Danys als col·lectius més vulnerables

Danys als col·lectius més vulnerables

14. Danys als col·lectius més vulnerables

Nombre Dany col.lectius vulnerables Font Observacions

1

Víctimes de tràfic amb finalitat d’explotació sexual que no tindran accés a atensió sanitària Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. En aquests supòstis de violència les víctimes s’identifuqne a través dels serveis d’atenció primària, si no poden accedir a l’atenció sanitària no es podran detectar els casos, ni rpestar l’ajuda corresponent.

2

Dones d’edat avaçada que no tindran accés a medicació per malaties cròniques Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. el copagament d’algunes prestacions sanitàries en relaicó a patologies cròniques femenines suposa que les dones amb absència d’ingressos propis no puguin accedir a aquesta medicació.

3

Dones d’edat avançada  que no tidran accés a medicaments per a símptomes anomenats menors com antiinflamtoris. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés front a l’avença que representava la mateixa que garanti el principi d’igualtat i d’accñes equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.

4

Impossibilitat de trasllat en ambulància a dones immigrants d’àmbit rural Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés front a l’avença que representava la mateixa que garanti el principi d’igualtat i d’accñes equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.

5

Dificultat d’accés a serveis especialitzats a les dones drogodependents Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés front a l’avença que representava la mateixa que garanti el principi d’igualtat i d’accñes equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.

6

Dificultat d’accés a serveis especialitzats a les dones  amb VIH Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés front a l’avença que representava la mateixa que garanti el principi d’igualtat i d’accñes equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.

7

Dificultat d’accés a serveis especialitzats a les dones amb malalties mentals. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés front a l’avença que representava la mateixa que garanti el principi d’igualtat i d’accñes equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.

8

Dones migrants sense accés a serveis sanitaris per efectes d’irregularitat sobrevinguda. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés front a l’avença que representava la mateixa que garanti el principi d’igualtat i d’accñes equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.

9

Dones en situació de violència masclista Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. Sense l’accés gratuit es dificulta la detecció dels casos de violència masclista

10

5200 migrants (anuals) no tindran accés a atenció primària. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés front a l’avença que representava la mateixa que garanti el principi d’igualtat i d’accñes equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.

11

5200 migrants ( amb caràcter anual) no tindran accés a atenció farmacèutica Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés front a l’avença que representava la mateixa que garanti el principi d’igualtat i d’accñes equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.

12

5200 migrants ( amb caràcter anual) no tindran accés a atenció sociosanitària Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud.

13

5200 migrants ( amb caràcter anual) no tindran accés a atenció psiquiàtrica i en salut mental. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés front a l’avença que representava la mateixa que garanti el principi d’igualtat i d’accñes equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.

14

5200 migrants ( amb caràcter anual) no tindran accés a atenció especialitzada Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés front a l’avença que representava la mateixa que garanti el principi d’igualtat i d’accñes equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.

15

5200 migrants ( amb caràcter anual) no tindran accés al transport  sanitari ordinari i d’urgències Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés front a l’avença que representava la mateixa que garanti el principi d’igualtat i d’accñes equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.

16

5200 migrants (amb caràcter anual) no tindran accés a prestacions complementàries com per exemple teràpies respiratòries a domicili, nutrició enteral a domicili Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés front a l’avença que representava la mateixa que garanti el principi d’igualtat i d’accñes equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.

17

Impossibilitat de  les dones víctimes de violència de gènere de comptar amb gossos escorta i terapèutics Fonts Pròpies Decaiment de la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escrota i terapèutics a les dones víctimes de violència de gènere.

18

Manca d’ajuts públics a drogodependents i toxicòmans. Fonts Pròpies Denegades les subvencions per activitats relatives a la prevenció i control de toxicomanies.

19

Els col·lectius de persones sense llar no disposaran en algunes localitats de l’assistència en centres oberts, de reinserció i d’acompanyament per manca de fons. Fonts Pròpies Denegades la subvenció a la fundació Arrels Sant Ignasi.

20

Manca de pagament a entitats del tercer sector que  es troben amb dificultat per atendre  als col·lectius més vulnerables. Fonts Pròpies Per causa de les incidències en la facturació i cobrament de serveis. Això es produeix per dificultats tècniques de gestió al no comptar amb la signatura de la Consellera i per l’alentiment de tots els processos burocràtics.

21

Treballadores de Fundació Acció Social i Infància no poden cobrar la nòmina Font:Social.cat alentiment i impagament que també afecta els contractes de serveis amb algunes entitats, motiu pel qual hi ha treballadors que no estan cobrant les seves nòmines de forma regular. Els més afectats són els 150 treballadors de FASI, ja que l’entitat té com a principal client la DGAIA.

22

congelació de l’atorgament de 24 places públiques per  a gent gran a Reus Font: Canal Reus TV Fa cinc anys que la residència Horts de Miró es va inaugurar però des de llavors, no ha tingut cap usuari. El passat octubre es va anunciar l’obertura de 24 noves places. Després de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola però, el projecte s’atura de nou.

23

Aturada en les millores de les residències d’avis  que havien estat denunciades pels familiars: la residència Mossèn Vidal i Aunós (al barri de la Bordeta), Bertran Oriola (a la Barceloneta), Bon Pastor (al barri del mateix nom) i Alchemika (al Camp de l’Arpa del Clot) Fonts Pròpies el Departament d’Afers Socials a moure fitxa: va rescindir el contracte d’un dels centres després d’un brot de sarna, i va anunciar que aquest 2018 no es prorrogaria en cap. La gestió estava en mans de la UTE Ingesan-Asproseat (Ingesan és filial de la constructora OHL), però el 155 ha impossibilitat complir amb les actuacions previstes pel Govern. el govern del 155 encara no ha signat ha l’adaptació de les prescripcions administratives a la nova llei, un acord de despesa i l’adjudicació en si mateixa.

24

Paralització de subvencions  a entitats que treballen amb adolescents amb risc d’exclusió social Font: El Punt Avui Al Casal de Joves del Raval s’han hagut ja de suprimir algunes activitats, com ara les classes de piscina i capoeira i la participació en els campionats del Consell de l’Esport Escolar, que es fan els caps de setmana.

25

Aturada la col·laboració amb els Mossos d’Esquadra amb qui s’estava treballant els protocols pel que fa a les denúncies d’agressions contra el col·lectiu LGTBI Font: El Mon.cat Els protocols relatius a les denúncies per agressions contra el col·lectiu LGTBI s’estaven fent amb una implicació especial del Major Josep Lluís Trapero, que s’havia pres amb molt d’interès la lluita contra l’homofòbia.

26

Manca  de suport econòmic a L’Observatori Contra l’Homofòbia Font: El Mon.cat A més la intervenció  de les finances de l’Administració de la Generalitat estatal així com de les institucions provoca problemes a l’entitat pel que fa al seu finançament, tant és així que la persona que treballa per l’entitat no ha cobrat el sou de març i es depèn ara de donacions particulars i actes solidaris.

27

Manca d’execució del Pla per a l’abordatge de les condicions de vida de les persones que viuen en assentaments Font: Generalitat de Catalunya Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de l’actuació, donada la itnervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya ( SIMC)

28

Manca d’execució  Pla per a l’abordatge dels problemes de salut mental en algunes persones d’origen immigrat. Font: Generalitat de Catalunya Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de l’actuació, donada la itnervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya ( SIMC)

29

Manca d’execució del Pla per a l’abordatge de la situació de les famílies monoparentals sense suport familiar. Font: Generalitat de Catalunya Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de l’actuació, donada la itnervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya ( SIMC)

30

Manca d’execució del Pla per a l’abordatge del tràfic i de l’explotació sexual de dones. Font: Generalitat de Catalunya Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de l’actuació, donada la itnervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (DGP, DGAS)

31

Insuficiència de Recursos residencials per a l’acollida de persones immigrades irregulars o en situació d’exclusió social Font: Generalitat de Catalunya Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de l’actuació, donada la itnervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya ( SIMC)

32

Alentiment en les Actuacions d’inserció laboral i autoocupació per a recollidors de ferralla Font: Generalitat de Catalunya Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de l’actuació, donada la itnervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya ( SIMC)

33

Alentiment i retard en el pagament respecte de les Actuacions adreçades a infants i joves immigrants en situació de risc d’exclusió socials Font: Generalitat de Catalunya Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de l’actuació, donada la itnervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (DGAIA)

34

Donar suport a l’obertura de corredors humanitaris per garantir vies segures d’arribada Fonts pròpies Retard en els compromisos econòmics a les entitats humanitàries que estan donant suport a l’obertura de corredors humanitaris per garantir vies d’arribada segures.

35

Actuacions de cooperació de l’ACCD en territoris emissors de persones desplaçades forçosament o territoris amb assentaments importants de persones desplaçades a la força Retard en els compromisos econòmics.

36

Resposta a les crides d’ajut humanitari en matèria d’ajuda als refugiats Pendent de confirmació via presentació de SAIP a ACC.

37

Actuacions de cooperació internacional de foment dels drets humans en territoris emissors de persones desplaçades forçosament o amb assentaments importants de persones desplaçades a la força Pendent de confirmació via presentació de SAIP a ACC.