Accions i decisions polítiques del govern de l’Estat del 155

Accions i decisions polítiques del govern de l’Estat del 155

13. Accions i decisions polítiques del govern de l’Estat del 155

L’actuació del govern de l’Estat en substitució del Govern de la Generalitat implica l’adopció de decisions polítiques (prioritzant unes actuacions respecte d’altres per raons d’oportunitat política) que només correspon prendre a un govern que compti amb el suport de la ciutadania expressat en les urnes, com pertocaria al Govern de la Generalitat legítimament constituït.

Nombre Dany Font Observacions
1 Comunicació de la resolució del secretari general del departament d ‘interior pel qual s’autoritza la tramitació d’emergència per a la contractació de subministraments i serveis per atendre les necessitats operatives i logístiques de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra en el dispositiu de l’1 d’octubre de 2017

Fonts pròpies Despesa de 89.000 € en concepte de noliejament d’helicòpters, avituallament de policies, lloguer de vehicles, etc.
2 Comunicació de la resolució del secretari general del departament d ‘interior pel qual s’autoritza la tramitació d’emergència per a la contractació de subministraments i serveis per atendre les necessitats operatives i logístiques de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra en relació amb les concentracions i mobilitzacions ciutadanes produïdes arran de la cojuntura política actual

Fonts pròpies Despesa de 139000 € en noliejament d’helicòpters els dies 25 d’octubre a 5 de novembre i del 8 de novembre al 22 de novembre, així com d’avituallament del personal.
3 Contracte de subministrament d’energia elèctrica en alta tensió a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Línia 9 de Metro de Barcelona)

Font: Contractació Pública Gencat
4 Anuncio del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda por el que se hace pública la formalización de un contrato para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en los edificios y dependencias adscritos al Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda

Font: Contractació Pública Gencat
5 Acord marc del subministrament de combustible Font: Contractació Pública Gencat La Generalitat ha adquirit a Repsol, la seva filial SolRed, BP Oil España i Petrocat 50 milions d’euros de combustible,en virtud d’un acord marc que té com a objecte el subministrament de carburant per a vehicles terrestres mitjançant el pagament amb targeta de banda magnètica, carburants i olis per a motors nàutics, carburant per a helicòpters dins d’una estació aeroportuària aliena i/o mitjançant transport terrestre i carburant per a grups electrògens i sistemes de calefacció als Departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a les entitats adherides al Sistema central d’adquisicions de la Comissió Central de Subministraments.

6 2017 326 Servei d’assessorament jurídic extern sobre el deute públic i operacions financeres de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic empresarial i les tasques de supervisió en matèria de mercat de valors

Font: Contractació Pública Gencat
7 Comunicació al Govern de la resolució del secretari general del Departament d’Interior per la qual s’autoritza la tramitació d’emergència per la contractació dels subministraments i serveis per atendre les necessitats logístiques derivades dels atemptats dels dies 17 i 18 d’agost de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.02.2018
8 Comunicació al Govern de la resolució del secretari general del Departament d’Interior per la qual s’autoritza la tramitació d’emergència per a la contractació de l’arrendament de 250 vehicles amb capacitat màxima de 4 persones per garantir les necessitats logístiques del dispositiu de seguretat de la jornada electoral del 21 de desembre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.02.2018
9 Comunicació al Govern de la resolució del secretari general del Departament d’Interior per la qual s’autoritza la tramitació d’emergència per a la contractació del servei de manteniment preventiu (vehicles de propietat) i correctiu (vehicles de propietat i rènting) de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.02.2018
10 Comunicació al Govern de les actuacions dutes a terme per tal de reconèixer el deute derivat de la prestació, per part de l’empresa “TDN-Tècniques de Neteges SL”, del servei de neteja de la seu a Barcelona de l’Àrea de Suport a l’Execució Penal entre juny i octubre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 2.02.2018
11 SIG18EMC0001 – Proposta d’acord del Govern pel qual s’autoritza la modificació dels Estatuts socials de la societat IDIADA Automotive Technology, SA, per tal d’adaptar el seu contingut a la Llei de societats de capital. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 2.02.2018
12 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de la contractació dels treballs d’adequació per ubicar el centre de recollida de dades per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 26.01.2018

El Secretari General Tècnic del Ministeri de l’Interior de 15 de novembre de 2017 va declarar d’emergència la tramitació de l’expedient de contractació per a la realització dels treballs d’adequació de l’espai polivalent de capacitació tecnològica t per ubicar el centre de recollida de dades per a les eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 21 de desembre de 2017, i es va adjudicar a l’empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT S.A.U amb un cost estimat de 331.400,24 € (IVA inclòs).

Mitjançant una nova Resolució de 18 de desembre de 2017, va caldre ampliar la declaració d’emergència per incorporar serveis addicionals, amb un cost estimat de 161.605,31 euros

13 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de la contractació del subministrament de material electoral amb motiu de la celebració d’eleccions al Parlament de Catalunya el 21 de desembre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 26.01.2018

El Secretari General Tècnic del Ministeri de l’Interior de 15 de novembre de 2017 va declarar d’emergència la tramitació de l’expedient de contractació per a la realització dels treballs d’adequació de l’espai polivalent de capacitació tecnològica t per ubicar el centre de recollida de dades per a les eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 21 de desembre de 2017, i es va adjudicar a l’empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT S.A.U amb un cost estimat de 331.400,24 € (IVA inclòs).

14 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de la contractació dels treballs d’adequació del centre de premsa i difusió per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 26.01.2018

Mitjançant Resolució de 21 de desembre de 2017, s’amplia la declaració d’emergència per incorporar serveis addicionals amb un cost màxim d’11.609,95 euros

15 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de la contractació d’una campanya de publicitat institucional informativa sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 26.01.2018

Mitjançant Resolució del Secretari General Tècnic del Ministeri de l’Interior de 16 de novembre de 2017 (dictada per delegació del Ministre de l’Interior en virtut del disposat al Reial Decret 965/2017, de 3 de novembre), es va declarar d’emergència la tramitació de l’expedient de contractació per a la realització dels treballs de conceptualització i producció d’una campanya de publicitat institucional informativa sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017 i es va adjudicar a l’empresa VAINILLA BROSS, SL, la realització d’aquestes treballs, amb un cost estimat de 60.112,80 € IVA inclòs.

16 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 450.000,00 euros (quatre-cents cinquanta mil). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 19.01.2018
17 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 450.000,00 euros (quatre-cents cinquanta mil). (Acord diferent a l’anterior). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 19.01.2018
18 Proposta d’acord del Govern pel qual s’autoritza l’Ajuntament del Prat de Llobregat a celebrar un contracte de servei de neteja de l’espai públic i recollida de residus, amb mesures de contractació pública sostenible, d’igualtat de dones i homes i d’altres aspectes socials i laborals, amb una durada de vuit anys i amb possibilitat de pròrroga d’un any. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 19.01.2018
19 Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Parc Empresarial d’Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat de Viladecans, que passa a denominar-se Consorci Urbanístic per al Desenvolupament dels sectors Ca n’Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, Deltabcn, i el seu text refós. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.01.2018
20 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència d’execució d’una obra. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.01.2018

Per resolució del titular del Departament de Territori i Sostenibilitat de 10 d’octubre de 2017 es va declarar d’emergència “Obra d’emergència. Estabilització de talús a la carretera L-510, PK 0+500. Tram: Tírvia” per un import de 256.198,35 euros, més 53.801,65 euros corresponents a l’IVA, que suposa un import total de 310.000,00 euros.

El ministre de Foment en pren coneixement el 12 de gener del 2018.

21 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència d’execució d’un servei. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.01.2018

Per resolució del titular del Departament de Territori i Sostenibilitat de 26 d’octubre de 2017 es va declarar d’emergència de l’execució d’operacions de conservació d’obra civil, senyalització vertical i barreres de seguretat als trams de carretera adscrits a l’àmbit de conservació de Sabadell”. Clau: SC-CEB-17102 per un import de 430.895,54 euros, més 90.488,06 euros corresponents a l’IVA, que suposa un import total de 521.383,60 euros.

El ministre de Foment, el Govern en pren coneixment el 12 de gener del 2018.

