Subvencions

Subvencions

9. Subvencions

Nombre 9. Subvencions Font Observacions

1

Manca d’abonament de subvenció pendent de 500.000 € a la Federació de persones sordes de Catalunya Web FESOCA Importants perjudicis als treballadors i a la comunitat de persones sordes

2

Bloqueig en l’aprovació i execució del programa temporal per a l’atenció de menors d’edats no acompanyats Fonts pròpies Aquest bloqueig perjudica no solament als menors no acompanyats que no reben l’atenció que els correspon sinó també als professionals (235) que resten pendents que es faci efectiva la seva contractació
Informació pendent de confirmació xifres i dades exactes, via sol·licitud d’accés (29/11717)

3

Bloqueig en la contractació de personal investigador novell Fonts pròpies La no concessió d’aquestes causa un greu perjudici a les universitats, als centres de recerca i a les fundacions hospitalàries així com als investigadors novells

Informació pendent de confirmació xifres i dades exactes, via sol·licitud d’accés (29/11/17)

4

No execució de la previsió de creació Places amb finançament públic a la demarcació de Tarragona per a gent gran, persones amb discapacitat, persones amb malaltia mental i atenció precoç Web departament Previsió d’un increment de places amb finançament públic per a persones grans, persones amb discapacitat, persones amb malaltia mental i hores d’atenció precoç a la demarcació de Tarragona, per valor de més de 700.000 euros

5

No execució de la previsió de creació de places amb finançament públic a la demarcació de Barcelona per a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental Fonts pròpies El departament havia d’aprovar la inversió el darrer trimestre del 2017 de més de 8,5 milions d’euros en la creació de noves places a la demarcació de Barcelona, el que suposava 34 milions d’euros d’increment en la despesa l’any 2018

6

Aturada la concessió de les subvencions per a les comunitats catalanes de l’exterior Fonts pròpies L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament de les despeses derivades de: funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior; organització d’activitats de promoció i difusió i promoció de Catalunya i la seva cultura i llengua; organització de cursos d’ensenyament de la llengua catalana; programes d’ajuts socials per a membres de les comunitats catalanes de l’exterior i suport a la nova emigració.

Informació pendent de confirmació, via sol·licitud d’accés (29/11/17)

7

Aturada en la convocatòria de subvencions per a projectes destinats a la recuperació i foment de la memòria democràtica, i de promoció de la pau i dels drets humans Fonts pròpies L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament de les despeses derivades de: funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior; organització d’activitats de promoció i difusió i promoció de Catalunya i la seva cultura i llengua; organització de cursos d’ensenyament de la llengua catalana; programes d’ajuts socials per a membres de les comunitats catalanes de l’exterior i suport a la nova emigració.

Informació pendent de confirmació, via sol·licitud d’accés (29/11/17)

8

Aturada en la convocatòria del Premi Francesc Boix a les iniciatives de recuperació de la història local, del període 1931-1980, realitzades pels ens locals i entitats de Catalunya Fonts pròpies L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament de les despeses derivades de: funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior; organització d’activitats de promoció i difusió i promoció de Catalunya i la seva cultura i llengua; organització de cursos d’ensenyament de la llengua catalana; programes d’ajuts socials per a membres de les comunitats catalanes de l’exterior i suport a la nova emigració.

Informació pendent de confirmació, via sol·licitud d’accés (29/11/17)

9

Aturada en la convocatòria de subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980 Fonts pròpies L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament de les despeses derivades de: funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior; organització d’activitats de promoció i difusió i promoció de Catalunya i la seva cultura i llengua; organització de cursos d’ensenyament de la llengua catalana; programes d’ajuts socials per a membres de les comunitats catalanes de l’exterior i suport a la nova emigració.

Informació pendent de confirmació via sol·licitud d’accés (29/11/17)

10

Endarreriment en la publicació de la resolució definitiva de la convocatòria de programes plurianuals per les ONGs Fonts pròpies Atesa la imposició actual de publicació al BOE, aquest endarreriment comporta greus perjudicis

11

Aturada l’ampliació de la partida pressupostària en 500.000 euros, prevista pel segon semestre del 2017, adreçada a millorar el percentatge de recursos destinats a cooperació al desenvolupament i donar compliment als compromisos del Pla Director de Cooperació amb l’objectiu del 07, pactada amb organismes multilaterals i ONGs al mes de juliol Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña Aquesta aturada comporta que aquest tipus d’entitats no poden executar els programes i activitats previstos

12

Subvenció directa a la Governació de Nariño per la implementació dels acords de pau de Colòmbia Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña En el marc de les propostes de relació amb el Govern de Colòmbia per ajudar a la implementació dels acords de pau amb la guerrilla de les FARC, es va aprovar un programa a desenvolupar en la Governació de Nariño, on les entitats catalanes tenen importants contraparts en la societat civil. La discussió amb el Govern Central per definir els termes de la col·laboració i el posterior acord amb la Governació de Nariñó ha produït, d’una banda, un important endarreriment i, de l’altra, encara resta pendent l’ampliació de la partida en 500.000 euros per poder tramitar l’acord

13

Endarreriment de la concessió de la subvenció directa al PNUD-Art per import de 60.000 euros. Fonts pròpies Aquesta subvenció té per objecte l’elaboració d’un projecte d’investigació en matèria d’estratègies regionals per a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible. Aquest projecte inclou l’elaboració de metodologia, l’estat de la qüestió, selecció de casos, trobades i viatges

14

Afectació als ajuts destinats a les entitats que voluntàriament treballen en la protecció del medi ambient Fonts pròpies Risc per les estructures d’aquestes entitats sense ànim de lucre

15

Afectació als ajuts per reduir la contaminació lumínica dels parcs eòlics de la Terra Alta, el Segrià i les Garrigues Fonts pròpies Aquests parcs eòlics generen molèsties als ciutadans de les comarques afectades i els ajuts són necessaris per al benestar de la població

16

Afectació als ajuts provinents dels Fons europeus, al programa ós bru dels Pirineus Fonts pròpies Pendent de SAIP per confirmació de quanties i resta de detalls

17

Afectació al programa de col·laboració transpirinenca entre Parcs naturals Fonts pròpies Pendent de SAIP per confirmació de quanties i resta de detalls

18

Afectació al programa relatiu a la cura de peixos migratoris Fonts pròpies Pendent de SAIP per confirmació de quanties i resta de detalls

19

Afectació al programa de lluita contra el canvi climàtic Fonts pròpies Pendent de SAIP per confirmació de quanties i resta de detalls

20

Afectació al funcionament normal de les comunitats catalanes a l’exterior Font: El Nacional.cat El Govern espanyol per l’aplicació de l’article 155 deixa sense subvenció les comunitats catalanes a l’exterior

21

Suspensió del procediment de concessió de subvencions relatiu a la convocatòria del Premi Voluntariat per a l’any 2017, com a conseqüència de l’aplicació de l’Ordre HFP/88672017, de 20 de setembre, per la qual es declara la no disponibilitat de crèdits per al 2017, atesa la impossibilitat de continuar el procediment, al no disposar de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses que se’n deriven. Aquestes subvencions es van convocar mitjançant la resolució TSF/2099/2017, de 27 de juny. Fonts pròpies

22

Denegada la subvenció relativa a les activitats de prevenció i control de toxicomanies. Fonts pròpies Afectació a col·lectius més vulnerables

23

Denegada la subvenció a la fundació Arrels Sant Ignasi Fonts pròpies Aquesta petita fundació no comptarà a,mb els fons necessaris per dur a temre les seves actuacions habituals

24

Denegada la subvenció a la fundació Ajuda i Esperança Fonts pròpies Aquesta fundació ja no comptarà amb fons per tal de finançar el projecte de prevenció en salut mental, i atenció al servei de l’esperança

25

La Direcció General de Recerca no convoca les beques de postgrau i post-doctorals del Programa Balsells-Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la University of California, Irvine (9 beques), la University of Colorado Boulder (6 beques) i la University of California, Davis (2 beques) per al proper curs acadèmic 2018-2019. Implica que 5 estudiants que ja es troben a les universitats americanes no poden renovar per un segon any la beca i que 11 estudiants de primer any no obtindran una beca. Font: Generalitat de Catalunya