Sobre ServidorsCAT

Sobre ServidorsCAT

L’Associació Servidors Públics de Catalunya és una associació sense ànim de lucre que, tal com assenyalen els estatuts, té com a finalitats:

– Contribuir a l’enfortiment i al bon govern de les institucions públiques de Catalunya.
– Defensar els drets i les llibertats de les persones en les seves relacions amb les institucions públiques.
– Promoure les iniciatives necessàries per a l’aprofundiment de l’Estat de Dret, democràtic i social a Catalunya.

Contacte

Per plantejar consultes: info@servidorscat.cat
Per enviar denúncies: denuncia@servidorscat.cat
Per sol·licitar ser-ne membre: socis@servidorscat.cat

Junta Directiva de ServidorsCAT

Està formada per:
Presidenta: Yolanda Hernández Darnés
Tresorer: Lluís Xavier Toldrà Bastida
Secretària: Aranzazu Colom Nart

Com formar-ne part?

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Les persones físiques han de tenir la condició de servidors públics (càrrecs electes, membres d’òrgans unipersonals o col·legiats de govern, d’administració o de caràcter representatiu o consultiu, alts càrrecs, personal directiu o gerencial, personal funcionari, interí, laboral i eventual o amb qualsevol altra vinculació) i han d’estar vinculats a una institució pública de Catalunya. També poden formar part de l’associació les persones físiques que hagin tingut aquesta condició i vinculació en el passat i ho acreditin de forma fefaent o bé consti de forma pública.

Per tal que les persones jurídiques puguin formar part de l’Associació cal que el seu objecte o la seva missió estigui directament vinculada amb les institucions públiques catalanes i que sigui concurrent amb els fins de l’Associació.

Les persones associades tenen els drets i deures previstos als Estatuts de ServidorsCAT.

Per integrar-se a l’Associació cal enviar un missatge de correu electrònic a socis@servidorscat.cat indicant les dades següents:

– Nom i cognoms
– Telèfon
– Correu electrònic
– Institució on treballa (indiqueu departament o sector en què treballeu)
– Motiu/s per sol·licitar ser membre de ServidorsCAT (opcional)
– Compte de Twitter (opcional)

La Junta Directiva prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà als peticionaris i a  l’assemblea general més immediata.

La condició de soci/sòcia s’adquireix, un cop comunicada l’acceptació de la sol·licitud per part de la Junta Directiva i satisfeta la quota d’ingrés prevista en els Estatuts de l’Associació per un import de 30 €. L’import d’aquesta quota s’ha d’ingressar en el compte corrent que s’indicarà en l’escrit pel qual es comuniqui l’acceptació com a soci/sòcia.

Una vegada efectuat l’ingrés o la transferència, cal trametre’n una còpia a l’adreça socis@servidorscat.cat.

Protecció de dades

Les dades enviades a ServidorsCAT a través del correu electrònic seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat anomenat Socis la finalitat del qual és consignar-hi les dades de contacte dels socis/sòcies. L’associació ServidorsCAT és responsable d’aquest fitxer, declarat legalment. D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades personals, les persones interessades poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a socis@servidorscat.cat.

 

Associeu-vos a ServidorsCAT. Junts serem més forts!