Gestió econòmica

Gestió econòmica

3. Gestió econòmica

 

3.1 Intervenció econòmica

Nombre 3.1 Intervenció econòmica Font Observacions

1

Fiscalització prèvia dels pagaments de les activitats dels Anexos I i II de l’Acord de la Comissió Delegada   del Gobierno de 15 septiembre de 2017 Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña Qualsevol activitat de caire econòmic comporta l’emplenament i l’enviament necessaris al Ministerio per part de la Intervenció

1 bis

Intervenció econòmica. Declaracions responsables. Qualsevol despesa afectada per la intervenció econòmica, per escassa que sigui, ha d’ésser objecte d’una declaració responsable per part de l’òrgan que la proposi o origini, declaració responsable que cal firmar i carregar en un aplicatiu de l’Agència Tributària. Aquesta obligació afecta fins i tot a les despeses generades a la Generalitat com a conseqüència del desplaçament dels alts càrrecs a Madrid, a requeriment dels ministeris corresponents. El text de les declaracions responsables té uns continguts similars als següents: XXX, amb DNI núm. xxx, director/a general de xxx, en virtut de l’Ordre HFP/878/2017, de 15 de setembre de 2017…DECLARA RESPONSABLEMENT: Que les despeses derivades del viatge que he realitzat a Madrid, a petició del/de la Ministre/a de xxx, per mantenir una reunió amb el senyor/a xxx, director/a general del Ministeri de xxx, factura número xxx, presentada per xxx, de data xxx, per un import de xxx €, no tenen relació amb el finançament de cap activitat il·legal ni contrària a les decisions dels tribunals” Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Aquest tipus de declaració responsable és aplicable a qualsevol mena de despesa i suposa una notòria pèrdua de temps i una càrrega burocràtica excessiva i desproporcionada

2

Fiscalització prèvia de les activitats  de crèdit Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre

 

Es requereix autorització prèvia per a qualsevol activitat de crèdit

3

Autorització prèvia del Consejo de Ministros per a les operacions d’endeutament Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Es requereix autorització prèvia per a les operacions ordinàries d’endeutament de l’Administració

4

Suspesos els pagaments de les indemnitzacions als expresos polítics de la Guerra Civil i el Franquisme, Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Suposa  la impossibilitat de donar compliment a l’activitat de foment per a la recuperació i impuls del patrimoni democràtic i de la memòria democràtica, la promoció de la pau i dels drets humans

Informació pendent de confirmació via sol·licitud  d’accés a la informació

5

Pla de Viabilitat de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Aquest pla té com a finalitat eixugar les pèrdues de patrimoni net de l’ACCD a partir d’estalvis propis i dels romanents de tresoreria. Va ser aprovat pel Consell d’Administració de l’ACCD i estava pendent iniciar la tramitació al Consell Tècnic i posteriorment l’acord de Govern, però aquesta tramitació ha quedat aturada. Això comporta iniciar l’any el 2018 amb un resultat comptable negatiu i dificulta la presentació a projectes europeus i externs de gran envergadura.

6

El govern espanyol reclama l’IVA dels diners públics destinats a la CCMA i a diverses entitats culturals aquests darrers anys Diari Vilaweb Es requereix autorització prèvia per a les operacions ordinàries d’endeutament de l’Administració

7

El Consejo de Ministros deixa sense efecte acords adoptats pel Govern de la Generalitat en matèria de tramitació tributària i cotitzacions socials. Fonts Pròpies El dia 15 de desembre es presenta al Consejo de Ministros (sense que sigui aprovat pel CT) un “Acuerdo por el que quedan sin efecto determinados acuerdos en materia de tramitación de los tributos y de las cotizaciones sociales en la Comunidad Autónoma de Cataluña”

8

El pressupost de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha quedat bloquejat a partir del setembre de 2017 per a totes les contractacions que no estaven adjudicades Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre El Departament de Territori i Sostenibilitat té la competència del control de la contaminació acústica de les infraestructures de transport i l’obligació d’assistir tècnicament als ajuntaments que ho sol·licitin en problemes de soroll generats per activitats o veïnat.

9

Paralització del Pla integral d’urgències de Catalunya Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Aquest pla preveia una dotació de 16 milions d’euros a fi de dotar de recursos sobretot als hospitals en el període d’hivern.

10

Paralització del conveni entre el departament de salut, la generalitat, el CSB, l’ajuntament de Barcelona I l’ASPB Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre El conveni tenia com a finalitat assegurar el finançament i desenvolupament del serveis de salut pública a Barcelona per al període 2017-2020, autoritzant una despesa de 51 milions d’euros a favor de l’Agència de Salut públic de Barcelona

11

Paralització de l’aportació de la Generalitat de 71 milions d’euros al Consorci d’Educació de Barcelona Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Queda en suspès el pagament de l’aportació econòmica de la generalitat, afectant a la gestió de tots els centres públics d’educació infantil, educació primària i d’educació secundària obligatòria; així com la formació professional específica; la gestió del servei de transport i del servei de menjador

12

Paralització de l’abonament per part de la generalitat dels Fons de cooperació local de Catalunya Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Aquesta transferència és de 3.179.057 euros pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona. Resta pendent confirmar la quantia respecte dels altres ens locals

13

No disponibilitat de determinats crèdits de despesa Orden HFP/886/2017, de 20 de septiembre, por la que se declara la no disponibilidad de créditos en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cataluña para el 2017 Aquesta transferència és de 3.179.057 euros pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona. Resta pendent confirmar la quantia respecte dels altres ens locals

14

Intervenció econòmica. Acord del Consell de Ministres pel qual es deixen sense efecte els acords que centralitzaven el pagament de tributs estatals i cotitzacions corresponents als ens públics catalans Consejo de Minisitros Atac a l’autonomia organitzativa i convenis amb altres institucions deixats sense efecte, sense possibilitat de fer nous tràmits previstos i amb l’obligació d’informar als ministeris competents sobre les actuacions de liquidació dutes a terme en el termini d’un mes

3.2 Retards en el pagament

Nombre 3.2 Retard en els pagaments Font Observacions

1

Retard en el pagament de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en matèria de joventut. DOCG

Web departament

Perjudicis a les 224 associacions que havien de percebre 5,51 milions d’euros de la Direcció General de Joventut

2

Retard en el pagament de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. DOCG

Web departament

Perjudicis a les 307 entitats que havien de rebre un total de 4,5 milions d’euros anuals de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària

3

Retard en el pagament de les subvencions en matèria de recolzament a l’associacionisme juvenil, en concret de projecte juvenils Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

4

Retard en el pagament de les subvencions relatives al recolzament a l’educació en el temps de lleure Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

5

Retard en l’abonament de les quanties per dur a terme els Pla anuals d’actuació d’associacions juvenils rellevants i d’àmplia implantació territorial Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

6

Retard en pagament per a executar els plans anuals d’entitats d’àmbit local o comarcal Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

7

Retard en l’abonament de les subvencions  dels programes de recolzament a federacions i moviments d’educació en el temps lliure de petits i Mitjans Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

8

Retard en el pagament del programes de recolzament a les grans federacions moviments d’educació en el temps lliure Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

10

Endarreriment en el pagament de les  subvencions a les entitats socials per als programes d’ajuda contra les drogues per part del Departament de Sanitat i Seguretat Social Diari Ara Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania.

11

Bloqueig de la verificació anual obligatòria de sonòmetres i calibradors Fonts pròpies Sense aquests equips, el Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica no pot realitzar avaluacions dels nivells sonors de infraestructures de transport ni d’activitats industrials atès que sense aquesta verificació, que pertocava realitzar a finals d’octubre, els mesuraments que es realitzin no tenen validesa legal.

12

Retards en el pagament als proveïdors de serveis dels Departaments generada pels contractes, pròrrogues, convenis i altres negocis jurídics que, per un cúmuls de circumstàncies, es troben sense cobertura jurídica, genera angoixa i preocupació en els proveïdors i en el personal dels departaments Fonts pròpies

13

Endarreriments en els pagaments (produits al novembre), que s’han repetit i han afectat els contractes i concerts de la Secretaria d’Afers Socials per a les entitats Font: Social.cat Diversos treballadors d’entitats socials han denunciat com la seva situació laboral és cada vegada més delicada per culpa de l’aplicació de l’article 155.

3.3 Afectacions en la contractació

Nombre 3.3 Afectacions en la contractació Font Observacions
1 PTOP-2017-468 Fonts contaminants atmosfèrics Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
2 PTOP-2017-648 Sistema de Gestió Actius geotècnics Disseny i Imp Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
3 PTOP-2017-587 Sector tèxtil Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
4 PTOP-2017-587 sector begudes Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
5 PTOP-2017-608 Marcatge esturions Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
6 PTOP-2017-744 AT Actualització dades Banc de Biodiversitat Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
7 PTOP-2017-894 Millora pista forestal Aigüestortes Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
8 PTOP-2017-1040 Campanya difusió i sensibilització bones pràctiques ús biomassa Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
9 PTOP-2017-946 Servei de redacció del catàleg del Premi Catalunya d’Ecodisseny 2017 Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
10 PTOP-2017-1052 Servei de disseny impressió catàleg Premi Catalunya Ecodisseny 2017 Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
11 PTOP-2017-1026 Protocol d’actuació davant episodis ambientals de contaminació Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
12 PTOP-2017-975 Producció de 3 programes en format TV per divulgar les actuacions de la DGQACC Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
13 Estudio implantació DG del Llibre-Biblioteques-Lectura Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
14 Visites virtuals Arxius Com. Garrotxa i Conca de Barberà i Hist.Lleida Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
15 Documentació gràfica d’elements patrimonials de S.Sadurni i Vilafranca Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
16 Treball catalogació fons desamortitzat Biblioteca Monestir Escornalbou Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
17 Creació dictats en línia en occità varietat referencial Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
18 Reconèixer estructures de Seu Nova Lleida afectades per nius cigonyes Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
19 Anàlisi de l’estat d’exposicions permanents de 16 museus registrats Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
20 Subministrament material oficina homologat Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
21 Llibre “Disparant amb el cor” Joana Biarnés. Edició gràfica i text Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
22 Llibre “Disparant amb el cor” Joana Biarnés. Investigació bibliogràfica Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
23 Edició de planimetries per al llibre 40 anys de Restauració Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
24 Creació de dictats en línia d’occità,  varietat referencial nivell elemental Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
25 Producció tècnica del Kastanya.cat 2017 Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
26 Subtitulació pel·lícules Mòstra de Cinèma Occitan 2017 Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
27 Suport a la recopilació i análisi de dades per propostes de millores en el SAC Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
28 Serveis postals Dept.Cultura: notificacions octubre/desembre Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
29 Treball model avaluació i seguiment polítiques púb. gestió cultural Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
30 Serveis postals Dept.Cultura: resta productes postals octubre/desembre Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
31 Honoraris d’artista exposició : ¿Què en sap la història de mossegar- se les ungles? a l’Arts Santa Mònica Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
32 (II)Honoraris d’artista exposició : ¿Què en sap la història de mossegar- se les ungles? a l’Arts Santa Mònica Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
33 Subministrament d’equips de visió nocturna per a la DGP Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
34 Subministrament accessoris portàtils equips hidràulics de la DGP Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
35 22701 Contracte honoraris  i altres tasques  expoBrian Eno Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
36 Suport en la comunicació de l’any Casas Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
37 Adquisició del fons documental CanCarreras de Cabanes d’Empordà Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
38 Adquisició de l’obra fotogràfica “1888” de Jorge Ribalta Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
39 Adquisició de 4 fotografies de Ferran Freixa Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
40 Adquisició de dues fotografies de Marcel Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
41 Adquisició d’una escultura de Josep M. Subirachs Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
42 Campaña Producció Nacional de dansa Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
43 Simposi Internacional Noucentisme a Sitges 2014 Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
44 Adquisició de dues obres de l’artista Lluis Trepat Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
45 Projecte “Ciutat de vacances” -22728- Producció/muntatge punt inform. Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
46 Biblioteques Insolitas 22728 embalatge i transport Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
47 Adquisició d’una obra de l’artista Javier Peñafiel Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
48 Adquisició d’una obra de l’artista Joan Morey Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
49 Adquisició d’una obra de l’artista Angel Jové Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
50 Adquisició d’una obra de l’artista Jordi Mitjà Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
51 Adquisició d’una obra de l’artista Núria Güell Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
52 Adquisició d’una obra de l’artista Norman Narotzky Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
53 Adquisició d’una obra de l’artista Enric Farrés Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
54 Paviment vinil 1a planta SSTT Lleida Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
55 Paviment viníl planta baixa BPL Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
56 Impermeabilització amb nou paviment terrassa AHG Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
57 Desmuntatge antiga Casa Solterra Girona Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
58 Coordinació del Congrés Puig i Cadafalch Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
59 Disseny i impressió acte de la batalla de les flors Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
60 Impressió programes de la batalla de les flors Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
61 Despeses de sonorització batalla de les flors Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
62 SUBM. 50 PILES 1.4V PRACTIQUES SEGUIMENTS I VIGILANCIES DIES 18/09 AL 22/12 Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
63 SUBM.32KGS.PLANXA LAMINADA, 80 DECAPADA DE 2,5MM, 18MTS DE TCS, 16KGS D’ANGLE DE 40MM,10 PERNOS, 250 ELECTRODES Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
64 SUBM.16 PANCARTES IMPRESES A 4 TINTES 1,20X1,50M. PER SENYALITZACIO INSTRUCTORS DE SEGURETAT ZONES Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
65 SUBM.5 PONXOS IGNIFUS PROTECCIO MODEL XF9001/XXL PER COBRIMENT EQUIPS RESPIRACIO AUTONOMA Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
66 SERV.LLOGUER DURANT 2 MESOS 1 CAMERA TERMICA AMB WIFI I BLUETOOTH MARCA FLIR MODEL E60 Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
67 SUBM.2 NEVERES I 2 MICROONES Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
68 SUBM.20 ESTOIGS MEDALLA I INSIGNIA FUNDICIO DE PLATA I 27 AGULLES PORTA-MEDALLES DE LLAUTO

 

Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
69 MPARTIR CONDUCCIO SEGURA VEHICLES LLEUGER EN ASFALT LOT 1 Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
70 IMPARTIR 188H. BUSSEIG TECNIC POLICIAL I 44H. TECNIQUES I PROTOCOLS DE MESCLES DE GASOS DIES 9/10 AL 20/11

 

Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
71 SERV. LLOGUER 24 VESTITS DE NEOPRE PER 18 JORNADES DIES 20/09 AL 25/10 CURS BASIC EN MEDI AQUATIC Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
72 SUBM.4 PROTECTORS CASC IGNIFUGS FLASHOVER PER COBRIMENT CAS GALLET F1 XF-L Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
73 SUBM.20 CAIXES FILTRES RECEPTORS INDUCCIO (10 PECES) REFERENCIA 6098294C DIES 18/09 AL 21/12 CURS SEGUIMENTS I VIGILANCIES Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
74 SUBM. 1 ANEMOMETRE DE FIL CALENT TESTO 405I PER PRACTIQUES VENTILACIO EN ESPAIS CONFINATS Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
75 SERV.LLOGUER 1 CAMERA TERMOGRAFICA MARCA FLIR I MODEL K55 (RESISTENT A ALTES TEMPERATURES I ATMOSFERES NOCIVES) Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
76 SERV.LLOGUER 1 MES 1 DESFIBRIL.LADOR OPERATIU 26/09 AL 26/10

 

Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
77 SERV.REPARACIO CARCASSA BATERIA CAMERA TERMICA MSA EVOLUTION 5200 DEL MAGATZEM DE MATERIALS I EQUIPS DE BOMBERS Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
78 213- TRASLLAT DE MAQUINARI MULTIFUNCIÓ ENTRE DIV.DEP. DEPARTAMENT Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
79 566 Servei de fabricació i col·locació de vinils exposició “La Model” Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
80 160 Reedició 530 llibres “Història de la presó Model de Barcelona” Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
81 Drets de reproducció de dues il·lustracions La Model ens parla: 113 anys. 13 històries Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
82 160 Acomp tècnic i conceptual, maquetació i grafisme dJustícia.cat Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
83 2017 1016 Servei de transport de taxi del personal de les Oficines judicials de Rubí per la pràctica de notificacions i altres actes de comunicació judicial. Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
84 2017 1094 Servei de transport de taxi de les Oficines judicials de Mollet del Vallès consistents en la pràctica de notificacions judicials, en l’assistència als lletrats en el cas dels llançaments (desnonaments)  i ens els reconeixements a presumptes incapaços Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
85 2017 1096 Servei de manutenció i desplaçaments membres del Tribunal del Jurat a la demarcació de Lleida per els mesos de novembre i desembre Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
86 Transport del personal adscrit als CP BR1, BR2, JO, QC, PB i ME. Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
87 620 Subministrament d’un elevador telescòpic elèctric per al CP Brians 1 Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
88 Ampliació de l’estudi dels consums mínims de subministraments de serveis bàsics d’aigua potable, electricitat i gas Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
89 UR-2017-64 Serveis per activitats de divulgació científica de caràcter pedagògic Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
90 Subministrament de banderes per a l’Edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona (EC 2017 243) Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
91 Retimbrat i carrega gas sistema contra incendis Edif.Hospitalet,ANC i Campana Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
92 DAM Material d’oficina homologat diverses CP’S Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.