Decaïment d’iniciatives normatives

Decaïment d’iniciatives normatives

1. Decaïment d’iniciatives normatives

 

 

1.1 Decaïment d’iniciatives legislatives en tràmit al Parlament

(com a conseqüència de la dissolució del Parlament per part del Govern espanyol)

 

 NOMBRE

 INICIATIVA

 FONT

71

Totes les iniciatives vigents i no finalitzades en la XI Legislatura RD 946/2017, de 27 d’octubre

Projectes de llei decaiguts (9)

1

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Publicades les esmenes a l’articulat (28.03.17). Tràmit següent que hagués correspost: elaboració de l’informe de la Ponència.
www.parlament.cat

Base de dades SIAP

(Sistema d’Informació de l’Activitat Parlamentària)

2

Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública

Publicat el nomenament de la Ponència (2.05.17). Tràmit següent que hagués correspost: tinguda de les compareixences.

200-00009/11

Base de dades SIAP

3

Projecte de llei de modificació de la Llei 5/1986, del 17 d’abril, de creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat

Tramitació per lectura única.

Tràmit següent que hagués correspost: debat i votació.

200-00012/11

Base de dades SIAP

4

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

Publicat el dictamen de la Comissió i l’informe de la Ponència (14.09.17). Tràmit següent que hagués correspost: debat final.

200-00014/11

Base de dades SIAP

5

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger

Publicades les esmenes subsegüents al dictamen del CGE (7.09.17). Tràmit següent que hagués correspost: debat final en el Ple.

200-00017/11

Base de dades SIAP

6

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Publicades les esmenes a l’articulat (03.08.2017). Tràmit següent que hagués correspost: elaboració de l’informe de la Ponència.

200-00023/11

Base de dades SIAP

7

Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris

Publicades les esmenes a la totalitat (13.10.17). Tràmit següent que hagués correspost: debat de totalitat.

200-00025/11

Base de dades SIAP

8

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Publicades les esmenes a la totalitat (26.10.17). Tràmit següent que hagués correspost: debat de totalitat.

200-00026/11

 

Base de dades SIAP

9

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya

Presentada la iniciativa i sol·licitud de tramitació pel procediment de lectura única (26.10.17)

200-00027/11

Base de dades SIAP

   Proposicions de llei decaigudes (56)

10

Proposició de llei sobre l’audiovisual www.parlament.cat

Base de dades SIAP

(Sistema d’Informació de l’Activitat Parlamentària)

11

Proposició de llei sobre la regulació de la situació administrativa especial de segona activitat del Cos de Mossos d’Esquadra, dels cossos de policies locals i del Cos de Bombers de la Generalitat www.parlament.cat

Base de dades SIAP

12

Proposició de llei d’espais agraris www.parlament.cat

Base de dades SIAP

13

Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat www.parlament.cat

Base de dades SIAP

14

Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions www.parlament.cat

Base de dades SIAP

15

Proposició de llei d’estabilitat pressupostària www.parlament.cat

Base de dades SIAP

16

Proposició de llei de derogació de les multes lingüístiques en l’àmbit del consum www.parlament.cat

Base de dades SIAP

17

Proposició de llei de l’eliminació dels mòduls prefabricats als centres educatius públics de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

18

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès www.parlament.cat

Base de dades SIAP

19

Proposició de llei contra l’abús bancari www.parlament.cat

Base de dades SIAP

20

Proposició de llei de creació i finançament del Sistema d’Escoles Bressol de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

21

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès www.parlament.cat

Base de dades SIAP

22

Proposició de llei de reforma de la Llei del Consell de Garanties Estatutàries www.parlament.cat

Base de dades SIAP

23

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès www.parlament.cat

Base de dades SIAP

24

Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció www.parlament.cat

Base de dades SIAP

25

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i al de les policies locals www.parlament.cat

Base de dades SIAP

26

Proposició de llei de foment del desenvolupament rural sostenible en la programació i l’execució del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 finançat per la Unió Europea www.parlament.cat

Base de dades SIAP

27

Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès www.parlament.cat

Base de dades SIAP

28

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les dones víctimes de la violència de gènere www.parlament.cat

Base de dades SIAP

29

Proposició de llei de coordinació de la farmàcia assistencial per al millorament del sistema de salut www.parlament.cat

Base de dades SIAP

30

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

 

www.parlament.cat

Base de dades SIAP

31

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer d’habitatges socials i assequibles www.parlament.cat

Base de dades SIAP

32

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

33

Proposició de llei de mesures urgents per al millorament de la qualitat en la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris www.parlament.cat

Base de dades SIAP

34

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de dependència www.parlament.cat

Base de dades SIAP

35

Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació www.parlament.cat

Base de dades SIAP

36

Proposició de llei d’accés als llibres de text per mitjà d’un sistema de préstec www.parlament.cat

Base de dades SIAP

37

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer d’habitatges socials i assequibles www.parlament.cat

Base de dades SIAP

38

Proposició de llei de mesures urgents per a la prevenció i tractament de les situacions de maltractament de menors en l’àmbit educatiu www.parlament.cat

Base de dades SIAP

39

Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les persones físiques a Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

40

Proposició de llei de mesures urgents de protecció dels més desafavorits amb relació a l’accés als subministraments bàsics www.parlament.cat

Base de dades SIAP

41

Proposició de llei de modificació de la legislació de Catalunya en matèria audiovisual www.parlament.cat

Base de dades SIAP

42

Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès www.parlament.cat

Base de dades SIAP

43

Proposició de llei electoral de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

44

Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en l’atenció sanitària www.parlament.cat

Base de dades SIAP (

45

Proposició de llei de mesures urgents de racionalització del temps dedicat per l’alumnat a activitats acadèmiques fora de l’horari lectiu www.parlament.cat

Base de dades SIAP

46

Proposició de llei de reforma de l’impost de successions i donacions www.parlament.cat

Base de dades SIAP

47

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea www.parlament.cat

Base de dades SIAP

48

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys www.parlament.cat

Base de dades SIAP

49

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari www.parlament.cat

Base de dades SIAP

50

Proposició de llei de matèria audiovisual www.parlament.cat

Base de dades SIAP

51

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

52

Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

53

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació www.parlament.cat

Base de dades SIAP

54

Proposició de llei de l’Administració tributària catalana www.parlament.cat

Base de dades SIAP

55

Proposició de llei de règim jurídic català www.parlament.cat

Base de dades SIAP

56

Proposició de llei integral de protecció social catalana www.parlament.cat

Base de dades SIAP

57

Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

58

Proposició de llei de reforma horària www.parlament.cat

Base de dades SIAP

59

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, per a l’eliminació dels concerts de les escoles que separen per sexes www.parlament.cat

Base de dades SIAP

60

Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc www.parlament.cat

Base de dades SIAP

61

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, pel que fa a l’eliminació dels concerts dels centres docents que separen per sexe www.parlament.cat

Base de dades SIAP

62

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, pel que fa als criteris de tancament de centres www.parlament.cat

Base de dades SIAP

63

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, per a garantir la laïcitat www.parlament.cat

Base de dades SIAP

64

Proposició de llei de creació d’un marc normatiu estable sobre el servei de menjador escolar www.parlament.cat

Base de dades SIAP

65

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa www.parlament.cat

Base de dades SIAP

   

Proposicions de llei d’iniciativa legislativa popular

66

Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 www.parlament.cat

Base de dades SIAP

(Sistema d’Informació de l’Activitat Parlamentària)

67

Proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

68

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre www.parlament.cat

Base de dades SIAP

69

Proposició de llei sobre la conciliació de la vida laboral i la familiar i la lluita contra la violència de gènere i l’assetjament laboral en les administracions públiques de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

70

Proposició de llei electoral de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

71

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge www.parlament.cat

Base de dades SIAP

 

1.2 Decaïment d’iniciatives legislatives en tràmit a Govern

Nombre

1.2 DECAÏMENT D’INICIATIVES LEGISLATIVES EN TRÀMIT A GOVERN

Font

Observacions

 

1

Avantprojecte de llei de modificació del text refós de la llei de caixes d’estalvi de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, d’11 de març. Fonts internes. Webs i intranets gencat Previst per al Govern de 26.10.2017.

2

Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya. Fonts internes. Webs i intranets gencat Setembre-octubre 2017.

3

Avantprojecte de llei d’ordenació del litoral. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern de 17.10.2017.

4

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de caça. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern 4.7.2017.

5

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells. Fonts internes. Webs i intranets gencat Previst per al Govern de 26.10.2017.

6

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei per a la d’adaptació de la societat catalana a l’envelliment. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern 25.7.2017.

7

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les activitats econòmiques. Fonts internes. Webs i intranets gencat Previst per al Govern de 26.10.2017.

8

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 12.9.2017.

9

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 18.7.2017.

10

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei sobre serveis funeraris. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 18.7.2017.

11

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei del patrimoni de la Generalitat. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 18.7.2017

12

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 20.6.2017.

13

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 9.5.2017.

14

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells. Fonts pròpies A més del perjudici objectiu que causa la paralització de l’acció de govern en general aquest avantprojecte preveia que els ingressos derivats de l’impost ses destinessin a la dotació del Fons Climàtic. La creació de l’impost responia als objectius de la Decisió 1386/2013/UE el Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, relativa al Programa General d’Acció de la Unió en matèria de Medi Ambient fins al 2020 “Viure bé, respectant els límits del nostre planeta”

15

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les activitats econòmiques. Fonts pròpies L’objectiu bàsic de la iniciativa és la implantació d’un nou tribut mediambiental que, comporti l’assumpció per part dels agents econòmics dels costos mediambientals que provoquen en el desenvolupament de la seva activitat econòmica. La creació de l’impost respon als objectius de la Decisió 1386/2013/UE el Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, relativa al Programa General d’Acció de la Unió en matèria de Medi Ambient fins al 2020 “Viure bé, respectant els límits del nostre planeta”

16

Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya. Fonts pròpies L’avantprojecte havia de donar un marc jurídic actual i ajustat a les cambres oficials de comerç , indústria, i navegació; així com facilitar la col·laboració amb les diferents administracions

 

1.3 Iniciatives reglamentàries decaigudes

Nombre INICIATIVA REGLAMENTÀRIA Font Observacions
1 Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya. Fonts internes. Web gencat
2 Projecte de decret sobre el Parc Natural del Montseny i sobre els espais del PEIN el Montseny i Cingles de Bertí. Fonts internes. Web gencat
3 Projecte de decret pel qual es regulen les condicions i les normes d’organització per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part de les infermeres i els infermers. Fonts internes. Web gencat
4 Projecte de decret pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’administració de finques. Fonts internes. Web gencat
5 Projecte de decret del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals. Fonts internes. Web gencat
6 Projecte de decret pel qual es modifiquen les delimitacions del Parc Naturals de l’Alt Pirineu i de l’espai del PEIN Alt Pirineu, previstes en el Decret 194/2008, d’1 d’agost, de declaració del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Fonts internes. Web gencat
7 Projecte de decret pel qual es regula la Comissió de Delimitació Territorial. Fonts internes. Web gencat La CJA va emetre el dictamen corresponent (28.9.17)
8 Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant. Fonts internes. Web gencat
9 Projecte de decret pel qual es regula la recollida, el transport, el condicionament, la comercialització i el consum de caça silvestre. Fonts internes. Web gencat
10 Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final. Fonts internes. Web gencat La CJA va emetre el dictamen corresponent (2.11.17)
11 Elaboració d’un projecte de decret sobre la concertació territorial en l’àmbit de l’ocupació. Fonts internes. Web gencat
12 Elaboració d’un projecte de decret per aprovar el reglament sobre la utilització d’armes per part dels membres del Cos d’Agents Rurals. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
13 Elaboració d’un projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
14 Elaboració d’un projecte de decret per a l’aprovació del pla territorial sectorial d’habitatge. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
15 Elaboració d’un projecte de decret per aprovar el reglament de situacions residencials sense títol habilitant , en habitatges propietat o gestionats per administracions o entitats públiques.

 

Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
16 Avantprojecte de decret sobre el Registre de Grups d’Interès de Catalunya. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
17 Elaboració d’un projecte de decret per aprovar el reglament sobre demarcació registral. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
18 Elaboració d’un projecte de decret per aprovar el reglament relatiu a la forma de representació, al règim de designació dels representants, a la concreció de les funcions i altres aspectes funcionals de la Taula Social del Transport Públic de Catalunya. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
19 Elaboració d’un projecte de decret per a la creació de l’Observatori de l’Equitat en el sistema educatiu no universitari. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
20 Elaboració d’un projecte de decret regulador de l’ACTIC. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
21 Projecte de decret dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre a Catalunya. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
22 Projecte d’ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
23 Projecte d’ordre per la qual s’aprova el reglament del Registre electrònic de voluntats digitals. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
24 Elaboració d’un projecte d’ordre per a l’aprovació de l’índex de referència del lloguer d’habitatges. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
25 Projecte de decret de reglament de turisme Fonts Pròpies La paralització del projecte de decret suposa una suspensió en la regulació del sector del truisme, que causa greus perjudicis a les administracions i als particulars que esperaven la regulació pel que fa a l’econòmica col·laborativa (llars compartides)
26 Projecte de decret pel qual es regulen les condicions i les normes d’organització per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part de les infermeres i els infermers Fonts Pròpies Perjudici en el funcionament normal de la sanitat pública catalana