22 Proposta d’acord del Govern Acuerdo por el que se procede a la subsanación de una omisión en el Acuerdo por el que se modifican las tablas retributivas de los centros penitenciarios del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.01.2018
23 Acord del Govern pel qual s’aprova l’adhesió de la Comunitat Autònoma de Catalunya al conveni de col·laboració de 29 de desembre de 2016, entre l’Administració General de l’Estat i l’Associació Nacional Empresarial de la Indústria Farmacèutica. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
24 Acord del Govern pel qual s’autoritza a COMSA Concesiones, SLU, la transmissió d’accions de Superficiària COMSA I, SAU, i Superficiària CP Mas d’Enric, SAU, a favor de MIRCOM Concesiones de Infraestructuras, SL en relació amb diversos contractes. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
25 Acord del Govern pel qual s’autoritza la modificació de determinades actuacions previstes en el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, formalitzat en data 10 de gener de 2017, per a la reordenació dels equipaments penitenciaris a la ciutat de Barcelona. Fonst pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
26 Proposta d’acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per import màxim de 3.500.000,00 (tres milions cinc-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estast 29.12.2017
27 Proposta d’acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per import màxim de 100.000,00 (cent mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
28 SIG17VEH1099 – Proposta d’acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per import màxim d’1.000.000,00 (un milió) d’euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
29 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 250.000,00 (dos-cents cinquanta mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
30 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Empresa i Coneixement, la modificació pressupostària per import de 498.758 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
31 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció del conveni pel qual es formalitza l’encàrrec de gestió de la Direcció General de la Mutualitat de Funcionaris Civils de l’Estat a l’institut Català d’Avaluacions Mèdiques, de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut per a la prestació de funcions d’assessorament i informe, i se n’autoritza la seva signatura. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
32 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció de l’Acord de modificació del Protocol general entre el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al qual està adscrita l’Agència de Residus de Catalunya, per al suport del Centre d’Activitat Regional per a la Producció Neta durant el quadrienni 2012-2015, i se n’autoritza la signatura. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
33 Acord del Govern pel qual es modifiquen les taules retributives dels centres penitenciaris del Departament de Justícia Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
34 Acord del Govern d’encàrrec d’una actuació d’infraestructura a realitzar per l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i d’actualització del Pla Econòmic Financer d’aquesta societat en relació amb les actuacions i aportacions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
35 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) per al suport, millora i el desenvolupament de l’esport escolar. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
36 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a l’entitat Fundació Catalana per a l’Esport per al suport de la promoció i difusió de l’esport català i de la cultura de l’esport. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
37 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a l’entitat Federació Catalana de Basquetbol per al suport i la millora del basquetbol català de competició al més alt nivell, durant l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
38 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), per al suport, millora i el desenvolupament de l’esport català, especialment de l’esport federat. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
39 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Universitària Jaume Balmes (Universitat de Vic) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 2.000.000,00 (dos milions) d’euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
40 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a renovar per un import inferior una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 400.000,00 euros (quatre-cents mil). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
41 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la modificació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs dels Departaments d’Empresa i Coneixement i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per a fer front als imports que es derivin de les reclamacions que pugui realitzar l’Institut Català de Finances en relació amb la totalitat de l’aval formalitzat per aquesta entitat a favor de Barna Steel, SA, o qualsevol empresa del Grup CELSA, amb un venciment no superior a 31 de desembre de 2018, com a garantia davant de proveïdors de fins a un import de 20.000.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
42 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Justícia, la modificació pressupostària per import de 893.288,72 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
43 Decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes municipals de Sant Just Desvern i d’Esplugues de Llobregat. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
44 Decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes municipals de Sant Quintí de Mediona i de Mediona. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
45 Decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes municipals de Granera i de Gallifa. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
46 Decret pel qual es denega l’alteració dels termes municipals de Lluçà i de Prats de Lluçanès. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
47 Acord del Govern pel qual es ratifica l’acord de dissolució del consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) i la cessió global dels seus actius i passius a la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
48 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Institut Català de la Salut la contractació de caràcter pluriennal per un pressupost de licitació de 40.648.833, IVA inclòs, i un import total del valor estimat del contracte de 55.430.227,32 euros, del servei de cuina, menjadors laborals i de pacients i cafeteries de personal i de públic dels hospitals de Bellvitge, Germans Trias i Pujol, Dr. Josep Trueta, Arnau de Vilanova i Viladecans de l’Institut Català de la Salut. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
49 Comunicació al Govern de determinades actuacions realitzades pel Departament de Salut en matèria de contractació. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
50 Comunicació al Govern de determinades actuacions realitzades pel Departament de Salut en matèria de contractació. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
51 Comunicació al Govern de les actuacions dutes a terme per tal de reconèixer el deute derivat de la prestació, per part de les empreses “PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, SL”, “OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA”, “CLECE SEGURIDAD, SAU” i “SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA”, del servei de vigilància i seguretat de diversos edificis del Departament de Justícia entre el 28 de setembre i el 30 de novembre de 2017, i per tal assumir el compromís de despesa per a retribuir la prestació del servei esmentat durant el mes de desembre de 2017. Fonts pròpìes Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
52 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a atorgar una subvenció a la Confederació de Cooperatives de Catalunya, per dur a terme un projecte de desenvolupament del cooperativisme. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
53 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a ampliar la subvenció exclosa de concurrència pública concedida a l’entitat PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, en concepte de participació institucional dels agents socials per a l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
54 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció de la Sisena addenda al Conveni de col·laboració, signat el 14 de març de 2003, entre el Ministeri de Ciència i Tecnologia (actualment Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat) i la Generalitat de Catalunya per a la constitució del Consorci per a la construcció, equipament i explotació del Laboratori de Llum Sincrotró, i se n’autoritza la signatura. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
55 Acord del Govern pel qual s’autoritza els departaments d’Empresa i Coneixement i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a garantir l’aval que l’Institut Català de Finances atorgarà al grup CELSA. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
56 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, a formalitzar un reconeixement de deute amb la Fundació Parc Científic de Barcelona per un import màxim de 7.058.823,60 (set milions cinquanta-vuit mil vuit-cents vint-i-tres amb seixanta) euros i s’autoritza la generació de crèdit pressupostari corresponent. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
57 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Actius de Muntanya, SA, a formalitzar una operació d’endeutament a llarg termini per import màxim d’1.200.000,00 (un milió dos-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
58 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Administració de la Generalitat de Catalunya a atendre les obligacions de la posició contractual com a garant, presa en l’operació d’endeutament a llarg termini formalitzada per diverses entitats financeres amb la societat Eix Diagonal Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, per un import màxim de 55.227.019,78 euros (cinquanta-cinc milions dos-cents vint-i-set mil dinou euros amb setanta-vuit cèntims). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
59 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la modificació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per atendre la convocatòria 2015 de concessió d’ajuts per a la transformació i la millora de regadius. Fonts pròplies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
60 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Consell Català de l’Esport per a l’ampliació i regularització d’encàrrecs de diverses fases d’obra relativa a una actuació d’infraestructura esportiva a realitzar per l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
61 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs de diversos Departaments per al subministrament centralitzat, mitjançant arrendament sense opció de compra, de 675 vehicles a través de la Comissió Central de Subministraments. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
62 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a la contractació del servei d’auditoria de primer nivell per als projectes europeus SHERPA i CESBA-MED, per al període 2018-2020. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
63 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, la modificació pressupostària a càrrec del Fons de contingència i a favor del Departament d’Empresa i Coneixement, per import de 8.208.758,91 euros. Fonts pròpìes Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
64 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, la modificació pressupostària per import de 285.503,38 euros, corresponent al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
65 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, la modificació pressupostària per import de 423.459,24 euros, corresponent al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Fonts pròpìes Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
66 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Salut a concedir una subvenció al Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al finançament de la campanya anual de desinsectació. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
67 Acord del Govern pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
68 Comunicació al Govern de les actuacions dutes a terme per tal de reconèixer el deute, derivat de la prestació, per part de “SEPROTEC TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, SL”, del servei d’interpretació i traducció d’idiomes destinat als òrgans judicials i fiscalies de Catalunya durant els mesos de juliol, agost, setembre, octubre i novembre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
69 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a l’entitat Foment del Treball Nacional, en concepte de participació institucional dels agents socials per a l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
70 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a l’entitat Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (FEPIME), en concepte de participació institucional dels agents socials per a l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
71 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’ampliació de capital de Comercial de la Forja, SA (COMFORSA), per part de l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA, (AVANÇSA), així com la modificació dels seus estatuts. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
72 Acord del Govern pel qual s’aprova el Conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en matèria d’estadística, any 2017 i se n’autoritza la signatura. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
73 Acord del Govern por el que se dispone la liquidación del patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) y se constituye un órgano liquidador para este cometido. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
74 Acord del Govern por el que quedan sin efecto determinados acuerdos en materia de tramitación de los tributos y de las cotizaciones sociales en la comunidad autónoma de Cataluña. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
75 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 6.000.000,00 (sis milions) d’euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
76 Acord del Govern s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.000.000,00 d’euros (un milió). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
77 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de Salut per atendre les despeses de la contractació de serveis de visites mèdiques especialitzades i proves complementàries amb els informes corresponents, sol·licitades per a les avaluacions mèdiques efectuades a la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques, de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària, a les seus de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
78 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, l’anul·lació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de Justícia per atendre les despeses derivades de l’arrendament d’un immoble a Santa Coloma de Farners, per ubicar-hi els òrgans judicials existents en l’esmentat municipi. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
79 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, dels departaments de Justícia i de Treball, Afers Socials i Famílies, la modificació pressupostària per import de 77.500,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
80 Acord del Govern pel qual s’aprova en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la modificació pressupostària per import de 3.770.124,42 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
81 Acord del Govern pel qual s’aprova en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la modificació pressupostària per import de 482.451,57 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
82 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la modificació pressupostària per import de 3.500.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
83 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la modificació pressupostària per import d’1.810.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
84 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Empresa i Coneixement, la modificació pressupostària per import de 3.643.355,35 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
85 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Territori i Sostenibilitat, la modificació pressupostària per import de 6.972.500,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
86 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Ensenyament, la modificació pressupostària per import d’1.045.595,50 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
87 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Català de la Salut, la modificació pressupostària per import d’1.577.538,05 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
88 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Català de la Salut, la modificació pressupostària per import de 2.500.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
89 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Català de la Salut, la modificació pressupostària per import de 2.890.949,10 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
90 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Català de la Salut, la modificació pressupostària per import de 125.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
91 Acord del Govern pel qual s’autoritza, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la modificació pressupostària per import de 40.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
92 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunua per al 2017, dels Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Empresa i Coneixement, la modificació pressupostària per import de 48.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
93 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Cultura, la modificació pressupostària per import de 250.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
94 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, la modificaciò pressupostària per import de 18.981,92 euros. Fonts pròpies Ordre del dia Govern de l’Estat 7.12.2017
95 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Salut a concedir una subvenció a la Fundació IPSS per a la realització del servei del centre de dia per a usuaris de drogues al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
96 Acord del Govern pel qual s’autoritza la societat Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) a aplicar el romanent de tresoreria no afectat, a 31 de desembre de 2016, a la realització d’activitats compromeses per al 2018 dins de l’àmbit del seu objecte social. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
97 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Circuit de Motocròs de Catalunya SL a aplicar el romanent de tresoreria existent en l’entitat a la finalitat d’executar inversions en les instal·lacions del circuit de motocròs. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern 1.12.2017
98 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per import màxim d’1.150.000,00 (un milió cent cinquanta mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
99 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.500.000,00 (un milió cinc-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
100 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 200.000,00 (dos-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
101 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.500.000,00 (un milió cinc-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
102 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar per un import superior una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 3.000.000,00 (tres milions) d’euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12,2017
103 Acords del Govern de despeses pluriennals. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
104 Acords del Govern de modificacions pressupostàries. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
105 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció del conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (INSS) i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut, per al control de la incapacitat temporal durant el període 2017 a 2020, i se n’autoritza la signatura. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
106 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Agència de Residus de Catalunya a concedir una subvenció directa al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per dur a terme l’execució de la segona i última fase del dipòsit controlat de l’Espluga de Francolí. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
107 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Agència de Residus de Catalunya a concedir una subvenció directa al Consell Comarcal de les Garrigues per a l’ampliació del dipòsit controlat de les Borges Blanques. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
108 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Territori i Sostenibilitat a concedir subvencions directes per a actuacions en la xarxa de camins i en els accessos a les estacions de muntanya per a l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
109 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Territori i Sostenibilitat a concedir una subvenció a la Diputació de Girona per tal de finançar el 50% del preu d’adquisició de la propietat del volcà de Santa Margarida, al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
110 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Agencia de Residus de Catalunya a concedir una subvenció directa al Consell Comarcal de la Garrotxa per al finançament de les infraestructures de tractament de residus municipals. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
111 Acord del Govern pel qual s’autoritza la Fundació Mediterrània, Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, a aplicar l’import de 37.664,63 euros, provinent d’una aportació de capital de la Generalitat de Catalunya, per compensar les pèrdues d’exercicis anteriors. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
112 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a concedir una subvenció exclosa de concurrència pública a Bitò Produccions SL per un import de 700.000,00 euros per a contribuir al finançament del Festival Temporada Alta 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
113 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a concedir una subvenció exclosa de concurrència pública a la Fundació Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia per un import de 400.000,00 euros per a les activitats de la sala Beckett durant l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
114 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a atorgar una subvenció directa a l’Institut Municipal d’Educació i Treball, de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (IMET) per al desenvolupament del Pla Formatiu en el sector aeronàutic per a l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
115 Acord del Govern pel qual es considera d’interès general el projecte de reindustrialització al municipi de Flix. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1,12,2017
116 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a concedir una subvenció exclosa de concurrència pública a favor de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) per a sufragar part de les despeses de funcionament per a la prestació dels seus serveis l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
117 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció del conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya per a la delegació de funcions de control, edició i distribució dels passaports per a desplaçaments sense ànim comercial de gossos, gats i fures, i se n’autoritza la signatura. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
118 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 500.000,00 (cinc-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
119 Acords del Govern de modificacions pressupostàries. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
120 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la modificació pressupostària per import de 30.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
121 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Ajuntament de Barcelona a celebrar el contracte de serveis d’implantació, manteniment i gestió del servei de transport mitjançant bicicletes compartides (Bicing 2.0), amb una durada de deu anys, amb possibilitat de pròrroga per mutu acord de les parts fins a un màxim de cinc anys. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
122 Decret pel qual es modifica el Pla rector d’ús i gestió de l’àrea protegida de les Illes Medes, aprovat pel Decret 222/2008, d’11 de novembre, se n’estableixen les regles d’aplicació durant la seva vigència transitòria, i es crea el Consell Científic del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
124 Acord del Govern pel qual s’aproven les tarifes per productes i serveis a preu taxat i les directrius, les condicions bàsiques d’execució i metodologia de càlcul d’acord amb les quals l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic vinculat o dependent i els ens locals de Catalunya han de retribuir a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) pels encàrrecs que li efectuïn. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
125 Acord del Govern pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l’Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona, i el seu text refós. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
126 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Consorci del Pla de rehabilitació i equipaments de teatres de Barcelona a destinar els romanents de tresoreria no afectats que presenta el Consorci a 31 de desembre de 2016 per fer front a l’augment de les sol·licituds de subvencions de la convocatòria 2017 per a la rehabilitació i la dotació d’equipaments de teatres de Barcelona. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
127 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Circuit de Motocròs de Catalunya SL a aplicar el romanent de tresoreria existent en l’entitat a la finalitat d’executar inversions en les instal.lacions del circuit de motocròs. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
128 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja SA (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per import màxim d’1.150.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
129 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja SA (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.500.000,00 euros. Fonts pòpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
130 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja SA (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 200.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
131 Acord del Govern pell qual s’autoritza els representants de la Generalitat en els òrgans de Govern de Comercial de la Forja SA (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.500.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
132 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat en els òrgans de Govern de Comercial de la Forja SA (COMFORSA) a renovar per un import superior una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 3.000.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
133 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció del conveni de col.laboració entre el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (INSS) i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut, per al control de la incapacitat temporal durant el període 2017 a 2020, i se n’autoritza la signatura. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
134 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Agència de Residus de Catalunya a concedir una subvenció directa al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per dur a terme l’execució de la segona i última fase del dipòsit controlat de l’Espluga de Francolí. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
135 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Agència de Residus de Catalunya a concedir una subvenció directa al Consell Comarcal de les Garriguees per a l’ampliació del dipòsit controlat de les Borges Blanques. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
136 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Territori i Sostenibilitat a concedir subvencions directes per a actuacions en la xarxa de camins i en els accessos a les estacions de muntanya per a l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
137 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Territori i Sostenibilitat a concedir una subvenció a la Diputació de Girona per tal de finançar el 50% del preu d’adquisició de la propietat del volcà de Santa Margarida al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
138 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Agència de Residus de Catalunya a concedir una subvenció directa al Consell Comarcal de la Garrotxa per al finançament de les infraestructures de tractament de residus municipals. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
139 Acord del Govern pel qual s’autoritza la Fundació Mediterrània, Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, a aplicar l’import de 37.664,63 euros, provinent d’una aportació de capital de la Generalitat de Catalunyaper compensar les pèrdues d’exercicis anteriors. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
140 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a concedir una subvenció exclosa de concurrència pública a Bitò Produccions SL, per un import de 700.000,00 euros per a contribuir al finançament del Festival Temporada Alta 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
141 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a concedir una subvenció exclosa de concurrència pública a la Fundació Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia per un import de 400.000,00 euros per a les activitats de la Sala Beckett durant l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
142 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Families, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a atorgar una subvenció directa a l’Institut Municipal d’Educació i Treball, de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (IMET) per al desenvolupament del Pla Formatiu en el sector aeronàutic per a l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
143 Acord del Govern pel qual es consdiera d’interès general el projecte de reindustrialització al municipi de Flix. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
144 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a concedir una subvenció exclosa de concurrència pública a favor de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) per a sufragar part de les despeses de funcionament per a la prestació dels seus serveis. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
145 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció del conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Consell de Col.legis de Veterinaris de Catalunya per a la delegació de funcins de control, edició i distribució dels passaports per a desplaçamanets sense ànim comercial de gossos, gats i fures, i se n’autoritza la signatura. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
146 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 6.000.000,00 (sis milions) d’euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
147 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.000.000,00 d’euros (un milió). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
148 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de Salut per atendre les despeses de la contractació de serveis de visites mèdiques especialitzades i proves complementàries amb els informes corresponents, sol·licitades per a les avaluacions mèdiques efectuades a la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques, de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària, a les seus de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
149 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, l’anul·lació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de Justícia per atendre les despeses derivades de l’arrendament d’un immoble a Santa Coloma de Farners, per ubicar-hi els òrgans judicials existents en l’esmentat municipi. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
150 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, l’anul·lació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de Justícia per atendre les despeses derivades de l’arrendament d’un immoble a Santa Coloma de Farners, per ubicar-hi els òrgans judicials existents en l’esmentat municipi. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
151 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, dels departaments de Justícia i de Treball, Afers Socials i Famílies, la modificació pressupostària per import de 77.500,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
152 Acord del Govern pel qual s’aprova en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la modificació pressupostària per import de 3.770.124,42 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
153 Acord del Govern pel qual s’aprova en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la modificació pressupostària per import de 482.451,57 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
154 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la modificació pressupostària per import de 3.500.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
155 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la modificació pressupostària per import d’1.810.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
156 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la modificació pressupostària per import d’1.810.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
157 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Empresa i Coneixement, la modificació pressupostària per import de 3.643.355,35 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
158 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Territori i Sostenibilitat, la modificació pressupostària per import de 6.972.500,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
159 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Ensenyament, la modificació pressupostària per import d’1.045.595,50 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
160 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Català de la Salut, la modificació pressupostària per import d’1.577.538,05 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
161 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Català de la Salut, la modificació pressupostària per import de 2.500.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
162 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Català de la Salut, la modificació pressupostària per import de 2.890.949,10 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
163 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Català de la Salut, la modificació pressupostària per import de 125.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
164 Acord del Govern pel qual s’autoritza, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la modificació pressupostària per import de 40.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
165 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunua per al 2017, dels Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Empresa i Coneixement, la modificació pressupostària per import de 48.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
166 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Cultura, la modificació pressupostària per import de 250.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
167 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, la modificaciò pressupostària per import de 18.981,92 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
168 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Salut a concedir una subvenció a la Fundació IPSS per a la realització del servei del centre de dia per a usuaris de drogues al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
169 Acord del Govern pel qual s’autoritza la societat Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) a aplicar el romanent de tresoreria no afectat, a 31 de desembre de 2016, a la realització d’activitats compromeses per al 2018 dins de l’àmbit del seu objecte social. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
170 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, a formalitzar un reconeixement de deute amb la Fundació Parc Científic de Barcelona per un import màxim de 7.058.823,60 (set milions cinquanta-vuit mil vuit-cents vint-i-tres amb seixanta) euros i s’autoritza la generació de crèdit pressupostari corresponent. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
171 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Actius de Muntanya, SA, a formalitzar una operació d’endeutament a llarg termini per import màxim d’1.200.000,00 (un milió dos-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
172 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Administració de la Generalitat de Catalunya a atendre les obligacions de la posició contractual com a garant, presa en l’operació d’endeutament a llarg termini formalitzada per diverses entitats financeres amb la societat Eix Diagonal Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, per un import màxim de 55.227.019,78 euros (cinquanta-cinc milions dos-cents vint-i-set mil dinou euros amb setanta-vuit cèntims). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
173 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la modificació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per atendre la convocatòria 2015 de concessió d’ajuts per a la transformació i la millora de regadius. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
174 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Consell Català de l’Esport per a l’ampliació i regularització d’encàrrecs de diverses fases d’obra relativa a una actuació d’infraestructura esportiva a realitzar per l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
175 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs de diversos Departaments per al subministrament centralitzat, mitjançant arrendament sense opció de compra, de 675 vehicles a través de la Comissió Central de Subministraments. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
176 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a la contractació del servei d’auditoria de primer nivell per als projectes europeus SHERPA i CESBA-MED, per al període 2018-2020.

Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
177 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, la modificació pressupostària a càrrec del Fons de contingència i a favor del Departament d’Empresa i Coneixement, per import de 8.208.758,91 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
178 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, la modificació pressupostària per import de 285.503,38 euros, corresponent al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
179 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, la modificació pressupostària per import de 423.459,24 euros, corresponent al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
180 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Salut a concedir una subvenció al Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al finançament de la campanya anual de desinsectació. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
181 Acord del Govern pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE).

Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
182 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a l’entitat Foment del Treball Nacional, en concepte de participació institucional dels agents socials per a l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
183 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a l’entitat Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (FEPIME), en concepte de participació institucional dels agents socials per a l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
184 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’ampliació de capital de Comercial de la Forja, SA (COMFORSA), per part de l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA, (AVANÇSA), així com la modificació dels seus estatuts. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
185 Acord del Govern pel qual s’aprova el Conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en matèria d’estadística, any 2017 i se n’autoritza la signatura. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
186 Acord del Govern por el que se dispone la liquidación del patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) y se constituye un órgano liquidador para este cometido. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
187 Acuerdo por el que quedan sin efecto determinados acuerdos en materia de tramitación de los tributos y de las cotizaciones sociales en la comunidad autónoma de Cataluña. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
188 Acord pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) per al suport, millora i el desenvolupament de l’esport escolar. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
189 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a l’entitat Fundació Catalana per a l’Esport per al suport de la promoció i difusió de l’esport català i de la cultura de l’esport. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
190 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a l’entitat Federació Catalana de Basquetbol per al suport i la millora del basquetbol català de competició al més alt nivell, durant l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
191 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), per al suport, millora i el desenvolupament de l’esport català, especialment de l’esport federat. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
192 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Universitària Jaume Balmes (Universitat de Vic) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 2.000.000,00 (dos milions) d’euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
193 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a renovar per un import inferior una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 400.000,00 euros (quatre-cents mil). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
194 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la modificació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs dels Departaments d’Empresa i Coneixement i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per a fer front als imports que es derivin de les reclamacions que pugui realitzar l’Institut Català de Finances en relació amb la totalitat de l’aval formalitzat per aquesta entitat a favor de Barna Steel, SA, o qualsevol empresa del Grup CELSA, amb un venciment no superior a 31 de desembre de 2018, com a garantia davant de proveïdors de fins a un import de 20.000.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
195 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Justícia, la modificació pressupostària per import de 893.288,72 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
196 Decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes municipals de Sant Just Desvern i d’Esplugues de Llobregat. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
197 Decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes municipals de Sant Quintí de Mediona i de Mediona. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
198 Decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes municipals de Granera i de Gallifa. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
199 Decret pel qual es denega l’alteració dels termes municipals de Lluçà i de Prats de Lluçanès. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
200 Acord del Govern pel qual es ratifica l’acord de dissolució del consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) i la cessió global dels seus actius i passius a la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
201 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Institut Català de la Salut la contractació de caràcter pluriennal per un pressupost de licitació de 40.648.833, IVA inclòs, i un import total del valor estimat del contracte de 55.430.227,32 euros, del servei de cuina, menjadors laborals i de pacients i cafeteries de personal i de públic dels hospitals de Bellvitge, Germans Trias i Pujol, Dr. Josep Trueta, Arnau de Vilanova i Viladecans de l’Institut Català de la Salut. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
202 Comunicació al Govern de determinades actuacions realitzades pel Departament de Salut en matèria de contractació. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
203 Comunicació de determinades actuacions realitzades pel Departament de Salut en matèria de contractació. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
204 Comunicació de les actuacions dutes a terme per tal de reconèixer el deute derivat de la prestació, per part de les empreses “PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, SL”, “OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA”, “CLECE SEGURIDAD, SAU” i “SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA”, del servei de vigilància i seguretat de diversos edificis del Departament de Justícia entre el 28 de setembre i el 30 de novembre de 2017, i per tal assumir el compromís de despesa per a retribuir la prestació del servei esmentat durant el mes de desembre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
205 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a atorgar una subvenció a la Confederació de Cooperatives de Catalunya, per dur a terme un projecte de desenvolupament del cooperativisme. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
206 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a ampliar la subvenció exclosa de concurrència pública concedida a l’entitat PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, en concepte de participació institucional dels agents socials per a l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
207 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció de la Sisena addenda al Conveni de col·laboració, signat el 14 de març de 2003, entre el Ministeri de Ciència i Tecnologia (actualment Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat) i la Generalitat de Catalunya per a la constitució del Consorci per a la construcció, equipament i explotació del Laboratori de Llum Sincrotró, i se n’autoritza la signatura. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
208 Acord del Govern pel qual s’autoritza els departaments d’Empresa i Coneixement i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a garantir l’aval que l’Institut Català de Finances atorgarà al grup CELSA. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
209 Acord del Govern pel qual s’aprova l’adhesió de la Comunitat Autònoma de Catalunya al conveni de col·laboració de 29 de desembre de 2016, entre l’Administració General de l’Estat i l’Associació Nacional Empresarial de la Indústria Farmacèutica. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
210 Acord del Govern pel qual s’autoritza a COMSA Concesiones, SLU, la transmissió d’accions de Superficiària COMSA I, SAU, i Superficiària CP Mas d’Enric, SAU, a favor de MIRCOM Concesiones de Infraestructuras, SL en relació amb diversos contractes. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
211 Acord del Govern pel qual s’autoritza la modificació de determinades actuacions previstes en el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, formalitzat en data 10 de gener de 2017, per a la reordenació dels equipaments penitenciaris a la ciutat de Barcelona. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
212 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per import màxim de 3.500.000,00 (tres milions cinc-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
213 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per import màxim de 100.000,00 (cent mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
214 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per import màxim d’1.000.000,00 (un milió) d’euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
215 pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 250.000,00 (dos-cents cinquanta mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
216 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Empresa i Coneixement, la modificació pressupostària per import de 498.758 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
217 Acord del Govern pel qual es modifica l’Acord GOV/89/2017, de 4 de juliol, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública del Cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
218 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció del conveni pel qual es formalitza l’encàrrec de gestió de la Direcció General de la Mutualitat de Funcionaris Civils de l’Estat a l’institut Català d’Avaluacions Mèdiques, de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut per a la prestació de funcions d’assessorament i informe, i se n’autoritza la seva signatura. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
219 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció de l’Acord de modificació del Protocol general entre el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al qual està adscrita l’Agència de Residus de Catalunya, per al suport del Centre d’Activitat Regional per a la Producció Neta durant el quadrienni 2012-2015, i se n’autoritza la signatura. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
220 Acord del Govern pel qual es modifiquen les taules retributives dels centres penitenciaris del Departament de Justícia. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
221 Acord del Govern d’encàrrec d’una actuació d’infraestructura a realitzar per l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i d’actualització del Pla Econòmic Financer d’aquesta societat en relació amb les actuacions i aportacions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
222 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de la contractació dels treballs d’adequació per ubicar el centre de recollida de dades per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 26.1.2018
223 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de la contractació del subministrament de material electoral amb motiu de la celebració d’eleccions al Parlament de Catalunya el 21 de desembre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 26.1.2018
224 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de la contractació dels treballs d’adequació del centre de premsa i difusió per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 26.1.2018
225 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de la contractació d’una campanya de publicitat institucional informativa sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 26.1.2018
226 Acord del Govern pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Parc Empresarial d’Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat de Viladecans, que passa a denominar-se Consorci Urbanístic per al Desenvolupament dels sectors Ca n’Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, Deltabcn, i el seu text refós.

Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.1.2018
227 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de l’execució d’una obra Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.1.2018
Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de l’execució d’un servei. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.1.2018
228 Acord del Govern el qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 450.000,00 euros (quatre-cents cinquanta mil). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 19.1.2018
229 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 450.000,00 euros (quatre-cents cinquanta mil). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 19.1.2018
230 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Ajuntament del Prat de Llobregat a celebrar un contracte de servei de neteja de l’espai públic i recollida de residus, amb mesures de contractació pública sostenible, d’igualtat de dones i homes i d’altres aspectes socials i laborals, amb una durada de vuit anys i amb possibilitat de pròrroga d’un any. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 19.1.2018
231 Comunicació al Govern de les actuacions dutes a terme per tal de reconèixer el deute derivat de la prestació, per part de l’empresa “TDN-Tècniques de Neteges SL”, del servei de neteja de la seu a Barcelona de l’Àrea de Suport a l’Execució Penal entre juny i octubre de 2017. Ordre del dia del Govern de l’Estat 2.2.2018
Acord del Govern pel qual s’autoritza la modificació dels Estatuts socials de la societat IDIADA Automotive Technology, SA, per tal d’adaptar el seu contingut a la Llei de societats de capital. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 2.2.2018
232 Comunicació al Govern de la resolució del secretari general del Departament d’Interior per la qual s’autoritza la tramitació d’emergència per a la contractació de subministraments i serveis per atendre les necessitats operatives i logístiques de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra en el dispositiu de l’1 d’octubre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.2.2018
233 Comunicació al Govern de la resolució del secretari general del Departament d’Interior per la qual s’autoritza la tramitació d’emergència per a la contractació de subministraments i serveis per atendre les necessitats operatives i logístiques derivades de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra en particular per al manteniment de l’ordre públic, en relació amb les concentracions i mobilitzacions ciutadanes produïdes arran de la conjuntura política actual. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.2.2018
234 Comunicació al Govern de la resolució del secretari general del Departament d’Interior per la qual s’autoritza la tramitació d’emergència per la contractació dels subministraments i serveis per atendre les necessitats logístiques derivades dels atemptats dels dies 17 i 18 d’agost de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.2.2018
235 Comunicació al Govern de la resolució del secretari general del Departament d’Interior per la qual s’autoritza la tramitació d’emergència per a la contractació de l’arrendament de 250 vehicles amb capacitat màxima de 4 persones per garantir les necessitats logístiques del dispositiu de seguretat de la jornada electoral del 21 de desembre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.2.2018
236 Comunicació al Govern de la resolució del secretari general del Departament d’Interior per la qual s’autoritza la tramitació d’emergència per a la contractació del servei de manteniment preventiu (vehicles de propietat) i correctiu (vehicles de propietat i rènting) de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.2.2018
237 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Universitària Jaume Balmes (Universitat de Vic) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 500.000,00 euros (cinc-cents mil). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.2.2018
238 Informe por el que se da cuenta de la convocatoria de la Comisión Técnica de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Cataluña, a efectos de la paga extraordinària. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.2.2018
239 Informe sobre procedimiento de renovación de conciertos educativos en las etapas de infantil y secundaria de Cataluña. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.2.2018
240 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya a formalitzar una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 100.334,67 (cent mil tres-cents trenta-quatre amb seixanta-set) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 23.2.2018
241 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 125.000,00 (cent vint-i-cinc mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 23.2.2018
242 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 500.000,00 (cinc-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 23.2.2018
243 Acord del Govern pel qual s’autoritza el pagament a compte de l’activitat assistencial, realitzada durant l’any 2018, pels centres convinguts o contractats pel Servei Català de la Salut. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 23.2.2018
244 Comunicació al Govern de determinades actuacions realitzades pel Departament de Salut en matèria de contractació. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 23.2.2018
245 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Universitària Jaume Balmes (Universitat de Vic) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 2.000.000,00,00 (dos milions) d’euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 2.3.2018
246 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Universitària Jaume Balmes (Universitat de Vic) a formalitzar una operació d’endeutament a llarg termini per un import màxim de 400.000,00 (quatre-cents mil) euros amb l’entitat Caixabank. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 2.3.2018
247 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Universitària Jaume Balmes (Universitat de Vic) a formalitzar una operació d’endeutament a llarg termini per un import màxim de 400.000,00 (quatre-cents mil) euros amb l’entitat Caixa d’Enginyers. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 2.3.2018
248 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Universitària Jaume Balmes (Universitat de Vic) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.000.000,00 (un milió) d’euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 2.3.2018
249 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció de la segona addenda al conveni de col·laboració, signat el 9 de març de 2015, entre l’Administració General de l’Estat, mitjançant el Ministeri d’Economia i Competitivitat, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Economia i Coneixement, i la Universitat Politècnica de Catalunya, per a la creació, construcció, equipament i explotació del Barcelona Supercomputing Center – Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS), i se n’autoritza la signatura. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 2.3.2018
250 Decret llei de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.3.2018
251 Acord del Govern pel qual se sol·licita l’adhesió al compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic del Fons de finançament a les comunitats autònomes per al 2018. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.3.2018
252 Acord del Govern pel qual s’autoritza a Dragados, SA, la transmissió d’accions de Remodelación Ribera Norte, SA, a favor de CAT Desenvolupament de Concessions Catalanes, SL, en relació amb diferents contractes que en el seu conjunt tenen per objecte la construcció, conservació i manteniment de la Comissaria Central dels Mossos d’Esquadra a Sabadell. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.3.2018
253 Decret llei de recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.3.2018
254 Comunicació al Govern de la tramitació pel procediment d’emergència de la contractació del servei de teràpies respiratòries a domicili en l’àmbit de tot Catalunya. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.3.2018
255 Acord del Govern pel qual s’autoritza la transmissió d’accions de l’entitat Sociedad Conjunta de Gestión de Infraestructuras, SA, (SOCOGISA) a favor d’Equitix Spain 4, SL, en relació amb diversos contractes que tenen per objecte la construcció, conservació i manteniment dels Jutjats de Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat i Sant Boi de Llobregat. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 16.3.2018
256 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 600.000,00 (sis-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 16.3.2018
257 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar per un import superior una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.000.000,00 (un milió) d’euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 16.3.2018
258 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència d’execució del projecte “Obra d’emergència. Estabilització de talús a la L-510 al PK 6+600. Alins”. Clau: PC-CEL-18003. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 16.3.2018
259 Acord del Govern pel qual s’autoritza Sigma Gestió Universitària, AIE, a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 400.000,00 (quatre-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 23.3.2018
260 Acord del Govern pel qual s’autoritza Sigma Gestió Universitària, AIE, a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 200.000,00 (dos-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 23.3.2018
261 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Universitària Jaume Balmes (Universitat de Vic) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.000.000,00 d’euros (un milió). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 23.3.2018
262 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la modificació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2016 dels ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (PDR 2014-2020). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 23.3.2018
263 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, l’autorització de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2018 dels ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (PDR 2014-2020). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 23.3.2018
264 Acord del Govern de designació de vocals al Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 23.3.2018
265 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació de factoring a curt termini per un import màxim de 600.000,00 (sis-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 6.4.2018
266 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar per un import superior una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.400.000,00 (un milió quatre-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 6.4.2018
267 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a formalitzar una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 600.000,00 (sis-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 6.4.2018
268 Acord del Govern pel qual es desestima el recurs potestatiu de reposició presentat per les societats REC MADRAL COMPANYIA D’AIGÜES, S.A. i RIERA DE CABANYES COMPANYIA D’AIGÜES, S.A., contra l’Acord GOV/139/2017, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova definitivament l’establiment del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable en el municipi de Vidreres, en règim de monopoli, i l’adopció de la gestió directa per la mateixa entitat local com a modalitat de prestació del servei. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 6.4.2018
269 Decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 6.4.2018
270 Decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 6.4.2018
271 Acord del Govern por el que se adoptan medidas en relación con la liquidación del Patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 6.4.2018
272 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a aprovar la formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 2.500.000,00 (dos milions cinc-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
273 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a aprovar la formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 100.000,00 (cent mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
274 Acord del Govern pel qual s’autoritza la Universitat Autònoma de Barcelona a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.400.000,00 (un milió quatre-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
275 Acord del Govern pel qual s’autoritza la Universitat Autònoma de Barcelona a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 16.500.000,00 (setze milions cinc-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
276 Acord del Govern pel qual s’autoritza la Universitat Autònoma de Barcelona a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 4.000.000,00 (quatre milions) d’euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
277 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA, (CIMALSA) a renovar per un import inferior una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 7.300.000,00 (set milions tres-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
278 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2018 d’ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
279 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2018 d’ajuts a la innovació en el sector pesquer, la innovació en el sector de la aqüicultura i a la transferència de coneixements i col·laboració entre investigadors i pescadors en el marc de les mesures 1.5.1, 1.5.2 i 2.1.1 del Programa Operatiu del Fons Europeu Marítim i la Pesca 2014-2020. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
280 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2018 dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
281 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per a la contractació del servei d’assessorament i suport a la gestió i execució del projecte de suport al desenvolupament de noves iniciatives per a consolidar productes locals en entorns rurals (Tr3s local), dins de la segona convocatòria de programes de cooperació transfronterera Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) de la Unió Europea. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
282 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2018 de subvencions a projectes demostratius orientats al sector productor agrícola, ramader, forestal i a la indústria agroalimentària i artesans alimentaris (PDR 2014-2020). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
283 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2018 d’ajuts per a la transformació i la millora de regadius. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
284 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2018 de subvencions per a la cooperació per a la innovació: grups operatius de l’associació europea per a la innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (PDR 2014-2020). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
285 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2018 per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa LEADER de Catalunya, en el marc de la mesura de la implementació d’estratègies de desenvolupament local (Eix 4 PDR 2014-2020). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
286 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 300.000,00 (tres-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
287 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Teatre Lliure Teatre Públic de Barcelona a aprovar la formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 300.000,00 (tres-cents mil) euros, amb el BBVA. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
288 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Teatre Lliure Teatre Públic de Barcelona a aprovar la formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 300.000 (tres-cents mil) euros, amb el Banc Sabadell. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
289 pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Teatre Lliure Teatre Públic de Barcelona a aprovar la formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 300.000,00 (tres-cents mil) euros, amb Caixa Arquitectes. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
290 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Servei Català de Trànsit (SCT), adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per a la contractació dels serveis auxiliars de gestió de cobrament a l’estranger de sancions imposades en matèria de trànsit a titulars i conductors amb domicili fora d’Espanya. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
291 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, l’anul·lació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per a l’arrendament d’un immoble a Rubí per ubicar-hi els òrgans judicials de diverses localitats. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
292 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la modificació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, per a la contractació de les obres de reforma dels sistemes d’infraestructures de telecomunicacions i de l’equipament audiovisual al Palau de la Generalitat de Catalunya. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
293 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2018-2019 de subvencions Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l’espai català transfronterer. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
294 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats per al 2018, Departament d’ Empresa i Coneixement, la modificació pressupostària per import d’1.862.900,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
295 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats per al 2018, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la modificació pressupostària per import de 503.101,64 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
296 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats per al 2018, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la modificació pressupostària per import d’1.895.815,84 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
297 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció del contracte programa entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i se n’autoritza la signatura. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
298 Decret por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese de doña Marina Borrell i Falcó como Directora General de Relaciones Exteriores. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
299 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, mitjançant la Direcció de Serveis, a atorgar una subvenció FEDER a l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020, per finançar les actuacions de desplegament de l’estratègia RIS3CAT. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 27.4.2018
300 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per a l’arrendament d’un local per a la nova oficina de treball a Lleida ciutat, per import total d’1.034.550 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 27.4.2018
301 Acord del Goven pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per a l’arrendament d’un local per a la nova oficina de treball a Terrassa, per import total de 588.060 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 27.4.2018
302 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la modificació de les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a l’arrendament d’un immoble a Sabadell, per ubicar-hi els nous òrgans judicials al municipi, per import total resultant de 2.464.383,99 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 27.4.2018
303 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats per al 2018, secció pressupostària Fons de contingència al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la modificació pressupostària per import d’1.192.339,97 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 27.4.2018
304 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogat per al 2018, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, la modificació pressupostària per import de 294.972,05 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 27.4.2018
305 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats per al 2018, Departament d’Interior, la modificació pressupostària per import de 250.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 27.4.2018
306 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats per al 2018, la modificació pressupostària del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per import de 594.808,37 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 27.4.2018
307 Acord del Govern pel qual es crea el Programa de gestió de la preinscripció universitària de l’any 2018. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 27.4.2018
308 Acorfd del Govern pel qual s’autoritza el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, mitjançant la Direcció de Serveis, a atorgar una subvenció FEDER a l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020, per finançar les actuacions de desplegament de l’estratègia RIS3CAT. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 4.5.2018
309 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Biocat, Fundació BioRegió de Catalunya, a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 600.000,00 (sis-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 4.5.2018
310 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, l’anul·lació de les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2017 de subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació, per import total de 2.399.450 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 4.5.2018
311 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2018 de subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació, per import total de 2.399.450 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 4.5.2018
312 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, l’anul·lació de les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs del Servei Català de la Salut (CatSalut), adscrit al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per a la contractació dels serveis sanitaris d’atenció especialitzada pel que fa a la Interrupció Voluntària de l’Embaràs en l’àmbit geogràfic de Catalunya, per import total de 6.039.242,12 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 4.5.2018
313 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs del Servei Català de la Salut (CatSalut), adscrit al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per a la contractació dels serveis sanitaris d’atenció especialitzada pel que fa a la Interrupció Voluntària de l’Embaràs en l’àmbit geogràfic de Catalunya, per import total de 6.039.242,12 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 4.5.2018
314 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats per al 2018, secció pressupostària Despeses de diversos departaments (DD07-Fons de Reserva Laboral- Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge) i Departament d’Interior, la modificació pressupostària per import de 237.287,43 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 4.5.2018
315 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats per al 2018, la modificació pressupostària del Servei Català de la Salut, per import de 9.992.118,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 4.5.2018
316 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats per al 2018, la modificació pressupostària del Departament d’Empresa i Coneixement, per import de 500.000 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 4.5.2018
317 Acord del Govern pel qual es declara l’ocupació urgent dels béns i els drets afectats d’expropiació pel “Projecte de via de servei en el tram comprès pels PK 28+400 i 31+646 de la línia Lleida – la Pobla de Segur dels FGC. Tram: Gerb”, del terme municipal d’Os de Balaguer. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 4.5.2018
318 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’ampliació de capital de Comercial de la Forja, SA (COMFORSA), per part de l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA, (AVANÇSA), així com la modificació dels seus estatuts. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 4.5.2018
319 Cessaments i nous nomenaments en el comandament dels Mosos d’Esquadra

Font: El Mon.cat i Font: Vilaweb.cat