Sobre la necessitat d’aixecar les mesures adoptades a l’empara de l’article 155 CE

Sobre la necessitat d’aixecar les mesures adoptades a l’empara de l’article 155 CE

Resum executiu

El Govern de l’Estat havia d’aixecar o modular les mesures adoptades a l’empara de l’article 155, a la vista de l’evolució de les circumstàncies, perquè així es va preveure expressament en els acords en què es van aprovar. Aquestes mesures tenien un caràcter excepcional i transitori perquè anaven en una direcció contrària al principi constitucional d’autogovern. En conseqüència, ara que han variat les circumstàncies (celebració d’eleccions al Parlament, elecció de la nova Mesa, propera investidura del president de la Generalitat, retirada de les forces i cossos de seguretat desplaçats a Catalunya), cal cessar o modular l’aplicació de les mesures esmentades i retornar la capacitat d’autogovern a les institucions catalanes. Si el Govern de l’Estat continua mantenint les mesures de l’article 155 sense aixecar-les de forma total o parcial estarà actuant d’una forma clarament il·legal.


Les mesures adoptades pel Govern espanyol en aplicació de l’article 155 CE (mesures previstes en l’acord del Consell de Ministres de 21 d’octubre i aprovades pel Senat el 27 d’octubre de 2017) estan causant greus danys i perjudicis a l’Administració de la Generalitat i a la població a Catalunya, com així s’ha acreditat en l’Inventari de danys elaborat per ServidorsCAT.

Aquesta situació és del tot contrària als objectius que havien de perseguir aquestes mesures, les quals s’havien de limitar, segons l’acord del Consell de Ministres esmentat, als quatre objectius següents:

a) restaurar la legalitat constitucional i estatutària;

b) assegurar la neutralitat institucional;

c) mantenir el benestar social i el creixement econòmic; i

d) assegurar els drets i les llibertats de tots els catalans.

La durada, la modificació i el cessament de les mesures adoptades en aplicació de l’art. 155 es preveuen a l’apartat E.9 de l’acord del Consell de Ministres esmentat:

ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS POR EL QUE, EN APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN, SE TIENE POR NO ATENDIDO EL REQUERIMIENTO PLANTEADO AL M. H. SR. PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA […]

E.9 Duración y revisión de las medidas.

Las medidas contenidas en este Acuerdo se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña.
[…]

El Gobierno de la Nación podrá anticipar el cese de estas medidas si cesasen las causas que lo motivan, dando cuenta al Senado de esta decisión.

Además, el Gobierno, atendiendo a la evolución de los acontecimientos y de la gravedad de la situación, llevará a cabo una utilización proporcionada y responsable de las medidas aprobadas por el Senado, modulando su aplicación si se produjeran cambios en la situación u otras circunstancias que así lo aconsejen.

En primer lloc, la vigència i aplicació d’aquestes mesures es mantenen fins a la presa de possessió del nou Govern català. Però, a continuació, aquest mateix apartat també autoritza el Govern espanyol a avançar el finiment d’aquestes mesures si cessen les causes que les van motivar, tot donant-ne compte al Senat. I no només això: també obliga el Govern espanyol, atenent a l’evolució dels esdeveniments, a fer una utilització proporcionada i responsable de les mesures aprovades pel Senat i a modular-ne la seva aplicació si es produïssin canvis en la situació o altres circumstàncies que així ho aconsellin.

En el primer cas, el Govern està autoritzat a avançar el cessament de les mesures (“El Gobierno de la Nación podrá anticipar el cese…”). En el segon, en canvi, està obligat a modular-ne l’aplicació: “atendiendo a la evolución… llevará a cabo una utilización proporcionada y responsable, modulando su aplicación...”. Aquí, legalment, no hi ha opció: les mesures de l’article 155 s’han d’emprar sempre de forma proporcionada i responsable i, per això mateix, si evolucionen les circumstàncies o qualsevol altra motiu ho fa aconsellable, cal modular, necessàriament, l’aplicació d’aquestes mesures. Aquesta modulació pot arribar fins a l’aturada o la retirada total de la mesura en qüestió, ja que el Govern està expressament facultat per anticipar el cessament d’aquestes mesures “si cesasen las causas que lo motivan, dando cuenta al Senado de esta decisión”.

És obvi que han cessat les causes, que han canviat les circumstàncies i que ha evolucionat la situació en base a les quals es va aplicar l’art. 155 CE, I sembla obvi també que això obliga a cessar –o almenys a modular– bona part de les mesures adoptades, sense esperar la presa de possessió d’un nou Govern.

Bona prova dels canvis que s’han produït ho ha estat, en primer lloc, l’acceptació per part de tots els partits polítics de concórrer a les passades eleccions del 21-D convocades pel president del Govern espanyol. Aquestes eleccions es van celebrar sense incidents, però amb la greu i anòmala circumstància de tenir candidats i dirigents socials en presó preventiva i a l’exili. El Parlament s’ha constituït, ha estat nomenat el seu nou president i s’ha escollit la nova Mesa. Ben aviat es procedirà a la investidura del president de la Generalitat. Hi ha una correlació de forces polítiques amb possibilitats reals de governar el país i es troben ideològicament molt allunyades d’aquella que detenta el Govern de l’Estat, però que a Catalunya ha quedat en darrera posició, amb un 4,24% dels vots, 4 escons i sense possibilitat de formar un grup parlamentari propi. D’altra banda, l’Estat ha retirat les forces d’ordre públic que havia desplaçat a Catalunya i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha retornat la custòdia de la seva seu –de titularitat de la Generalitat- al cos de mossos d’esquadra.

Les circumstàncies, per tant, han canviat i han canviat molt, I, tanmateix, l’autogovern continua suspès de forma excepcional. De forma excepcional perquè la Constitució aposta amb caràcter general pel reconeixement de l’autogovern de les nacionalitats i les regions que integren l’Estat espanyol. Per això mateix, les mesures que vagin en contra d’aquest principi només poden tenir un caràcter excepcional i transitori i la vigència més curta possible. Per tant, així que les circumstàncies ho permetin, el Govern de l’Estat està obligat a modular o fer cessar l’aplicació de les mesures adoptades a l’empara de l’article 155 CE, cosa que fins ara encara no ha fet.

En conseqüència, entenem que cal reclamar al Govern de l’Estat el cessament o la modulació urgent de totes les mesures adoptades a l’empara de l’article 155 CE, llevat de les referides a les eleccions al Parlament de Catalunya, ja celebrades.

La urgència a suprimir o modular aquestes mesures també obeeix al fet que els acords del Consell de Ministres i del Senat i moltes de les mesures adoptades en la seva aplicació han estat considerats inconstitucionals per vulnerar la Constitució espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i els han recorregut al Tribunal Constitucional i al Tribunal Suprem diversos actors (el Parlament de Catalunya, alguns dels seus diputats a títol individual, el Grup Parlamentari Confederal d’Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i diversos juristes i ciutadans a títol particular).

Segons el Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 14/2017, de 6 de desembre, és inconstitucional la destitució del president, del vicepresident i dels consellers del Govern de la Generalitat i, fins i tot, s’especifica que igualment hauria estat inconstitucional la suspensió temporal de les àrees de Govern que no estan directament connectades amb la finalitat pretesa per l’acord del Consell de Ministres i del Senat sobre l’art. 155 CE. També són prou il·lustratives les conclusions de l’acte celebrat el 19 de desembre al Col·legi d’Advocats de Barcelona i organitzat per la de la Comissió de Defensa de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i el Col·lectiu Praga en relació amb l’aplicació de l’article 155.

Per tot això, sens perjudici de les accions judicials plantejades contra les mesures adoptades en aplicació de l’art. 155 CE, instem el Govern espanyol i el Senat a:

1. Cessar totes les mesures adoptades en aplicació de l’art. 155 CE, llevat de les referides a les eleccions al Parlament ja celebrades.

2. Fins que no prengui possessió el nou Govern, modular les mesures adreçades al Govern i a l’Administració de la Generalitat, en el sentit següent:

  • Retornar l’exercici de les funcions del Govern català a l’òrgan col·legiat interdepartamental integrat pels màxims responsables orgànics dels departaments de la Generalitat, l’actuació del qual serà controlada pel Parlament de Catalunya.
  • Acordar la finalització de la substitució dels òrgans de govern de la Generalitat per part d’òrgans o autoritats creats o designats pel Govern de l’Estat i el decaïment de les facultats que estaven habilitats per adoptar, incloses les mesures singulars sobre determinats àmbits d’activitat administrativa (seguretat i ordre públic, gestió econòmica i telecomunicacions) i les mesures de caràcter transversal.
  • Delegar les funcions pròpies dels consellers i conselleres, exercides fins ara per la persona titular del Ministeri corresponent, en el secretari o secretària general o òrgan de màxim rang de cada departament.
  • Cessar les persones nomenades pel Govern de l’Estat com a titulars d’òrgans de l’Administració de la Generalitat, si li demana l’òrgan interdepartamental superior de l’Administració de la Generalitat, i nomenar de nou les persones cessades pel Govern de l’Estat, sempre que també li demani l’òrgan esmentat.
  • Deixar sense efecte els acords de supressió i liquidació d’ens i òrgans vinculats amb la Generalitat.
  • Derogar o deixar sense efecte el Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, por el que se designa a órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno y a la Administración de la Generalitat de Cataluña, així com el Real Decreto 945/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, la adopción de diversas medidas respecto de la organización de la Generalitat de Cataluña, y el cese de distintos altos cargos de la Generalitat de Cataluña.

3. Quantificar els danys causats en aplicació de l’article 155, indemnitzar o compensar aquests danys i adoptar les mesures necessàries per evitar els perjudicis que l’aplicació de l’article 155 pugui tenir per al pressupost de la Generalitat per al 2018.

2 Replies to “Sobre la necessitat d’aixecar les mesures adoptades a l’empara de l’article 155 CE”

  1. Trist, molt trist. Que això passi al segle XXI davant dels ulls d’Europa. Tot això és el que ha contribuit al llarg de la nostra història a fer-nos diferents, a sobreviure.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *