Altres danys institucionals

Altres danys institucionals

2. Altres danys institucionals

 

 

2.1 Indefensió jurídica i pèrdua d’accions

Nombre 2. 1 INDEFENSIÓ JURÍDICA I PÈRDUA D’ACCIONS Font Observacions

1

Impossibilitat de defensa jurídica de la Generalitat de les obres del Museu de Lleida adquirides procedents del Monestir de Sixena Diari Nació digital
Diari El Nacional
De Vigo obliga a la Generalitat a retirar un recurs per l’ús de la força en el trasllat de les obres de Sixena.

1 bis

Indefensió de la Generalitat al limitar la defensa dels seus interessos pel que fa a les obres de Sixena traslladades emprant l’ús de la força Diari Nació digital No es permet la presentació d’accions de defensa del patrimoni català

2

El Tribunal  Constitucional paralitza la tramitació del recurs contra la llei de voluntats digitals catalana perquè el govern català no hi pot presentar al·legacions CCMA No es permet la presentació d’accions de defensa de la normativa catalana

3

Manca de transparència, ja que es declara secreta l’actuació policial de l’1 O Diari El país Impossibilitat d’accés a la informació relativa  a la violència policial del dia 1 d’octubre del 2017, que dificulta la investigació i l’eventual presentació de denúncies.

4

No personació en la causa contra la violència policial de l’1 d’octubre Fonts pròpies Impedeix la defensa dels  interessos públics bé en el rescabalament del cost dels béns destrossats per la violència policial bé en la depuració de responsabilitats.

5

Impossibilitat de reunió de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes (atès que aquesta Subcomissió està formada pels presidents de cada una de les representacions i pels secretaris respectius) Catalunya Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes Fonts Pròpies Vulnera la capacitat de defensa de l’àmbit competencial propi per part de la Generalitat de Catalunya i posant de manifest la supressió de l’autonomia política de la Generalitat.
Cal destacar que la negociació corresponent a la Llei 5/2017, de 28 de març, finalitza el proper dia 2 de gener de 2018. En aquest sentit i atesa la impossibilitat de reunió de la Subcomissió serà impossible arribar a un acord la qual cosa implicarà molt possiblement la interposició del corresponent recurs d’inconstitucionalitat per part de l’Estat.

6

impossibilitat de plantejament de sol·licituds d’obertura de noves negociacions Fonts Pròpies Vulneració de la capacitat de defensa de l’àmbit competencial propi per part de la Generalitat de Catalunya i posant de manifest la supressió de l’autonomia política de la Generalitat de Catalunya.

7

Supressió i dissolució del DIPLOCAT Fonts Pròpies A nivell indirecte caldrà tenir present els costos associats a la gestió de la supressió, sobretot tenint present la manera com s’ha efectuat aquesta, sense seguir el procediment de supressió dels consorcis establert legalment a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, la qual cosa comporta una situació de manca absoluta de seguretat jurídica.

8

Liquidació directa del DIPLOCAT pel Consejo de Ministros Fonts Pròpies Sense passar pel CT, s’inclou un Acord en el Consejo de Ministros pel qual “se dispone la liquidación del Patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) y se constituye un órgano liquidador para este cometido.”

9

Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel govern espanyol contra la llei catalana del comerç, serveis i fires, i en conseqüència es suspèn la normativa. Diari El mon El TC ha suspès el termini per a la presentació d’al·legacions per part de la Generalitat mentre està vigent l’aplicació de l’article 155 “per evitar un conflicte” en la defensa dels interessos de l’Estat i de Catalunya. Dit d’una altra manera: El Constitucional s’ha carregat un tràmit tant propi d’una democràcia com el de presentació d’al·legacions mentre hi hagi el 155 en vigor.

10

Indefensió jurídica i pèrdua d’accions: Impossibilitat de presentar al·legacions contra la suspensió de la Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya Fonts pròpies Genera indefensió i manca de defensa jurídica davant la suspensió d’aquesta norma.

 

2.2 Nomenament de càrrecs pel Govern espanyol

Nombre 2.2 Nomenament de càrrecs pel Govern espanyol

Font

1 Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, por el que se designa a órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno y a la Administración de la Generalitat de Cataluña, autorizadas por acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12329

 

2 Juan Antonio Puigserver Martínez

Secretari General Tècnic del Ministeri de l’Interior, designat per a exercir determinades funcions corresponents a la Secretaria General del Departament d’Interior i l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars del Departament de la Vicepresidència i d’Economia y Hisenda

Real Decreto 965/2017, de 3 de novembre. 
3 ORDRE INT/1074/2017, de 7 de novembre, sobre delegació de funcions en òrgans del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, en virtut de les mesures autoritzades amb data 27 d’octubre del 2017 pel Ple del Senat en relació amb la Generalitat de Catalunya en aplicació de l’article 155 de la Constitució https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12873

 

4 Esther Montserrat Sastre i Papasseit,

Cap de l’Oficina de Comunicació del Departament d’Interior (personal eventual)

RESOLUCIÓ INT/2720/2017, de 7 de novembre
5 Rosa Anna Castillo i Picas

Directora general de Modernització de l’Administració de Justícia

RD 983/2017, de 10 de novembre
6 Àngel Cortadelles i Bacaria

Director de Serveis de Justícia, designat com a suplent temporal del Secretari General del Departament de Justícia i del Director del Centre de Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada

Orden JUS/1147/2017, de 16 de novembre

 

7  Miquel Mateo García

Director general  de Centres Concertats i Centres Privats

Real Decreto 990/2017, de 17 de novembre 
8 Lluís Baulenas i Cases

Secretari general d’Ensenyament, nomenat president del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona

ORDRE ENS/249/2017, de 22 de novembre.
9 Cristina Bigorda Vargas

Eventual EXI. Assessor/a del grup parlamentari de Catalunya SI Que Es Pot

10 Jordi Font Renom

Eventual EXI. Assessor/a del grup parlamentari de Junts Pel Si

11 Jordi Ochoa Oliva

Eventual EXI. Assessor/a del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya

12 Nuria Perez Llavero

Eventual EXI. Assessor/a del grup parlamentari Socialista

 

2.3 Desplaçament alts càrrecs a Madrid . Duplicitat burocràtica

Nombre 2.3 Desplaçament alts càrrecs a Madrid . Duplicitat burocràtica Font Observacions

1

Alts càrrecs diversos Departaments han hagut de desplaçar-se a Madrid per rebre instruccions, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat Fonts pròpies Pendent resposta de la sol·licitud d’accés d’informació

2

Manca de respecte a l’estructura organitzativa de la Generalitat i obligatorietat a adaptar-se a l’estructura orgànica dels Ministeris
  • Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017, por el que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución, se tiene por no atendido el requerimiento planteado al M. H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, para que la Generalitat de Cataluña proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general, y se proponen al Senado para su aprobación las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del mencionado interés general.
  • Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre,, por el que se designa a órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno y a la Administración de la Generalitat de Cataluña, autorizadas por acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución.
Desajustaments i duplicitats burocràtiques en diferents Departaments:

  • Departament de la Presidència
  • Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
  • Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
  • Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
  • Departament de Justícia
  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • Departament d’Empresa i Coneixement

3

Subjecció dels Acords i projectes de Decret del govern a criteris establerts pel Gobierno Fonts pròpies Els criterios que han de subscriure els SG no tenen rang ni legal ni reglamentari i no obstant comporten a la pràctica una modificació de facto de la Llei 26/2010 i també de la Llei estatal 39/2015

4

Elaboració d’informes complementaris ( en castellà) i superflus per part dels funcionaris Fonts pròpies Els treballadors públics han d’elaborar informes que no estan previstos per la normativa vigent, i, en alguns supòsits, en relació a qüestions sobre les que no haurien d’informar

5

Creació i implementació de programes i d’aplicatius informàtics per tal que l’Estat exerceixi el control financer, polític i d’oportuniat de la despesa de la Generalitat de Catalunya Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre Presentada SAIP al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, per tal que informi sobre el cost de tot l’operatiu (programes i personal)

 

2.4 Pèrdua projecció institucional. Publicitat oficial

 

Nombre 2.4 Pèrdua projecció institucional. Publicitat oficial Font Observacions
1 Clausura del  web president.cat  

 

 S’impossibilita l’accés a la web relativa al  130è president de la Generalitat, el que suposa un greu dany a la imatge institucional
2 Clausura del  web govern.cat S’impossibilita l’accés a la web del Govern de la Generalitat , el que suposa un greu dany a la imatge institucional
3 Manca de publicació en el DOGC de les disposicions, actes, acords i resolucions adoptades pel Consell de Ministres en substitució del Govern de la Generalitat de Catalunya i pels altres òrgans habilitats

 

Reial Decret 944/2017, de 27 d’octubre Impossibilita el tracte successiu, minva la transparència
4 Cancel·lació actes agenda Webs departamentals La manca de representació institucional i la substitució fa que molts dels actes programats no es puguin celebrar per manca de representació.
5 Tancament de registres ubicats en les Delegacions RD 945/2017, de 27 de octubre

 

La supressió implica que els catalans a l’exterior no disposen de cap entitat de registre fora de Catalunya on sol·licitar els certificats digitals IdCAT i IdCAT Mòbil, que serveixen per operar amb les administracions públiques i assegurar la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques que s’envien per Internet.
6 Publicacions a les webs departamentals  intervingudes Fonts pròpies És precisa l’aprovació per part dels òrgans habilitats pel Ministeri corresponent per a realitzar publicacions oficials en les webs departamentals
7 Veto a  la trobada de regions i ciutats a Brussel·les sobre un àmbit social feta fa dos divendres i organitzada per la Comissió Europea s’hi havia convidat a Catalunya Diari nació digital
8 No actualització de les webs de sala de premsa d’alguns departaments Fonts pròpies El departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència no ha actualitzat la seva pàgina en tot el mes de novembre
9 Inadmissió del recurs presentat contra el 155 Interlocutòria TC La inadmissió del recurs per extemporani impedeix la defensa del Govern de Catalunya
10 Impossibilitat de control del Govern per part del Parlament de Catalunya Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Presidencia del Senado D’acord amb l’article 55 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el Parlament controla l’acció del Govern, i actualment no pot realitzar aquest control
11 Clausura de la web del DIPLOCAT Invisibilitza la gestió realitzada per aquesta entitat des de la seva creació i, en conseqüència, comporta perjudicis a la ciutadania que no pot obtenir informació de cap tipus ni sobre l’entitat ni sobre l’activitat duta a terme
12 Clausura webs de les Delegacions Invisibilitza la gestió de promoció de la cultura catalana i de les empreses catalanes a l’exterior
13 Denegació de permís per assistir a la conferència sobre “Ciutats i Refugi” de 17 de novembre. Fonts Pròpies Aquesta decisió posa de relleu la manca de col·laboració
14 Ajornament del calendari per l’elaboració d’un nou Pla Director de Cooperació del Govern de Catalunya Davant l’absència del conseller, que és el president del Consells Consultius, es decideix aturar la convocatòria als Consells Consultius, prevista pel darrer trimestre del 2017, i que té per objectiu elaborar el nou Pla Director de Cooperació del Govern 2018-202. Aquesta convocatòria deriva del compliment del Pla Anual de Cooperació presentat al Parlament de Catalunya.
15 Bloqueig de la renovació de diverses institucions catalanes Diari El Español

 

2.5 Alteració o paralització d’òrgans de govern d’organismes del sector públic

 

Nombre 2.5 Alteració o paralització d’òrgans de govern d’organismes del sector públic Font Observacions
1 Impossibilitat de realitzar el Consell d’Administració de l’ICAEN Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics. També és greu la repercussió en assumptes que afecten a la situació de personal treballador que finalitzen contractes
2 Agència Catalana de l’Aigua: Consell d’Administració. Conseller departament adscripció. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
3 Agència Catalana de Turisme: Consell de Direcció. President el conseller del departament competent en turisme. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
4 Agència Catalana de Turisme: Consell de Direcció. President el conseller del departament competent en matèria de consum. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
5 Agència Catalana de Consum: Consell de Direcció. President el conseller del departament competent en matèria de consum. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
6 Agència catalana del patrimoni cultural: Consell d’Administració. President el conseller del departament competent en matèria de cultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
7 Agència de Residus de Catalunya: Consell de Direcció. President el conseller competent en matèria de medi ambient. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
8 Agència per a la competitivitat de l’empresa: Consell d’Administració. President el conseller competent en matèria d’indústria (segons estatuts), però ara el competent en empresa i coneixement. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
9 Autoritat del transport metropolità, Consorci per a la coordinació del sistema metropolità del transport públic a l’àrea de Barcelona:. Consell d’Administració. President el conseller competent en matèria de transports o persona en qui delegui. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
10 Biblioteca de Catalunya: Consell Rector. President conseller de cultura Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
11 Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya: Patronat. President el President de la Generalitat de Catalunya. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
12 Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya: Consell Rector.  President el conseller competent en matèria de seguretat pública. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
13 Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada: Consell Rector. President el conseller del departament de Justícia. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
14 Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE): Consell d’Administració. President el conseller del departament competent en matèria d’execució penal. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
15 Centre de la Propietat Forestal. Consell Rector: President el conseller competent en matèria de forests. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
16 Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona: Patronat. President el conseller competent en matèria de salut. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
17 Centre de Recerca en Economia Internacional: Consell Rector. President el conseller competent en matèria de recerca o persona en qui delegui. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
18 Centre de Recerca Matemàtica. Consell de Direcció: President el conseller competent en matèria de recerca o persona en qui delegui. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
19 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI): Consell d’Administració. President el conseller titular del departament al qual estigui adscrit el centre, actualment el de Presidència. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
20 Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC): President el conseller titular del departament de Governació (GAH). Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
21 Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya: Junta. President el conseller del departament competent en matèria de boscos. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
22 Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals: Patronat. Presidència del conseller competent en matèria de medi ambient. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
23 Centre de Recerca en Economia i Salut: Consell Rector. President el Rector de la Universitat Pompeu Fabra o persona en qui delegui, i Vicepresident el conseller del departament de Salut o persona en qui delegui, en torn rotatori, altrament serà vocal. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
24 Consorci de l’Aeròdrom de la Cerdanya: Consell Rector. Conseller de Política Territorial i Obres Públiques (avui TES). Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
25 Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya: Consell de Govern. Presidència de la persona titular del departament competent en matèria d’inspecció de treball de la Generalitat de Catalunya. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
26 Consorci dels Serveis Socials de Barcelona: Consell de Govern. La Presidència és del conseller de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya o, si s’escau, la persona que designi el Govern de la Generalitat. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
27 Consorci del Barri de la Mina: Consell de Govern: Presidència rotatòria per períodes biennal entre la persona titular del departament competent en l’àmbit dels serveis socials i la persona titular de l’alcaldia de Sant Adrià de Besós. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
28 Consorci del Gran Teatre del Liceu: Junta de Govern. Presidida pel President de la Generalitat de Catalunya. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
29 Consorci del Museu Casteller de Catalunya: Junta de Govern. Presidència del conseller de Cultura que pot delegar el càrrec de manera permanent o per a una reunió determinada en un altre òrgan del departament de Cultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
30 Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona: Consell General. Presidència rotatòria, per períodes de dos anys, entre la persona titular del departament de la Generalitat competent en matèria de Cultura i l’alcalde de Barcelona. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
31 Consorci del Museu de Lleida, diocesà i comarcal: Plenari. President el conseller de Cultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
32 Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs: Consell Plenari. President el conseller de Política Territorial i Obres Públiques (avui TES). Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
33 Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat: Consell d’Administració. President conseller de Política Territorial i Obres Públiques (avui TES) o persona en qui delegui. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
34 Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat: Consell d’Administració. President conseller de Política Territorial i Obres Públiques (avui TES) o persona en qui delegui. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
35 Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat: Consell d’Administració. President conseller de Política Territorial i Obres Públiques (avui TES) o persona en qui delegui. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
36 Consorci Institut Europeu de la Mediterrània: Junta de Govern. Presidida pel President de la Generalitat de Catalunya. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
37 Consorci Centre Recreatiu  de Vilaseca i Salou: Junta direcció. El president és la persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’Economia o la persona en qui delegui. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
38 Consorci Memorial dels Espais de la batalla de l’Ebre: Consell General.  President el titular del departament competent en matèria de memòria democràtica. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
39 Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona: Consell General. Presidit per la Presidència de la Generalitat. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
40 Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona: Consell Rector. President el titular del departament competent en matèria de Recerca Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
41 Consorci Patrimoni mundial de la Vall de Boí: Comissió de Govern. Presidència la persona titular del departament de Cultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
42 Consorci Patronat de la Vall de Núria: Junta. President el President de la Generalitat de Catalunya. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
43 Fundació “Institut de Ciències Fotòniques”: Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca o la que designi. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
44 Fundació Centre de Regulació Genòmica: Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
45 Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
46 Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca (HUVH IR): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
47 Fundació Institució Catalana de de Recerca i Estudis Avançats (ICREA): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
48 Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca o persona a qui designi. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
49 Fundació Institut Català d’Investigació Química: Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
50 Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
51 Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
52 Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge: Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
53 Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
54 Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
55 Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
56 Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras: Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
57 Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques: Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
58 Fundació Mediterrània, Fira d’Espectacles d’arrel tradicional: Patronat. És membre el conseller del departament competent en matèria de Cultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
59 Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya: Patronat. És membre el titular del departament de la Generalitat competent en matèria d’Ensenyament. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
60 Fundació Privada Catalana per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació en Anglès: Patronat. És membre el conseller del departament de la Generalitat competent en matèria d’Economia. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
61 Fundació Privada del Món Rural: Patronat. És President el conseller del departament de la Generalitat competent en matèria d’Agricultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
62 Fundació Privada Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC): Patronat. Són membres els consellers de territori, habitatge, infraestructures, sostenibilitat, patrimoni, coneixement i empresa.. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
63 Fundació TICSALUT: Patronat. És membre el conseller del departament de la Generalitat competent en matèria de Benestar Social.

.

Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
64 Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca (HUVH IR): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
65 Institut Català d’Arqueologia Clàssica: Consell de Direcció. President és el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
66 Institut Català d’Oncologia: Consell d’Administració. President el conseller titular del departament competent en matèria de Salut. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
67 Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció: Consell Rector. President el conseller titular del departament competent en matèria de d’acolliment i adopció. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
68 Institut Català de la Vinya i el Vi: President és el conseller competent en matèria d’Agricultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
69 Institut Català de les Empreses Culturals: Consell General. President el conseller competent en matèria de Cultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
70 Institut d’Estadística de Catalunya: Junta de Govern. President el conseller competent en matèria de gestió de SEC. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
71 Institut de Física d’Altes Energies: Consell de Govern. President el conseller del departament competent en matèria de recerca o persona        què designi. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
72 Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya: Consell Rector. President el conseller del departament al qual és adscrita la Secretaria General de l’Esport. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
73 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE): Consell Rector. La Presidència recau en un conseller de la Generalitat. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
74 Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran: Consell Rector. President el conseller del departament al qual està adscrit l’Institut. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
75 Memorial Democràtic: Junta de Govern. President és el conseller del departament al qual està adscrit el Memorial Democràtic. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
76 Patronat de la Muntanya de Montserrat: Ple. La Presidència pertoca al President de la Generalitat de Catalunya. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
77 Servei Català de Trànsit: Presidència. Correspon la Presidència al conseller titular del departament de Governació. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
78 Servei Públic d’Ocupació de Catalunya: Consell de Direcció. President és el conseller del departament competent en matèria d’Ocupació. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics