. Fonts internes. Web gencat La CJA va emetre el dictamen corresponent (2.11.17)
11 Elaboració d’un projecte de decret sobre la concertació territorial en l’àmbit de l’ocupació. Fonts internes. Web gencat
12 Elaboració d’un projecte de decret per aprovar el reglament sobre la utilització d’armes per part dels membres del Cos d’Agents Rurals. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
13 Elaboració d’un projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
14 Elaboració d’un projecte de decret per a l’aprovació del pla territorial sectorial d’habitatge. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
15 Elaboració d’un projecte de decret per aprovar el reglament de situacions residencials sense títol habilitant , en habitatges propietat o gestionats per administracions o entitats públiques.

 

Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
16 Avantprojecte de decret sobre el Registre de Grups d’Interès de Catalunya. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
17 Elaboració d’un projecte de decret per aprovar el reglament sobre demarcació registral. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
18 Elaboració d’un projecte de decret per aprovar el reglament relatiu a la forma de representació, al règim de designació dels representants, a la concreció de les funcions i altres aspectes funcionals de la Taula Social del Transport Públic de Catalunya. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
19 Elaboració d’un projecte de decret per a la creació de l’Observatori de l’Equitat en el sistema educatiu no universitari. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
20 Elaboració d’un projecte de decret regulador de l’ACTIC. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
21 Projecte de decret dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre a Catalunya. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
22 Projecte d’ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
23 Projecte d’ordre per la qual s’aprova el reglament del Registre electrònic de voluntats digitals. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
24 Elaboració d’un projecte d’ordre per a l’aprovació de l’índex de referència del lloguer d’habitatges. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
25 Projecte de decret de reglament de turisme Fonts Pròpies La paralització del projecte de decret suposa una suspensió en la regulació del sector del truisme, que causa greus perjudicis a les administracions i als particulars que esperaven la regulació pel que fa a l’econòmica col·laborativa (llars compartides)
26 Projecte de decret pel qual es regulen les condicions i les normes d’organització per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part de les infermeres i els infermers Fonts Pròpies Perjudici en el funcionament normal de la sanitat pública catalana

2. Altres danys institucionals

 

 • 2.1 Indefensió jurídica i pèrdua d’accions
 • 2.2 Nomenament de càrrecs pel Govern espanyol
 • 2.3 Desplaçament d’alts càrrecs a Madrid. Duplicitat burocràtica
 • 2.4 Pèrdua projecció internacional. Publicitat oficial
 • 2.5 Alteració o paralització d’òrgans de govern d’organismes del sector públic

 

2.1 Indefensió jurídica i pèrdua d’accions

Nombre 2. 1 INDEFENSIÓ JURÍCIA I PÈRDUA D’ACCIONS Font Observacions

1

Impossibilitat de defensa jurídica de la Generalitat de les obres del Museu de Lleida adquirides procedents del Monestir de Sixena Diari Nació digital
Diari El Nacional
De Vigo obliga a la Generalitat a retirar un recurs per l’ús de la força en el trasllat de les obres de Sixena.

1 bis

Indefensió de la Generalitat al limitar la defensa dels seus interessos pel que fa a les obres de Sixena traslladades emprant l’ús de la força Diari Nació digital No es permet la presentació d’accions de defensa del patrimoni català

2

El Tribunal  Constitucional paralitza la tramitació del recurs contra la llei de voluntats digitals catalana perquè el govern català no hi pot presentar al·legacions CCMA No es permet la presentació d’accions de defensa de la normativa catalana

3

Manca de transparència, ja que es declara secreta l’actuació policial de l’1 O Diari El país Impossibilitat d’accés a la informació relativa  a la violència policial del dia 1 d’octubre del 2017, que dificulta la investigació i l’eventual presentació de denúncies.

4

No personació en la causa contra la violència policial de l’1 d’octubre Fonts pròpies Impedeix la defensa dels  interessos públics bé en el rescabalament del cost dels béns destrossats per la violència policial bé en la depuració de responsabilitats.

5

Impossibilitat de reunió de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes (atès que aquesta Subcomissió està formada pels presidents de cada una de les representacions i pels secretaris respectius) Catalunya Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes Fonts Pròpies Vulnera la capacitat de defensa de l’àmbit competencial propi per part de la Generalitat de Catalunya i posant de manifest la supressió de l’autonomia política de la Generalitat.
Cal destacar que la negociació corresponent a la Llei 5/2017, de 28 de març, finalitza el proper dia 2 de gener de 2018. En aquest sentit i atesa la impossibilitat de reunió de la Subcomissió serà impossible arribar a un acord la qual cosa implicarà molt possiblement la interposició del corresponent recurs d’inconstitucionalitat per part de l’Estat.

6

impossibilitat de plantejament de sol·licituds d’obertura de noves negociacions Fonts Pròpies Vulneració de la capacitat de defensa de l’àmbit competencial propi per part de la Generalitat de Catalunya i posant de manifest la supressió de l’autonomia política de la Generalitat de Catalunya.

7

Supressió i dissolució del DIPLOCAT Fonts Pròpies A nivell indirecte caldrà tenir present els costos associats a la gestió de la supressió, sobretot tenint present la manera com s’ha efectuat aquesta, sense seguir el procediment de supressió dels consorcis establert legalment a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, la qual cosa comporta una situació de manca absoluta de seguretat jurídica.

8

Liquidació directa del DIPLOCAT pel Consejo de Ministros Fonts Pròpies Sense passar pel CT, s’inclou un Acord en el Consejo de Ministros pel qual “se dispone la liquidación del Patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) y se constituye un órgano liquidador para este cometido.”

9

Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel govern espanyol contra la llei catalana del comerç, serveis i fires, i en conseqüència es suspèn la normativa. Diari El mon El TC ha suspès el termini per a la presentació d’al·legacions per part de la Generalitat mentre està vigent l’aplicació de l’article 155 “per evitar un conflicte” en la defensa dels interessos de l’Estat i de Catalunya. Dit d’una altra manera: El Constitucional s’ha carregat un tràmit tant propi d’una democràcia com el de presentació d’al·legacions mentre hi hagi el 155 en vigor.

10

Indefensió jurídica i pèrdua d’accions: Impossibilitat de presentar al·legacions contra la suspensió de la Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya Fonts pròpies Genera indefensió i manca de defensa jurídica davant la suspensió d’aquesta norma.

 

2.2 Genera indefensió i manca de defensa jurídica davant la suspensió d’aquesta norma.

Nombre 2.2 Nomenament de càrrecs pel Govern espanyol

Font

1 Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, por el que se designa a órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno y a la Administración de la Generalitat de Cataluña, autorizadas por acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12329

 

2 Juan Antonio Puigserver Martínez

Secretari General Tècnic del Ministeri de l’Interior, designat per a exercir determinades funcions corresponents a la Secretaria General del Departament d’Interior i l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars del Departament de la Vicepresidència i d’Economia y Hisenda

Real Decreto 965/2017, de 3 de novembre. 
3 ORDRE INT/1074/2017, de 7 de novembre, sobre delegació de funcions en òrgans del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, en virtut de les mesures autoritzades amb data 27 d’octubre del 2017 pel Ple del Senat en relació amb la Generalitat de Catalunya en aplicació de l’article 155 de la Constitució https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12873

 

4 Esther Montserrat Sastre i Papasseit,

Cap de l’Oficina de Comunicació del Departament d’Interior (personal eventual)

RESOLUCIÓ INT/2720/2017, de 7 de novembre
5 Rosa Anna Castillo i Picas

Directora general de Modernització de l’Administració de Justícia

 

RD 983/2017, de 10 de novembre
6 Àngel Cortadelles i Bacaria

Director de Serveis de Justícia, designat com a suplent temporal del Secretari General del Departament de Justícia i del Director del Centre de Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada

Orden JUS/1147/2017, de 16 de novembre

 

7  Miquel Mateo García

Director general  de Centres Concertats i Centres Privats

Real Decreto 990/2017, de 17 de novembre 
8 Lluís Baulenas i Cases

Secretari general d’Ensenyament, nomenat president del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona

ORDRE ENS/249/2017, de 22 de novembre.

 

2.3 Desplaçament alts càrrecs a Madrid . Duplicitat burocràtica

Nombre 2.3 Desplaçament alts càrrecs a Madrid . Duplicitat burocràtica Font Observacions

1

Alts càrrecs diversos Departaments han hagut de desplaçar-se a Madrid per rebre instruccions, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat Fonts pròpies Pendent resposta de la sol·licitud d’accés d’informació presentada 29/11/2017

2

Manca de respecte a l’estructura organitzativa de la Generalitat i obligatorietat a adaptar-se a l’estructura orgànica dels Ministeris Desajustaments i duplicitats burocràtiques en diferents Departaments:

 • Departament de la Presidència
 • Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
 • Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
 • Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
 • Departament de Justícia
 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • Departament d’Empresa i Coneixement

3

Subjecció dels Acords i projectes de Decret del govern a criteris establerts pel Gobierno Fonts pròpies Els criterios que han de subscriure els SG no tenen rang ni legal ni reglamentari i no obstant comporten a la pràctica una modificació de facto de la Llei 26/2010 i també de la Llei estatal 39/2015

4

Elaboració d’informes complementaris ( en castellà) i superflus per part dels funcionaris Fonts pròpies Els treballadors públics han d’elaborar informes que no estan previstos per la normativa vigent, i, en alguns supòsits, en relació a qüestions sobre les que no haurien d’informar

 

2.4 Pèrdua projecció institucional. Publicitat oficial

 

Nombre 2.4 Pèrdua projecció institucional. Publicitat oficial Font Observacions
1 Clausura del  web president.cat  

 

 S’impossibilita l’accés a la web relativa al  130è president de la Generalitat, el que suposa un greu dany a la imatge institucional
2 Clausura del  web govern.cat S’impossibilita l’accés a la web del Govern de la Generalitat , el que suposa un greu dany a la imatge institucional
3 Manca de publicació en el DOGC de les disposicions, actes, acords i resolucions adoptades pel Consell de Ministres en substitució del Govern de la Generalitat de Catalunya i pels altres òrgans habilitats

 

Reial Decret 944/2017, de 27 d’octubre Impossibilita el tracte successiu, minva la transparència
4 Cancel·lació actes agenda Webs departamentals La manca de representació institucional i la substitució fa que molts dels actes programats no es puguin celebrar per manca de representació.
5 Tancament de registres ubicats en les Delegacions RD 945/2017, de 27 de octubre

 

La supressió implica que els catalans a l’exterior no disposen de cap entitat de registre fora de Catalunya on sol·licitar els certificats digitals IdCAT i IdCAT Mòbil, que serveixen per operar amb les administracions públiques i assegurar la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques que s’envien per Internet.
6 Publicacions a les webs departamentals  intervingudes Fonts pròpies És precisa l’aprovació per part dels òrgans habilitats pel Ministeri corresponent per a realitzar publicacions oficials en les webs departamentals
7 Veto a  la trobada de regions i ciutats a Brussel·les sobre un àmbit social feta fa dos divendres i organitzada per la Comissió Europea s’hi havia convidat a Catalunya Diari nació digital
8 No actualització de les webs de sala de premsa d’alguns departaments Fonts pròpies El departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència no ha actualitzat la seva pàgina en tot el mes de novembre
9 Inadmissió del recurs presentat contra el 155 Interlocutòria TC La inadmissió del recurs per extemporani impedeix la defensa del Govern de Catalunya
10 Impossibilitat de control del Govern per part del Parlament de Catalunya Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Presidencia del Senado D’acord amb l’article 55 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el Parlament controla l’acció del Govern, i actualment no pot realitzar aquest control
11 Clausura de la web del DIPLOCAT Invisibilitza la gestió realitzada per aquesta entitat des de la seva creació i, en conseqüència, comporta perjudicis a la ciutadania que no pot obtenir informació de cap tipus ni sobre l’entitat ni sobre l’activitat duta a terme
12 Clausura webs de les Delegacions Invisibilitza la gestió de promoció de la cultura catalana i de les empreses catalanes a l’exterior
13 Denegació de permís per assistir a la conferència sobre “Ciutats i Refugi” de 17 de novembre. Fonts Pròpies Aquesta decisió posa de relleu la manca de col·laboració
14 Ajornament del calendari per l’elaboració d’un nou Pla Director de Cooperació del Govern de Catalunya Davant l’absència del conseller, que és el president del Consells Consultius, es decideix aturar la convocatòria als Consells Consultius, prevista pel darrer trimestre del 2017, i que té per objectiu elaborar el nou Pla Director de Cooperació del Govern 2018-202. Aquesta convocatòria deriva del compliment del Pla Anual de Cooperació presentat al Parlament de Catalunya.
15 Bloqueig de la renovació de diverses institucions catalanes Diari El Español

 

2.5 Alteració o paralització d’òrgans de govern d’organismes del sector públic

 

Nombre 2.5 Alteració o paralització d’òrgans de govern d’organismes del sector públic Font Observacions
1 Impossibilitat de realitzar el Consell d’Administració de l’ICAEN Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics. També és greu la repercussió en assumptes que afecten a la situació de personal treballador que finalitzen contractes
2 Agència Catalana de l’Aigua: Consell d’Administració. Conseller departament adscripció. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
3 Agència Catalana de Turisme: Consell de Direcció. President el conseller del departament competent en turisme. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
4 Agència Catalana de Turisme: Consell de Direcció. President el conseller del departament competent en matèria de consum. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
5 Agència Catalana de Consum: Consell de Direcció. President el conseller del departament competent en matèria de consum. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
6 Agència catalana del patrimoni cultural: Consell d’Administració. President el conseller del departament competent en matèria de cultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
7 Agència de Residus de Catalunya: Consell de Direcció. President el conseller competent en matèria de medi ambient. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
8 Agència per a la competitivitat de l’empresa: Consell d’Administració. President el conseller competent en matèria d’indústria (segons estatuts), però ara el competent en empresa i coneixement. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
9 Autoritat del transport metropolità, Consorci per a la coordinació del sistema metropolità del transport públic a l’àrea de Barcelona:. Consell d’Administració. President el conseller competent en matèria de transports o persona en qui delegui. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
10 Biblioteca de Catalunya: Consell Rector. President conseller de cultura Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
11 Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya: Patronat. President el President de la Generalitat de Catalunya. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
12 Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya: Consell Rector.  President el conseller competent en matèria de seguretat pública. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
13 Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada: Consell Rector. President el conseller del departament de Justícia. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
14 Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE): Consell d’Administració. President el conseller del departament competent en matèria d’execució penal. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
15 Centre de la Propietat Forestal. Consell Rector: President el conseller competent en matèria de forests. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
16 Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona: Patronat. President el conseller competent en matèria de salut. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
17 Centre de Recerca en Economia Internacional: Consell Rector. President el conseller competent en matèria de recerca o persona en qui delegui. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
18 Centre de Recerca Matemàtica. Consell de Direcció: President el conseller competent en matèria de recerca o persona en qui delegui. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
19 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI): Consell d’Administració. President el conseller titular del departament al qual estigui adscrit el centre, actualment el de Presidència. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
20 Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC): President el conseller titular del departament de Governació (GAH). Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
21 Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya: Junta. President el conseller del departament competent en matèria de boscos. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
22 Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals: Patronat. Presidència del conseller competent en matèria de medi ambient. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
23 Centre de Recerca en Economia i Salut: Consell Rector. President el Rector de la Universitat Pompeu Fabra o persona en qui delegui, i Vicepresident el conseller del departament de Salut o persona en qui delegui, en torn rotatori, altrament serà vocal. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
24 Consorci de l’Aeròdrom de la Cerdanya: Consell Rector. Conseller de Política Territorial i Obres Públiques (avui TES). Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
25 Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya: Consell de Govern. Presidència de la persona titular del departament competent en matèria d’inspecció de treball de la Generalitat de Catalunya. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
26 Consorci dels Serveis Socials de Barcelona: Consell de Govern. La Presidència és del conseller de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya o, si s’escau, la persona que designi el Govern de la Generalitat. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
27 Consorci del Barri de la Mina: Consell de Govern: Presidència rotatòria per períodes biennal entre la persona titular del departament competent en l’àmbit dels serveis socials i la persona titular de l’alcaldia de Sant Adrià de Besós. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
28 Consorci del Gran Teatre del Liceu: Junta de Govern. Presidida pel President de la Generalitat de Catalunya. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
29 Consorci del Museu Casteller de Catalunya: Junta de Govern. Presidència del conseller de Cultura que pot delegar el càrrec de manera permanent o per a una reunió determinada en un altre òrgan del departament de Cultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
30 Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona: Consell General. Presidència rotatòria, per períodes de dos anys, entre la persona titular del departament de la Generalitat competent en matèria de Cultura i l’alcalde de Barcelona. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
31 Consorci del Museu de Lleida, diocesà i comarcal: Plenari. President el conseller de Cultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
32 Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs: Consell Plenari. President el conseller de Política Territorial i Obres Públiques (avui TES). Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
33 Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat: Consell d’Administració. President conseller de Política Territorial i Obres Públiques (avui TES) o persona en qui delegui. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
34 Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat: Consell d’Administració. President conseller de Política Territorial i Obres Públiques (avui TES) o persona en qui delegui. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
35 Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat: Consell d’Administració. President conseller de Política Territorial i Obres Públiques (avui TES) o persona en qui delegui. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
36 Consorci Institut Europeu de la Mediterrània: Junta de Govern. Presidida pel President de la Generalitat de Catalunya. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
37 Consorci Centre Recreatiu  de Vilaseca i Salou: Junta direcció. El president és la persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’Economia o la persona en qui delegui. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
38 Consorci Memorial dels Espais de la batalla de l’Ebre: Consell General.  President el titular del departament competent en matèria de memòria democràtica. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
39 Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona: Consell General. Presidit per la Presidència de la Generalitat. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
40 Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona: Consell Rector. President el titular del departament competent en matèria de Recerca Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
41 Consorci Patrimoni mundial de la Vall de Boí: Comissió de Govern. Presidència la persona titular del departament de Cultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
42 Consorci Patronat de la Vall de Núria: Junta. President el President de la Generalitat de Catalunya. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
43 Fundació “Institut de Ciències Fotòniques”: Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca o la que designi. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
44 Fundació Centre de Regulació Genòmica: Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
45 Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
46 Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca (HUVH IR): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
47 Fundació Institució Catalana de de Recerca i Estudis Avançats (ICREA): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
48 Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca o persona a qui designi. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
49 Fundació Institut Català d’Investigació Química: Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
50 Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
51 Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
52 Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge: Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
53 Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
54 Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
55 Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
56 Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras: Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
57 Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques: Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
58 Fundació Mediterrània, Fira d’Espectacles d’arrel tradicional: Patronat. És membre el conseller del departament competent en matèria de Cultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
59 Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya: Patronat. És membre el titular del departament de la Generalitat competent en matèria d’Ensenyament. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
60 Fundació Privada Catalana per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació en Anglès: Patronat. És membre el conseller del departament de la Generalitat competent en matèria d’Economia. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
61 Fundació Privada del Món Rural: Patronat. És President el conseller del departament de la Generalitat competent en matèria d’Agricultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
62 Fundació Privada Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC): Patronat. Són membres els consellers de territori, habitatge, infraestructures, sostenibilitat, patrimoni, coneixement i empresa.. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
63 Fundació TICSALUT: Patronat. És membre el conseller del departament de la Generalitat competent en matèria de Benestar Social.

.

Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
64 Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca (HUVH IR): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
65 Institut Català d’Arqueologia Clàssica: Consell de Direcció. President és el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
66 Institut Català d’Oncologia: Consell d’Administració. President el conseller titular del departament competent en matèria de Salut. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
67 Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció: Consell Rector. President el conseller titular del departament competent en matèria de d’acolliment i adopció. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
68 Institut Català de la Vinya i el Vi: President és el conseller competent en matèria d’Agricultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
69 Institut Català de les Empreses Culturals: Consell General. President el conseller competent en matèria de Cultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
70 Institut d’Estadística de Catalunya: Junta de Govern. President el conseller competent en matèria de gestió de SEC. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
71 Institut de Física d’Altes Energies: Consell de Govern. President el conseller del departament competent en matèria de recerca o persona        què designi. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
72 Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya: Consell Rector. President el conseller del departament al qual és adscrita la Secretaria General de l’Esport. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
73 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE): Consell Rector. La Presidència recau en un conseller de la Generalitat. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
74 Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran: Consell Rector. President el conseller del departament al qual està adscrit l’Institut. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
75 Memorial Democràtic: Junta de Govern. President és el conseller del departament al qual està adscrit el Memorial Democràtic. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
76 Patronat de la Muntanya de Montserrat: Ple. La Presidència pertoca al President de la Generalitat de Catalunya. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
77 Servei Català de Trànsit: Presidència. Correspon la Presidència al conseller titular del departament de Governació. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
78 Servei Públic d’Ocupació de Catalunya: Consell de Direcció. President és el conseller del departament competent en matèria d’Ocupació. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics

3. Gestió econòmica

 • 3.1 Intervenció econòmica
 • 3.2 Retards en el pagament
 • 3.3 Afectacions en la contractació

 

3.1 Intervenció econòmica

Nombre 3.1 Intervenció econòmica Font Observacions

1

Fiscalització prèvia dels pagaments de les activitats dels Anexos I i II de l’Acord de la Comissió Delegada   del Gobierno de 15 septiembre de 2017 Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña Qualsevol activitat de caire econòmic comporta l’emplenament i l’enviament necessaris al Ministerio per part de la Intervenció

1 bis

Intervenció econòmica. Declaracions responsables. Qualsevol despesa afectada per la intervenció econòmica, per escassa que sigui, ha d’ésser objecte d’una declaració responsable per part de l’òrgan que la proposi o origini, declaració responsable que cal firmar i carregar en un aplicatiu de l’Agència Tributària. Aquesta obligació afecta fins i tot a les despeses generades a la Generalitat com a conseqüència del desplaçament dels alts càrrecs a Madrid, a requeriment dels ministeris corresponents. El text de les declaracions responsables té uns continguts similars als següents: XXX, amb DNI núm. xxx, director/a general de xxx, en virtut de l’Ordre HFP/878/2017, de 15 de setembre de 2017…DECLARA RESPONSABLEMENT: Que les despeses derivades del viatge que he realitzat a Madrid, a petició del/de la Ministre/a de xxx, per mantenir una reunió amb el senyor/a xxx, director/a general del Ministeri de xxx, factura número xxx, presentada per xxx, de data xxx, per un import de xxx €, no tenen relació amb el finançament de cap activitat il·legal ni contrària a les decisions dels tribunals” Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Aquest tipus de declaració responsable és aplicable a qualsevol mena de despesa i suposa una notòria pèrdua de temps i una càrrega burocràtica excessiva i desproporcionada

2

Fiscalització prèvia de les activitats  de crèdit Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre

 

Es requereix autorització prèvia per a qualsevol activitat de crèdit

3

Autorització prèvia del Consejo de Ministros per a les operacions d’endeutament Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Es requereix autorització prèvia per a les operacions ordinàries d’endeutament de l’Administració

4

Suspesos els pagaments de les indemnitzacions als expresos polítics de la Guerra Civil i el Franquisme, Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Suposa  la impossibilitat de donar compliment a l’activitat de foment per a la recuperació i impuls del patrimoni democràtic i de la memòria democràtica, la promoció de la pau i dels drets humans

Informació pendent de confirmació via sol·licitud  d’accés a la informació

5

Pla de Viabilitat de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Aquest pla té com a finalitat eixugar les pèrdues de patrimoni net de l’ACCD a partir d’estalvis propis i dels romanents de tresoreria. Va ser aprovat pel Consell d’Administració de l’ACCD i estava pendent iniciar la tramitació al Consell Tècnic i posteriorment l’acord de Govern, però aquesta tramitació ha quedat aturada. Això comporta iniciar l’any el 2018 amb un resultat comptable negatiu i dificulta la presentació a projectes europeus i externs de gran envergadura.

6

El govern espanyol reclama l’IVA dels diners públics destinats a la CCMA i a diverses entitats culturals aquests darrers anys Diari Vilaweb Es requereix autorització prèvia per a les operacions ordinàries d’endeutament de l’Administració

7

El Consejo de Ministros deixa sense efecte acords adoptats pel Govern de la Generalitat en matèria de tramitació tributària i cotitzacions socials. Fonts Pròpies El dia 15 de desembre es presenta al Consejo de Ministros (sense que sigui aprovat pel CT) un “Acuerdo por el que quedan sin efecto determinados acuerdos en materia de tramitación de los tributos y de las cotizaciones sociales en la Comunidad Autónoma de Cataluña”

8

El pressupost de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha quedat bloquejat a partir del setembre de 2017 per a totes les contractacions que no estaven adjudicades Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre El Departament de Territori i Sostenibilitat té la competència del control de la contaminació acústica de les infraestructures de transport i l’obligació d’assistir tècnicament als ajuntaments que ho sol·licitin en problemes de soroll generats per activitats o veïnat.

9

Paralització del Pla integral d’urgències de Catalunya Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Aquest pla preveia una dotació de 16 milions d’euros a fi de dotar de recursos sobretot als hospitals en el període d’hivern.

10

Paralització del conveni entre el departament de salut, la generalitat, el CSB, l’ajuntament de Barcelona I l’ASPB Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre El conveni tenia com a finalitat assegurar el finançament i desenvolupament del serveis de salut pública a Barcelona per al període 2017-2020, autoritzant una despesa de 51 milions d’euros a favor de l’Agència de Salut públic de Barcelona

11

Paralització de l’aportació de la Generalitat de 71 milions d’euros al Consorci d’Educació de Barcelona Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Queda en suspès el pagament de l’aportació econòmica de la generalitat, afectant a la gestió de tots els centres públics d’educació infantil, educació primària i d’educació secundària obligatòria; així com la formació professional específica; la gestió del servei de transport i del servei de menjador

12

Paralització de l’abonament per part de la generalitat dels Fons de cooperació local de Catalunya Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Aquesta transferència és de 3.179.057 euros pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona. Resta pendent confirmar la quantia respecte dels altres ens locals

13

No disponibilitat de determinats crèdits de despesa Orden HFP/886/2017, de 20 de septiembre, por la que se declara la no disponibilidad de créditos en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cataluña para el 2017 Aquesta transferència és de 3.179.057 euros pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona. Resta pendent confirmar la quantia respecte dels altres ens locals

14

Intervenció econòmica. Acord del Consell de Ministres pel qual es deixen sense efecte els acords que centralitzaven el pagament de tributs estatals i cotitzacions corresponents als ens públics catalans Consejo de Minisitros Atac a l’autonomia organitzativa i convenis amb altres institucions deixats sense efecte, sense possibilitat de fer nous tràmits previstos i amb l’obligació d’informar als ministeris competents sobre les actuacions de liquidació dutes a terme en el termini d’un mes

3.2 Retards en el pagament

Nombre 3.2 Retard en els pagaments Font Observacions

1

Retard en el pagament de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en matèria de joventut. DOCG

Web departament

Perjudicis a les 224 associacions que havien de percebre 5,51 milions d’euros de la Direcció General de Joventut

2

Retard en el pagament de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. DOCG

Web departament

Perjudicis a les 307 entitats que havien de rebre un total de 4,5 milions d’euros anuals de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària

3

Retard en el pagament de les subvencions en matèria de recolzament a l’associacionisme juvenil, en concret de projecte juvenils Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

4

Retard en el pagament de les subvencions relatives al recolzament a l’educació en el temps de lleure Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

5

Retard en l’abonament de les quanties per dur a terme els Pla anuals d’actuació d’associacions juvenils rellevants i d’àmplia implantació territorial Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

6

Retard en pagament per a executar els plans anuals d’entitats d’àmbit local o comarcal Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

7

Retard en l’abonament de les subvencions  dels programes de recolzament a federacions i moviments d’educació en el temps lliure de petits i Mitjans Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

8

Retard en el pagament del programes de recolzament a les grans federacions moviments d’educació en el temps lliure Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

10

Endarreriment en el pagament de les  subvencions a les entitats socials per als programes d’ajuda contra les drogues per part del Departament de Sanitat i Seguretat Social Diari Ara Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania.

11

Bloqueig de la verificació anual obligatòria de sonòmetres i calibradors Fonts pròpies Sense aquests equips, el Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica no pot realitzar avaluacions dels nivells sonors de infraestructures de transport ni d’activitats industrials atès que sense aquesta verificació, que pertocava realitzar a finals d’octubre, els mesuraments que es realitzin no tenen validesa legal.

3.3 Afectacions en la contractació

Nombre 3.3 Afectacions en la contractació Font Observacions
1 PTOP-2017-468 Fonts contaminants atmosfèrics Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
2 PTOP-2017-648 Sistema de Gestió Actius geotècnics Disseny i Imp Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
3 PTOP-2017-587 Sector tèxtil Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
4 PTOP-2017-587 sector begudes Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
5 PTOP-2017-608 Marcatge esturions Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
6 PTOP-2017-744 AT Actualització dades Banc de Biodiversitat Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
7 PTOP-2017-894 Millora pista forestal Aigüestortes Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
8 PTOP-2017-1040 Campanya difusió i sensibilització bones pràctiques ús biomassa Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
9 PTOP-2017-946 Servei de redacció del catàleg del Premi Catalunya d’Ecodisseny 2017 Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
10 PTOP-2017-1052 Servei de disseny impressió catàleg Premi Catalunya Ecodisseny 2017 Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
11 PTOP-2017-1026 Protocol d’actuació davant episodis ambientals de contaminació Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
12 PTOP-2017-975 Producció de 3 programes en format TV per divulgar les actuacions de la DGQACC Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
13 Estudio implantació DG del Llibre-Biblioteques-Lectura Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
14 Visites virtuals Arxius Com. Garrotxa i Conca de Barberà i Hist.Lleida Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
15 Documentació gràfica d’elements patrimonials de S.Sadurni i Vilafranca Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
16 Treball catalogació fons desamortitzat Biblioteca Monestir Escornalbou Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
17 Creació dictats en línia en occità varietat referencial Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
18 Reconèixer estructures de Seu Nova Lleida afectades per nius cigonyes Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
19 Anàlisi de l’estat d’exposicions permanents de 16 museus registrats Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
20 Subministrament material oficina homologat Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
21 Llibre “Disparant amb el cor” Joana Biarnés. Edició gràfica i text Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
22 Llibre “Disparant amb el cor” Joana Biarnés. Investigació bibliogràfica Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
23 Edició de planimetries per al llibre 40 anys de Restauració Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
24 Creació de dictats en línia d’occità,  varietat referencial nivell elemental Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
25 Producció tècnica del Kastanya.cat 2017 Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
26 Subtitulació pel·lícules Mòstra de Cinèma Occitan 2017 Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
27 Suport a la recopilació i análisi de dades per propostes de millores en el SAC Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
28 Serveis postals Dept.Cultura: notificacions octubre/desembre Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
29 Treball model avaluació i seguiment polítiques púb. gestió cultural Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
30 Serveis postals Dept.Cultura: resta productes postals octubre/desembre Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
31 Honoraris d’artista exposició : ¿Què en sap la història de mossegar- se les ungles? a l’Arts Santa Mònica Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
32 (II)Honoraris d’artista exposició : ¿Què en sap la història de mossegar- se les ungles? a l’Arts Santa Mònica Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
33 Subministrament d’equips de visió nocturna per a la DGP Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
34 Subministrament accessoris portàtils equips hidràulics de la DGP Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
35 22701 Contracte honoraris  i altres tasques  expoBrian Eno Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
36 Suport en la comunicació de l’any Casas Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
37 Adquisició del fons documental CanCarreras de Cabanes d’Empordà Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
38 Adquisició de l’obra fotogràfica “1888” de Jorge Ribalta Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
39 Adquisició de 4 fotografies de Ferran Freixa Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
40 Adquisició de dues fotografies de Marcel Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
41 Adquisició d’una escultura de Josep M. Subirachs Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
42 Campaña Producció Nacional de dansa Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
43 Simposi Internacional Noucentisme a Sitges 2014 Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
44 Adquisició de dues obres de l’artista Lluis Trepat Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
45 Projecte “Ciutat de vacances” -22728- Producció/muntatge punt inform. Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
46 Biblioteques Insolitas 22728 embalatge i transport Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
47 Adquisició d’una obra de l’artista Javier Peñafiel Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
48 Adquisició d’una obra de l’artista Joan Morey Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
49 Adquisició d’una obra de l’artista Angel Jové Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
50 Adquisició d’una obra de l’artista Jordi Mitjà Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
51 Adquisició d’una obra de l’artista Núria Güell Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
52 Adquisició d’una obra de l’artista Norman Narotzky Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
53 Adquisició d’una obra de l’artista Enric Farrés Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
54 Paviment vinil 1a planta SSTT Lleida Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
55 Paviment viníl planta baixa BPL Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
56 Impermeabilització amb nou paviment terrassa AHG Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
57 Desmuntatge antiga Casa Solterra Girona Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
58 Coordinació del Congrés Puig i Cadafalch Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
59 Disseny i impressió acte de la batalla de les flors Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
60 Impressió programes de la batalla de les flors Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
61 Despeses de sonorització batalla de les flors Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
62 SUBM. 50 PILES 1.4V PRACTIQUES SEGUIMENTS I VIGILANCIES DIES 18/09 AL 22/12 Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
63 SUBM.32KGS.PLANXA LAMINADA, 80 DECAPADA DE 2,5MM, 18MTS DE TCS, 16KGS D’ANGLE DE 40MM,10 PERNOS, 250 ELECTRODES Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
64 SUBM.16 PANCARTES IMPRESES A 4 TINTES 1,20X1,50M. PER SENYALITZACIO INSTRUCTORS DE SEGURETAT ZONES Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
65 SUBM.5 PONXOS IGNIFUS PROTECCIO MODEL XF9001/XXL PER COBRIMENT EQUIPS RESPIRACIO AUTONOMA Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
66 SERV.LLOGUER DURANT 2 MESOS 1 CAMERA TERMICA AMB WIFI I BLUETOOTH MARCA FLIR MODEL E60 Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
67 SUBM.2 NEVERES I 2 MICROONES Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
68 SUBM.20 ESTOIGS MEDALLA I INSIGNIA FUNDICIO DE PLATA I 27 AGULLES PORTA-MEDALLES DE LLAUTO

 

Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
69 MPARTIR CONDUCCIO SEGURA VEHICLES LLEUGER EN ASFALT LOT 1 Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
70 IMPARTIR 188H. BUSSEIG TECNIC POLICIAL I 44H. TECNIQUES I PROTOCOLS DE MESCLES DE GASOS DIES 9/10 AL 20/11

 

Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
71 SERV. LLOGUER 24 VESTITS DE NEOPRE PER 18 JORNADES DIES 20/09 AL 25/10 CURS BASIC EN MEDI AQUATIC Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
72 SUBM.4 PROTECTORS CASC IGNIFUGS FLASHOVER PER COBRIMENT CAS GALLET F1 XF-L Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
73 SUBM.20 CAIXES FILTRES RECEPTORS INDUCCIO (10 PECES) REFERENCIA 6098294C DIES 18/09 AL 21/12 CURS SEGUIMENTS I VIGILANCIES Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
74 SUBM. 1 ANEMOMETRE DE FIL CALENT TESTO 405I PER PRACTIQUES VENTILACIO EN ESPAIS CONFINATS Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
75 SERV.LLOGUER 1 CAMERA TERMOGRAFICA MARCA FLIR I MODEL K55 (RESISTENT A ALTES TEMPERATURES I ATMOSFERES NOCIVES) Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
76 SERV.LLOGUER 1 MES 1 DESFIBRIL.LADOR OPERATIU 26/09 AL 26/10

 

Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
77 SERV.REPARACIO CARCASSA BATERIA CAMERA TERMICA MSA EVOLUTION 5200 DEL MAGATZEM DE MATERIALS I EQUIPS DE BOMBERS Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
78 213- TRASLLAT DE MAQUINARI MULTIFUNCIÓ ENTRE DIV.DEP. DEPARTAMENT Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
79 566 Servei de fabricació i col·locació de vinils exposició “La Model” Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
80 160 Reedició 530 llibres “Història de la presó Model de Barcelona” Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
81 Drets de reproducció de dues il·lustracions La Model ens parla: 113 anys. 13 històries Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
82 160 Acomp tècnic i conceptual, maquetació i grafisme dJustícia.cat Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
83 2017 1016 Servei de transport de taxi del personal de les Oficines judicials de Rubí per la pràctica de notificacions i altres actes de comunicació judicial. Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
84 2017 1094 Servei de transport de taxi de les Oficines judicials de Mollet del Vallès consistents en la pràctica de notificacions judicials, en l’assistència als lletrats en el cas dels llançaments (desnonaments)  i ens els reconeixements a presumptes incapaços Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
85 2017 1096 Servei de manutenció i desplaçaments membres del Tribunal del Jurat a la demarcació de Lleida per els mesos de novembre i desembre Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
86 Transport del personal adscrit als CP BR1, BR2, JO, QC, PB i ME. Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
87 620 Subministrament d’un elevador telescòpic elèctric per al CP Brians 1 Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
88 Ampliació de l’estudi dels consums mínims de subministraments de serveis bàsics d’aigua potable, electricitat i gas Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
89 UR-2017-64 Serveis per activitats de divulgació científica de caràcter pedagògic Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
90 Subministrament de banderes per a l’Edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona (EC 2017 243) Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
91 Retimbrat i carrega gas sistema contra incendis Edif.Hospitalet,ANC i Campana Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
92 DAM Material d’oficina homologat diverses CP’S Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.

4. Llengua Catalana

Nombre 4. Llengua Catalana Font Observacions
1 Els documents interns dels expedients d’Acords que ha d’aprovar el Consejo de Minsitros substituint al Govern s’elaboren en castellà o s’hi tradueixen Fonts pròpies Es vulnera la normativa catalana sobre la llengua en què s’han d’elaborar els documents interns
2 Els documents interns adreçats a les persones que substitueixen al Govern s’han de traduir o elaborar en castellà Diari Nacional Digital Es vulnera la normativa catalana sobre la llengua en què s’han d’elaborar els documents interns
3 La traducció de tots els informes i notes internes elaborades per l’Administració genera un cost temporal Fonts pròpies L’associació professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya  calcula el cost de 7 hores la traducció de 2500 paraules sempre que no siguin documents de caire tècnic.
4 La traducció de tots els informes i notes internes elaborades per l’Administració genera un cost econòmic Fonts pròpies El cost econòmic correspon a les hores invertides pel funcionari en realitzar tasques de traducció al castellà en comptes de realitzar les funcions que li correspondrien. D’acord amb la metodologia del Model de Costos Estàndard i les Directrius en matèria d’avaluació de l’impacte, per a la reducció de les càrregues administratives.

Tipus d’ocupació Preu (p):

 • Empleats administratius 15,23
 • Tècnics i professionals de suport 21,13
 • Tècnics i professionals científics 25,85
 • Directius administració i empreses 43,83
5 La supressió de la Delegació del Govern de la Generalitat a Itàlia pot comportar la supressió de la representació del Govern a l’Alguer Diari La Repubblica A la seu de la representació de l’Alguer  s’hi realitza una important tasca de difusió de la llengua i la cultura catalanes i que es du a terme en un local cedit per l’Ajuntament de l’Alguer

5. Recursos humans

Nombre 5. Recursos humans Font Observacions

1

Paralització de la convocatòria de 455+50 places per al cos de Mossos d’Esquadra Fonts pròpies Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública del cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017

2

Trasllat de treballadors / noves tasques al Departament d’ Ensenyament Fonts pròpies Hem sol·licitat l’accés a la informació corresponent per determinar el nombre exacte de treballadors afectats (29/11/17)

3

Trasllat de treballadors / noves tasques al Departament de la  Vicepresidència Fonts pròpies Hem sol·licitat l’accés a la informació corresponent per determinar el nombre exacte de treballadors afectats (29/11/17)

4

Paralització de la implementació d’un Pla estratègic pels Agents Rurals Fonts pròpies La paralització en la tramitació Proposta d’acord del Govern en relació amb el Pla estratègic del Cos d’Agents Rurals per al període 2017-2025 comporta un greuge molt important

5

Paralització de la regulació per permetre als Agents Rurals  per portar armes Fonts pròpies La paralització en la tramitació del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament d’armes del Cos d’Agents Rurals posa en risc la seva seguretat

6

Pèrdua o desaprofitament de capital humà (El ministeri de l’Interior destina el major Trapero a tasques administratives) Diari Ara

7

Pèrdua o desaprofitament de capital humà, pel fet que diversos efectius sol·liciten la “segona activitat”

 

Diari Directe.cat Alts càrrecs dels mossos demanen la segona activitat

8

Necessitat de reubicar els becaris que realitzaven les seves pràctiques en les delegacions exteriors RD 945/2017, de 27 de octubre Malgrat la previsió de reubicar  als becaris i becàries les  seves expectatives i la seva formació han estat clarament  malmeses

9

Rescissió dels contractes laborals d’alta direcció dels delegats o representants del Govern RD 945/2017, de 27 de octubre

 

Comporta grans costos econòmics, a més de la pèrdua de capital humà i de l’afectació a les persones

10

Acomiadament de personal del territori de les Delegacions RD 945/2017, de 27 de octubre Comporta, a més del patiment i la pèrdua de capital humà, grans costos econòmics i jurídics a l’hora de tramitar tots els acomiadaments, que resten subjectes a la normativa de l’Estat on es trobava emplaçada la Delegació

11

Cessament de la persona que ostentava la presidència de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en representació de la Generalitat de Catalunya RD 945/2017, de 27 de octubre Impossibilita la reunió de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes (atès que aquesta Subcomissió està formada pels presidents de cada una de les representacions i pels secretaris respectius)  la qual té atribuïda, entre altres funcions, la solució extraprocessal de controvèrsies no formalitzades davant el Tribunal Constitucional d’acord amb allò previst a l’article 33.2. de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional

12

Acomiadament de 20 persones que treballaven al DIPLOCAT. Fonts Pròpies Aquest acomiadament comporta una pèrdua de capital humà importantíssim i podria implicar el pagament d’indemnitzacions especialment elevades atesa l’antiguitat de molts dels seus treballadors ja que cal tenir en compte que aquesta entitat (abans Patronat Català Pro Europa) va ser creada l’any 1982

13

Censura als treballadors públics I amenaces disciplinàries I de possibles responsabilitats penals. Diari Vilaweb Els Mossos retiren cartells i llaços grocs de les conselleries: ‘Els arrencaven dels despatxos, un per un’

14

Amenaces als alts càrrecs de cessament i de possibles responsabilitats penals Fonts Pròpies Vulneració de drets fonamentals.

15

Recursos humans: Vet de l’Administració de l’Estat a cobrir llocs vacants amb les persones proposades pels òrgans catalans de selecció Fonts Pròpies Vegeu apartat “I. Persones afectades”, subapartat 1.5 “Persones no seleccionades”.

6. Plans i projectes

Nombre 6. Plans i projectes Font Observacions

1

Paralització projectes de recerca i investigació CERCA Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña Pendents de la confirmació del nombre i dels projectes exactes, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)

2

Paralització projectes de recerca i investigació ACUP Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, Pendents de la confirmació del nombre i dels projectes exactes, via sol·licitud d’accés a la información (29/11/17)

3

Paralització projectes de recerca i investigació ACER Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, Pendents de la confirmació del nombre i dels projectes exactes, via sol·licitud d’accés a la información (29/11/17)

4

Paralització projectes i iniciatives d’innovació Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre

 

Pendents de la confirmació del nombre i dels projectes exactes, via sol·licitud d’accés a la información (29/11/17)

5

Paralització del Pla sobre espais PEIN el Montseny i Cingles de Bertí. Fonts pròpies Projecte de decret sobre el Parc Natural del Montseny i sobre els espais del PEIN el Montseny i Cingles de Bertí. 16 d’octubre del 2017

6

Cancel·lació o suspensió de programes que estaven previstos en el marc de la Garantia Juvenil Fonts pròpies Garantia Juvenil és la principal eina per a millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral dels joves.

Informació pendent de confirmació, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)

7

Endarreriment de la posada en marxa del Recull de mesures per al retorn: Obrim les portes al retorn, per als joves que han emigrat per motius laborals. Fonts pròpies Informació pendent de confirmació, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)

8

Aturada l’aprovació del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals Fonts pròpies Projecte de decret sotmès  a CJA, però que no pot ser aprovat ni publicat com a conseqüència de la intervenció del Govern de la Generalitat

9

Paralització del projecte “escoles verdes” Fonts pròpies Informació pendent de confirmació, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)

10

Paralització del desenvolupament reglamentari del règim de la concertació territorial amb les administracions locals, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, i, si escau, les entitats representatives de cada territori, per assolir un desenvolupament de les polítiques d’ocupació vigents. Web Departament La concertació territorial per tal de facilitar l’encaix en el territori, la coordinació i la integració de les actuacions ocupacionals previstes al Pla de Desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació i a més el projecte preveia proveir d’assistència tècnica i financera per dur a terme els projectes i mesures previstos en les estratègies territorials

11

Aturada de la construcció de la nova biblioteca de Sort Diari Nació digital

12

Aturada del Pla de millora de la qualitat i la sostenibilitat de les residències de gent gran Fonts pròpies Aquest Pla havia de permetre la implementació dels concerts socials per al 2018 per dotar d’estabilitat i fortalesa al conjunt del sector o millorar progressivament les tarifes de Grau II.

El Pla també proposava estudiar altres mesures com l’augment dels concerts de l’atenció diürna, incrementar les ràtios de persona d’atenció directa per al personal de Grau II o recuperar el complement en el cas de les prestacions econòmiques vinculades per a les persones de Grau II.

 

7. Activitats cancel·lades / suspeses

Nombre 7. Activitats cancel·lades / suspeses Font Observacions

1

L’Arts Santa Mònica cancel·la un cicle i una exposició per la intervenció dels comptes de la Generalitat Diari Ara

 

Danys en la cultura catalana

2

Paralització en la investigació (vèncer  el càncer de mama, entre d’altres), a l’Institut de Recerca biomèdica de Lleida Fonts pròpies Greus perjudicis no solament per a l’IRBL sinó sobretot per a la ciutadania

3

Ajornament sine die de la 20a edició del Fòrum d’Estudis sobre la Joventut, que s’havia de celebrar els dies 26 i 27 d’octubre Greus perjudicis  per a les entitats participants i per a la ciutadania

4

El Pla d’actuacions en fosses de desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista per a l’any 2017 inclou accions en fosses i restes òssies en superfície a l’Alt Pirineu i Aran, al Camp de Tarragona, a la Catalunya Central, a Girona, a Lleida i a les Terres de l’Ebre. Diari Nació digital Informació pendent de confirmació

5

No elaboració dels butlletins informatius i de recursos Jove.cat Fonts pròpies Perjudicis al col·lectiu afectat i a la ciutadania

6

No elaboració dels butlletins informatius i de recursos E-Joventut i E-Joventut Fonts pròpies Perjudicis a la ciutadania

7

Cancel·lació exposició artista Lúa Coderch Diar La Vanguardia Perjudicis en l’àmbit de la cultura catalana i a l’artista en concret

8

Festival Nacional de Poesia 2017 Institut de Lletres Catalanes 15 al 22 octubre) Perjudicis a la ciutadania

9

Festival Poesia als balcons 2018 Fonts pròpies Perjudicis a la ciutadania

10

El meu clàssic (cicle de conferències a l’Arts Santa Mònica) Fonts pròpies Perjudicis a la ciutadania

11

Commemoració de l’aniversari 30+80 Fonts pròpies Perjudicis a la ciutadania

12

Cancel·lació del Festival Lluèrnia Web Lluèrnia Perjudicis a la ciutadania

8. Inversions

Nombre 8. Inversions Font Observacions
1 Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya Fonts pròpies
2 No execució dels treballs per a la restauració de la Seu Vella de Lleida Fonts pròpies Informació pendent confirmació, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)
3 Paralització compra de fons d’art en el marc del Pla Integral de les Arts Visuals Fonts pròpies Informació pendent confirmació, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)
4 Paralització del projecte de desviament de camions de l’ N 340 Diari de Tarragona Foment evita posar data al desviament obligatori de camions de l’N-340 a l’AP-7
5 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a ajuts d’urgències socials
6 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a professionals i equips bàsics
7 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a atenció a persones vulnerables
8 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a SAD dependència i SAD social
9 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a Projecte específic de persones sense llar
10 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a un programa específic d’inclusió social
11 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a l servei de transport adaptat a Barcelona
12 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions al servei d’atenció a la infància EAIA
13 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions al servei d’atenció a la infància i a l’adolescència SIFE
14 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a Acció comunitària
15 Paralització en la inversió als centres d’atenció primària pel valor de 13 milions d’euros Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña El repartiment dels recursos per a la millora dels equips d’atenció primària no es pot dur a terme segons les previsions
16 Paralització del projecte relatiu al disseny per tal que l’EAPC esdevingui un centre de recerca Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña La intervenció dels recursos propis de la Generalitat i de les Institucions catalanes impossibilita l’acompliment de millores i innovació en el sector públic.
17 Paralització del projecte de disseny del pla formatiu dels directius públics Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña La intervenció dels recursos propis de la Generalitat i de les Institucions catalanes impossibilita l’acompliment de millores i innovació en el sector públic.
18 Paralització de la modificació el decret 167/2010, de 9 novembre, d’homologacions d’accions formatives i de creació de la comissió tècnica de responsables de formació Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña La intervenció dels recursos propis de la Generalitat i de les Institucions catalanes impossibilita l’acompliment de millores i innovació en el sector públic.

9. Subvencions

Nombre 9. Subvencions Font Observacions

1

Manca d’abonament de subvenció pendent de 500.000 € a la Federació de persones sordes de Catalunya Web FESOCA Importants perjudicis als treballadors i a la comunitat de persones sordes

2

Bloqueig en l’aprovació i execució del programa temporal per a l’atenció de menors d’edats no acompanyats Fonts pròpies Aquest bloqueig perjudica no solament als menors no acompanyats que no reben l’atenció que els correspon sinó també als professionals (235) que resten pendents que es faci efectiva la seva contractació

Informació pendent de confirmació xifres i dades exactes, via sol·licitud d’accés (29/11717)

3

Bloqueig en la contractació de personal investigador novell Fonts pròpies La no concessió d’aquestes causa un greu perjudici  a les universitats, als centres de recerca i  a les fundacions hospitalàries així com als investigadors novells

Informació pendent de confirmació xifres i dades exactes, via sol·licitud d’accés (29/11/17)

4

No execució de la previsió de creació Places amb finançament públic a la demarcació de Tarragona per a gent gran, persones amb discapacitat, persones amb malaltia mental i atenció precoç Web departament Previsió d’un increment de places amb finançament públic per a persones grans, persones amb discapacitat, persones amb malaltia mental i hores d’atenció precoç a la demarcació de Tarragona, per valor de  més de 700.000 euros

5

No execució de la previsió de creació de places amb finançament públic a la demarcació de Barcelona per a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental Fonts pròpies El departament havia d’aprovar la inversió el darrer trimestre del 2017 de  més de 8,5 milions d’euros en la creació de noves places a la demarcació de Barcelona, el que suposava 34 milions d’euros d’increment en la despesa l’any 2018

6

Aturada la concessió de les subvencions per a les comunitats catalanes de l’exterior Fonts pròpies L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament de les despeses derivades de: funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior; organització d’activitats de promoció i difusió i promoció de Catalunya i la seva cultura i llengua; organització de cursos d’ensenyament de la llengua catalana; programes d’ajuts socials per a membres de les comunitats catalanes de l’exterior i suport a la nova emigració.

Informació pendent de confirmació, via sol·licitud d’accés (29/11/17)

7

Aturada en la convocatòria de subvencions per a projectes destinats a la recuperació i foment de la memòria democràtica, i de promoció de la pau i dels drets humans Fonts pròpies L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament de les despeses derivades de: funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior; organització d’activitats de promoció i difusió i promoció de Catalunya i la seva cultura i llengua; organització de cursos d’ensenyament de la llengua catalana; programes d’ajuts socials per a membres de les comunitats catalanes de l’exterior i suport a la nova emigració.

Informació pendent de confirmació, via sol·licitud  d’accés (29/11/17)

8

Aturada en la convocatòria del Premi Francesc Boix a les iniciatives de recuperació de la història local, del període 1931-1980, realitzades pels ens locals i entitats de Catalunya Fonts pròpies L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament de les despeses derivades de: funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior; organització d’activitats de promoció i difusió i promoció de Catalunya i la seva cultura i llengua; organització de cursos d’ensenyament de la llengua catalana; programes d’ajuts socials per a membres de les comunitats catalanes de l’exterior i suport a la nova emigració.

Informació pendent de confirmació, via sol·licitud  d’accés (29/11/17)

9

Aturada en la convocatòria  de subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980 Fonts pròpies L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament de les despeses derivades de: funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior; organització d’activitats de promoció i difusió i promoció de Catalunya i la seva cultura i llengua; organització de cursos d’ensenyament de la llengua catalana; programes d’ajuts socials per a membres de les comunitats catalanes de l’exterior i suport a la nova emigració.

Informació pendent de confirmació via sol·licitud  d’accés (29/11/17)

10

Endarreriment en la publicació de la resolució definitiva de la convocatòria de programes plurianuals per les ONGs Fonts pròpies Atesa la imposició actual de publicació al BOE, aquest endarreriment comporta greus perjudicis

11

Aturada l’ampliació de la partida pressupostària en 500.000 euros, prevista pel segon semestre del 2017, adreçada a millorar el percentatge de recursos destinats a cooperació al desenvolupament i donar compliment als compromisos del Pla Director de Cooperació amb l’objectiu del 07, pactada amb organismes multilaterals i ONGs al mes de juliol Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña Aquesta aturada comporta que aquest tipus d’entitats no poden executar els programes i activitats previstos

12

Subvenció directa a la Governació de Nariño per la implementació dels acords de pau de Colòmbia Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña En el marc de les propostes de relació amb el Govern de Colòmbia per ajudar a la implementació dels acords de pau amb la guerrilla de les FARC, es va aprovar un programa a desenvolupar en la Governació de Nariño, on les entitats catalanes tenen importants contraparts en la societat civil. La discussió amb el Govern Central per definir els termes de la col·laboració i el posterior acord amb la Governació de Nariñó ha produït, d’una banda, un important endarreriment i, de l’altra, encara resta pendent l’ampliació de la partida en 500.000 euros per poder tramitar l’acord

13

Endarreriment de la concessió de la subvenció directa al PNUD-Art per import de 60.000 euros. Fonts pròpies Aquesta subvenció té per objecte l’elaboració d’un projecte d’investigació en matèria d’estratègies regionals per a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible. Aquest projecte inclou l’elaboració de metodologia, l’estat de la qüestió, selecció de casos, trobades i viatges

14

Afectació als ajuts destinats a les entitats que voluntàriament treballen en la protecció del medi ambient Fonts pròpies Risc per les estructures d’aquestes entitats sense ànim de lucre

15

Afectació als ajuts per reduir la contaminació lumínica dels parcs eòlics de la Terra Alta, el Segrià i les Garrigues Fonts pròpies Aquests parcs eòlics generen molèsties als ciutadans de les comarques afectades i els ajuts són necessaris per al benestar de la població

16

Afectació als ajuts provinents dels Fons europeus, al programa ós bru dels Pirineus Fonts pròpies Pendent de SAIP per confirmació de quanties i resta de detalls

17

Afectació al programa de col·laboració transpirinenca entre Parcs naturals Fonts pròpies Pendent de SAIP per confirmació de quanties i resta de detalls

18

Afectació al programa relatiu a la cura de peixos migratoris Fonts pròpies Pendent de SAIP per confirmació de quanties i resta de detalls

19

Afectació al programa de lluita contra el canvi climàtic Fonts pròpies Pendent de SAIP per confirmació de quanties i resta de detalls

10. Pèrdua d’oportunitats econòmiques

Nombre 10. Pèrdua d’oportunitats econòmiques Font Observacions

1

El bloqueig de l’acció del Govern impedeix efectuar les actuacions pròpies d’ACCIÓ Fonts pròpies Acció no està duent a terme des de l’aplicació del 155 cap acció  de les que realitza habitualment amb la finalitat de fomentar la innovació i la internacionalització empresarial, que compta, a més, amb una xarxa de 40 oficines arreu del món

2

L’Estat veta que el Port de Barcelona faci missions comercials a l’exterior Diari El punt avui Aquest serà el primer any que l’APB no lideri aquesta missió comercial des de que les va idear com a part de la seva internacionalització el 1998. La missió d’enguany es farà durant tota la setmana que ve i està previst que els empresaris tornin divendres 17

3

Paralització de la implementació de les assegurances obligatòries als administradors de finques. Fonts pròpies El Projecte de decret pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’administració de finques es troba paralitzat en estar intervingut el Govern

 

4

Avança no pot dur a terme operacions de finançament empresarial. Fonts pròpies El bloqueig de l’acció del Govern impedeix efectuar les actuacions ordinàries d’AVANÇA

5

Cost econòmic de la celebració d’eleccions en dia laborable Diari El país El cost econòmic i social és elevadíssim tal i com es posa en relleu en la informació publicada

6

Canvi de seu de les empreses catalanes Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional.

 

El canvi de seu no comporta un perjudici econòmic directe sinó la pèrdua d’expectatives econòmiques per la mala imatge creada

7

La supressió de les Delegacions a l’exterior pot suposar que ACCIÓ hagi de traslladar la seves seus RD 945/2017, de 27 de octubre Algunes delegacions comparteixen dependències amb altres entitats públiques com l’Agència per la competitivitat de l’empresa (Acció) o l’Institut Ramon Llull, de manera que, en suprimir-les, aquestes entitats es poden veure obligades a assumir el cost total del lloguer i, en conseqüència és possible que s’hagin de plantejar la seva reubicació

11. Danys d’especial trascendència

Nombre 11. Danys d’especial trascendència Font Observacions

1

Cessament del Representant Permanent davant la Unió Europea Fonts pròpies Implica, entre altres afectacions, que no pot exercir la tasca de representació, defensa i promoció dels interessos generals de la Generalitat de Catalunya i de donar suport a les entitats i empreses catalanes davant les institucions i òrgans de la Unió Europea

2

Costos econòmics derivats del trasllat de documentació de les de les Delegacions a l’Exterior a l’arxiu administratiu del Departament així com de la mudança de bens mobles Fonts pròpies S’ha de contractar (amb l’elevada despesa que suposa) un servei de dipòsit i custòdia d’aquests béns.

3

La rescissió dels contractes de lloguer dels locals on es troben les Delegacions. Fonts pròpies Comporta en diversos casos el pagament d’importants indemnitzacions per la resolució anticipada del contracte. El tancament d’alguna delegació fins i tot comporta l’abonament de la totalitat de les mensualitats del contracte, atès que així ho estableix la legislació vigent del país on s’ubica

4

Els Mossos d’Esquadra no poden comprar munició Diari El mundo El Ministerio del interior impedeix a les empreses vendre munició als Mossos d’Esquadra

12. vulneració de drets fonamentals

Nombre 12. vulneració de drets fonamentals Font Observacions

1

La policia espanyola identifica Mireia Boya i membres de la CUP en un acte de campanya a Lleida https://www.vilaweb.cat/noticies/la-policia-espanyola-identifica-mireia-boya-i-membre-de-la-cup-en-un-acte-de-campanya-a-lleida/ Vulneració de drets d’una treballadora pública

2

Els Mossos retiren llaços grocs de les conselleries per ordre de la Junta Electoral https://www.vilaweb.cat/noticies/els-mossos-retiren-cartells-i-llacos-grocs-de-les-conselleries-els-arrencaven-dels-despatxos-un-per-un/ En els departaments de Salut, Empresa i Coneixement, Governació, Territori i Justícia s’ha vulnerat el dret dels treballadors públics a exercir la seva llibertat d’expressió (eliminant les decoracions dels arbres de Nadal)

3

Els Mossos retiren cartells de les conselleries per ordre de la Junta Electoral https://www.ara.cat/eleccions21d/llacos-grocs-Nadal-arbres-mossos-vodevil-departament-empresa_0_1924607727.html A Girona els treballadors públics de la Generalitat han hagut de tapar la decoració nadalenca de color groc amb una bossa d’escombraries.

4

La Junta Electoral Central ha obert un expedient sancionador a TV3 per la cobertura que va fer sobre la manifestació de Brussel·les http://elmon.cat/politica/obren-expedient-sancionador-tv3-cobertura-manifestacio-brusselles Es vulnera doncs amb aquesta sanció la llibertat d’informació.

5

Els Mossos estan obligats a notificar els llaços grocs i les pancartes penjats en edificis i llocs públics que segons la Junta Electoral suposen una “ingerència en la campanya” http://www.ccma.cat/324/la-junta-electoral-no-vol-ni-llacos-grocs-ni-pancartes-pels-presos/noticia/2826016/ La junta electoral obliga doncs als treballadors públics (Mossos) a dur a terme actuacions de censura prèvia, vulnerant drets fonamentals dels ciutadans, dels funcionaris i d’ells mateixos.

6

Limitacions en assistència a assemblees departamentals organitzades pels sindicats Fonts pròpies Vulneració del dret a la llibertat sindical.

7

Control de les xarxes socials dels alts càrrecs i altres funcionaris http://elmon.cat/politica/155-castellanitza-generalitat Vulneració de dret d’expressió, d’opinió i també d’intimitat.

8

Ruptura i no entrega de la carta que els servidors públics del Departament de la Presidència van enviar al conseller Turull, mentre es trobava en presó preventiva Fonts pròpies Vulneració del dret a la intimitat de les comunicacions.

9

Eleccions anormals, amb candidats a la presó altres exiliats, sense possibilitat de fer campanya normalment Diari The New York Times Vulneració del dret a la igualtat i a la participació política que comporta danys a les institucions catalanes i a la ciutadania

10

Dirigents polítics, servidors públics, membres dels CDR i altres persones indeterminades són amenaçades amb l’anunci de l’ampliació de les investigacions i querelles relacionades amb el referèndum de l’1 d’octubre a un ampli nombre de persones (40 o més de 100, segons les fonts), just després de les eleccions. El Diario.es l’anunci de l’ampliació de les investigacions i querelles incideix en la campanya electoral, pot comportar una autolimitació en la llibertat d’expressió i aprofundeix la repressió i la por sobre els servidors públics de forma indeterminada.

11

La repressió, les amenaces, les actuacions dels mossos d’esquadra d’acord amb les actuacions de la Junta Electoral, a iniciativa pròpia o per denúncia, i altres circumstàncies similars estenen la por, l’autocensura en la llibertat d’expressió i el temor a prendre decisions entre els servidors públics. Fonts pròpies. Dimensió i intensitat dels danys de difícil avaluació.